Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Тема 17. банківські рахунки:

види, умови їх відкриття та використання

17.1. Банківський рахунок. Види банківських рахунків.

17.2. Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок.

17.3. Депозитний рахунок.

17.4. Рахунки для коштів з цільовим призначенням.

17.5. Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку.

17.1. банківський рахунок. Види банківських рахунків

Згідно зі ст. 342 Господарського кодексу України рахунки юридич- ної особи, що є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за міс- цем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок відкриття рахунків в установах банків за межами Украї- ни встановлюється законом.

Суб’єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахун- ки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, на- дані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також інших розрахунків, пов’язаних з фінан- совим забезпеченням їх діяльності.

Суб’єкт підприємництва має право відкривати рахунки для збері- гання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких бан- ках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.

Юридичні особи та громадяни-підприємці відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських опе- рацій у будь-яких банках України за своїм вибором та за згодою цих бан- ків у порядку, встановленому Національним банком України.

Суб’єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільово- го використання з Державного бюджету України або місцевих бюдже- тів, відкриваються рахунки відповідно до закону. Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійснен- ня визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими за- конами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Основним законодавчим актом, яким регламентуються відносини у сфері безготівкових розрахунків, є Закон України «Про платіжні систе- ми та переказ коштів в Україні». Відповідно до ст. 6 цього Закону банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним осо-

 

бам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам – інвесторам, представництвам юридич- них осіб в Україні та фізичним особам). Зазначені особи мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих банків для забезпечення своєї господарської ді- яльності і власних потреб. Порядок відкриття банками рахунків та їх ре- жими визначаються Національним банком України. Умови відкриття ра- хунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом – власником рахунка.

Види рахунків, які можуть відкриватися у банківських установах України, визначені у ст. 7 цього Закону. Згідно з цією статтею банки ма- ють право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні та ко- респондентські рахунки.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків визначаються нормативно- правовими актами Національного банку України й договорами, що укла- даються клієнтами й обслуговуючими їх банками.

Законодавством України може передбачатися можливість відкрит- тя та функціонування поточних рахунків зі спеціальним режимом вико- ристання. Зокрема відповідно до ст 15 Закону України «Про електрое- нергетику» передбачено, що для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку електричну енергію України та спожиту електричну енергію енергопостачальники, що здійснюють підприємницьку діяль- ність з постачання електричної енергії на закріпленій території, їх від- окремлені підрозділи та оптовий постачальник електричної енергії від- кривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеці- альним режимом використання. Для проведення розрахунків з пога- шення  заборгованості  за  спожиту  електричну  енергію  з  використан- ням механізмів погашення заборгованості, визначених Законом Украї- ни «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», енергопостачальни- ки, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електрич- ної енергії на закріпленій території, і оптовий постачальник електрич- ної енергії відкривають в установі уповноваженого банку поточні рахун- ки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованос- ті. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштів за електричну енергію затверджується та доводиться до відома споживачів Національною ко- місією регулювання електроенергетики України.

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відо- кремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську ді- яльність від імені банку, поточних і вкладних (депозитних) рахунків у на-

 

ціональній та іноземних валютах суб’єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, ви- борчим блокам політичних партій, регламентуються Інструкцією про по- рядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іно- земних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р.

Саме цією Інструкцією визначено порядок відкриття банками ра- хунків у національній та іноземній валютах, порядок використання кош- тів на цих рахунках та порядок їх закриття.

17.2. основний рахунок підприємства. розрахунковий рахунок

Поточний розрахунковий рахунок – це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснен- ня розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструмен- тів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Суб’єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні пред- ставництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для забез- печення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких бан- ках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

До поточних рахунків також належать:

– рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкри-

ваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабіне-

ту Міністрів України;

– поточні рахунки типу «Н», що відкриваються в національній ва-

люті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-

нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на тери-

торії України;

– поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній ва-

люті постійним представництвам;

– карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за пла-

тіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими

рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією

Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національ-

ного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіж-

них карток;

– поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.

 

З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича коопе- рація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійсню- ються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної осо- би, у банку відкривається один поточний рахунок. Уповноважена учас- никами договору особа (особи) подає до банку такі документи: заяву про відкриття поточного рахунка, що підписана уповноваженою учасни- ками договору особою; копію договору про ведення спільної діяльнос- ті, засвідчену нотаріально; рішення учасників договору про визначен- ня осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіре- ності; картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотарі- ально. У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпо- ряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність на- дано право розпорядчого підпису під час проведення грошових опера- цій за цим рахунком; копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав доку- мент, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Відмітка банку про відкриття рахунка робиться на титульній сторін- ці першого примірника договору (контракту). Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для викорис- тання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання.

Під час відкриття поточного рахунка для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридичної особи (крім банків) пода- ються: заява про відкриття поточного рахунку, що підписана уповнова- женою засновниками (учасниками) особою; один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально.

У разі відкриття рахунка для формування статутного фонду (статут- ного капіталу) акціонерного товариства замість установчого докумен- та подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із за- сновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально; картка із зраз- ками підписів і відбитка печатки, у якій наводиться зразок підпису осо- би, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпи- су. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

 

У разі відкриття поточного рахунка для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються: заява про від- криття поточного рахунка. Інформація про те, що рахунок відкриваєть- ся для формування статутного фонду (статутного або складеного капіта- лу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку «Додаткова інформація» заяви про відкрит- тя поточного рахунка; один примірник оригіналу установчого докумен- та або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (статутного капіталу) акціонерного то- вариства замість установчого документа подається рішення про засну- вання акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; картка із зразками підписів і відбитка печатки. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівни- ка банку; довіреність або копія довіреності на ім’я особи, яка має пра- во відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей доку- мент не вимагається.

На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, па- йового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання – юридич- ної особи до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей раху- нок починає функціонувати як поточний тільки після одержання бан- ком документів та отримання банком повідомлення про взяття рахун- ка на облік органом державної податкової служби за місцезнаходжен- ням суб’єкта господарювання – юридичної особи. У разі відмови в дер- жавній реєстрації суб’єкта господарювання – юридичної особи або в ін- ших випадках, передбачених законодавством України, на підставі лис- та із зазначенням причини закриття рахунка, підписаного уповноваже- ною засновниками (учасниками) особою, кошти повертаються заснов- никам (учасникам), а рахунок закривається. Якщо засновником (учасни- ком) господарського товариства є одна особа, то лист із зазначенням причини закриття рахунка підписується цією особою або уповноваже- ною нею особою.

У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу ново- створюваного банку подаються такі документи: заява про відкриття по- точного рахунка, що підписана особою, уповноваженою укладати дого- вори та діяти від імені засновників (учасників) банку; один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у формі відкритого ак- ціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально. У разі від- криття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників

 

(учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений но- таріально; картка із зразками підписів і відбитка печатки. У картці наво- диться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. Картка приймається без відбит- ка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, пе- редбачених законодавством України) коштів засновників (учасників) но- востворюваного банку з метою формування статутного капіталу бан- ку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Націо- нальному банку або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичу- вальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закрит- тя рахунка, що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку.

Для відкриття поточного рахунка приватному нотаріусу або адво- кату для здійснення професійної діяльності потрібно подати до банку такі документи: заяву про відкриття поточного рахунка, що підписана приватним нотаріусом або адвокатом; копію свідоцтва про право на за- йняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, чи підписом уповноваженого працівни- ка банку; копію документа, що підтверджує взяття приватного нотаріу- са або адвоката на облік в органі державної податкової служби, засвід- чену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповно- важеного працівника банку; копію документа, що підтверджує реєстра- цію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійно- го фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; картку із зразками під- писів. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого праців- ника банку або нотаріально.

Додатково подається копія документа, що підтверджує реєстрацію приватного нотаріуса або адвоката у відповідному органі Фонду соці- ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій- них захворювань України, засвідчена органом, що його видав, або нота- ріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо приват- ний нотаріус або адвокат використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків. Інформацію про те, що приватний нотаріус або адвокат не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунка в рядку «Додаткова інформація».

Кошти за поточними рахунками приватних нотаріусів та адвокатів використовуються відповідно до порядку, установленого для викорис-

 

тання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання. Датою початку видаткових операцій за поточним рахунком приватного нотарі- уса або адвоката є дата відкриття банком цього рахунка.

У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами. Додатково до визначеного переліку докумен- тів до банку подаються: картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком; до- кументи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на під- ставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства Украї- ни юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком.

17.3. депозитний рахунок

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається бан- ком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передають- ся клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (доход) відповідно до умов договору.

Якщо суб’єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунка здійснюється в такому порядку. Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває вклад- ний (депозитний) рахунок, має: пред’явити паспорт або документ, що його замінює. Представники юридичних осіб також пред’являють доку- менти, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент до- датково пред’являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного но- мера платника податків; подати документи (копії документів, засвідче- ні в установленому порядку); на підставі цих документів уповноваже- ний працівник банку здійснює ідентифікацію суб’єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахун- ком; між банком і суб’єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк від- криває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких до- кументів: копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідченої орга- ном, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / поло- ження), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріаль- но. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, ор-

 

гану влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самовря- дування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного пра- ва, які діють на підставі законів, установчий документ не подають; ко- пії довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного ре- єстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку; копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на об- лік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої ор- ганом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваже- ного працівника банку.

Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію докумен- та про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Украї- ни щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформацію про те, що юридична особа не ви- користовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керів- ника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунка після закінчення строку збері- гання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкрит- тя вкладного (депозитного) рахунка юридична особа додатково має по- дати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в уста- новленому порядку. Вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, відкривається за умови подання таких документів: клопотання юридичної особи або відповід- ного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокрем- люються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вклад- ний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття ра- хунка із зазначенням номера поточного рахунка юридичної особи та на- йменування банку, у якому він відкритий; копії належним чином оформ- леного положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріаль- но або органом, що створив відокремлений підрозділ; копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідченої органом, що ви- дав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівни- ка банку; копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної подат- кової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріаль- но чи підписом уповноваженого працівника банку; копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним ор-

 

ганом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який ви- дав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівни- ка банку; копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єди- ного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідче- ної органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповно- важеного працівника банку.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазна- ченого переліку документів має подати копію документа про повідом- лення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних ви- падків на виробництві та професійних захворювань України щодо на- міру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установле- ному порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов’язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печат- ки відокремленого підрозділу. Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунка після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунка відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку. Фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкри- вається за умови подання нею таких документів: копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, засвідченої орга- ном, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваже- ного працівника банку; копії документа, що підтверджує взяття фізич- ної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, до- датково до вищезазначеного переліку документів має подати копію до- кумента про повідомлення нею органів Фонду соціального страхуван- ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвід- чену в установленому порядку. Інформацію про те, що фізична особа- підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов’язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довіль- ною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи- підприємця та за наявності – відбитком його печатки.

 

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб’єкту госпо- дарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридич- ного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкрива- ється на підставі договору банківського вкладу.

Суб’єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, під час відкриття вкладного (депозитно- го) рахунка має подати банку копію документа про повідомлення орга- нів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробниц- тві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. Інформа- цію про те, що суб’єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, цей клієнт обов’язково має зазначи- ти в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печат- ки суб’єкта господарювання. Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозит- ний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання перерахо- вуються з його поточного рахунка і після настання обставин їх повернен- ня, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточ- ний рахунок суб’єкта господарювання, крім випадків, передбачених за- конодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб’єкта господарювання з його іншо- го вкладного (депозитного) рахунка, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунка суб’єкта гос- подарювання, пов’язаної із: запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначе- них нормативно-правовими актами Національного банку; зміною умов договору банківського вкладу. Проведення розрахункових операцій за вкладними (депозитними) рахунками суб’єкта господарювання, крім операцій, пов’язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу (де- позиту), відповідно до укладених договорів застави та законодавства України, а також видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) ра- хунка суб’єкта господарювання забороняються.

Нараховані проценти (доход в іншій формі) за вкладом (депози- том) суб’єкта господарювання відповідно до умов договору банківсько- го вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зарахо- вуватися на поповнення вкладу (депозиту). За договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника – суб’єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківсько-

 

го вкладу. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридич- ними особами відповідно до законодавства України, визначаються до- говором банківського вкладу.

17.4. рахунки для коштів з цільовим призначенням

Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками на- копичувальний та поточні рахунки виборчому фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України «Про вибори Президен- та України», накопичувальний та поточні рахунки виборчому фонду пар- тії (блоку), кандидатів у народні депутати України від якої зареєстрова- но Центральною виборчою комісією (виборчий фонд партії (блоку), кан- дидата в депутати від якої зареєстровано ЦВК) згідно із Законом Укра- їни «Про вибори народних депутатів України», та поточні рахунки ви- борчим фондам місцевої організації партії (блоку), кандидата на поса- ду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в од- номандатному окрузі згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Зазначені рахунки відкриваються лише у національній валюті. Кан- дидат на пост Президента України та партія (блок), кандидатів у народ- ні депутати України від якої зареєстровано Центральною виборчою ко- місією, відкривають один накопичувальний рахунок своєму виборчому фонду у банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахун- ка в банку в межах одного територіального виборчого округу.

Місцева організація партії (блоку), кандидат на посаду сільсько- го, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатно- му окрузі відкривають один поточний рахунок своєму виборчому фон- ду у банку, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії. Банк відкриває нако- пичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президен- та України на підставі таких документів: заяви про відкриття рахунка; копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою ко- місією; картки із зразками підписів, яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунка, які мають виключне право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підпису розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріаль- ному порядку.

 

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України на підставі таких документів: заяви про від- криття рахунка; довідки банку про відкриття накопичувального рахун- ку виборчого фонду кандидата на пост Президента України в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім’я, по батько- ві кандидата, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер накопи- чувального рахунка; найменування та код банку, у якому відкрито нако- пичувальний рахунок; картки із зразками підписів, яка має містити зра- зок підпису розпорядника поточного рахунка виборчого фонду канди- дата на пост Президента України у відповідному територіальному окру- зі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідно- го поточного рахунка виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунка засвідчується в нотаріальному порядку.

Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду пар- тії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на під- ставі таких документів: заяви про відкриття рахунка; копії рішення Цен- тральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, вклю- чених до виборчого списку партії (блоку), засвідченої Центральною ви- борчою комісією; копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідче- ної в нотаріальному порядку, якщо накопичувальний рахунок виборчо- го фонду відкриває виборчий блок партій; картки із зразками підписів, яка має містити зразки підписів двох розпорядників накопичувального рахунка, які мають виключне право на розпорядження згідно із зако- нодавством України коштами, що надходять на накопичувальний раху- нок. У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печат- ки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів бло- ку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріально- му порядку. Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, на підставі таких документів: заяви про відкриття рахунка; довідки банку про від- криття накопичувального рахунка виборчого фонду у довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву політичної партії [ви- борчого блоку політичних партій (із зазначенням повних назв партій, що входять до блоку)], якій відкрито накопичувальний рахунок; номер на- копичувального рахунка; найменування та код банку, у якому відкри- то накопичувальний рахунок; картки із зразками підписів, яка має міс- тити зразок підпису розпорядника поточного рахунка виборчого фонду партії (блоку) у відповідному територіальному окрузі, який має виключ- не право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунка

 

виборчого фонду. У картку із зразками підписів включаються зразок від- битка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками під- писів блоку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифіка- ційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зра- зок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріаль- ному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду місцевої орга-

нізації партії (блоку) на підставі таких документів: заяви про відкриття

рахунка; копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію

кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої органі-

зації партії (блоку), засвідченої територіальною виборчою комісією; ко-

пії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої в нотаріальному

порядку, якщо рахунок виборчого фонду місцевої організації партії (бло-

ку) відкриває виборчий блок партій; картки із зразками підписів, яка має

містити зразки підписів не більше двох розпорядників виборчого фонду

місцевої організації партії (блоку). У картку із зразками підписів включа-

ються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку

із зразками підписів блоку партій включаються зразок відбитка печатки

та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого

блоку. Зразки підписів розпорядників поточного рахунка засвідчуються

в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду кандидата на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в

одномандатному окрузі на підставі таких документів: заяви про відкрит-

тя рахунка; копії рішення територіальної виборчої комісії про реєстра-

цію відповідного кандидата, засвідченої територіальною виборчою ко-

місією; картки із зразками підписів. У картку із зразками підписів вибор-

чого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голо-

ви включається зразок підпису одного розпорядника виборчого фонду

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У картку із

зразками підписів виборчого фонду кандидата в депутати в одноман-

датному окрузі включаються зразки підписів осіб, які мають виключне

право на розпорядження згідно із законодавством України коштами, що

надходять на поточний рахунок. Зразки підписів розпорядників поточ-

ного рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття ра-

хунків, повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію або терито-

ріальну виборчу комісію про відкриття рахунка та його реквізити. Поря-

док формування виборчого фонду кандидата на пост Президента Украї-

ни та використання його коштів визначається Законом України «Про ви-

бори Президента України».

Порядок  формування  виборчого  фонду  партії  (блоку),  кандида-

тів у депутати від якої зареєстровано ЦВК, та використання його коштів

 

визначається Законом України «Про вибори народних депутатів Украї- ни». Порядок формування виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі та використання його коштів визначається Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Банк закриває рахунки виборчого фонду кандидата на пост Прези-

дента України на п’ятнадцятий календарний день після дня офіційно-

го оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів,

а для кандидатів на пост Президента України, не включених до вибор-

чого бюлетеня для повторного голосування, – з дня опублікування рі-

шення про призначення повторного голосування. Банк закриває рахун-

ки виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої заре-

єстровано ЦВК, на п’ятнадцятий календарний день після дня офіційно-

го оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Банк закриває рахунок виборчого фонду місцевої організації пар-

тії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі на шістнад-

цятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результа-

тів місцевих виборів.

17.5. порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку

Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунка в іноземній валюті здійснюється в такому порядку. Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред’явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної по- даткової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номе- ра платника податків; подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені для відкриття іноземним представ- ництвам поточних рахунків типу «Н» і «П» у національній валюті. На під- ставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює іденти- фікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоря- джатися поточним рахунком в іноземній валюті. Між банком та інозем- ним представництвом укладається в письмовій формі договір банків- ського рахунка.

Якщо іноземне представництво (крім військових частин Чорномор- ського флоту Російської Федерації) вже має в цьому банку поточний ра-

 

хунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сфор- мована справа з юридичного оформлення рахунка, то відкриття поточ- ного рахунка в іноземній валюті здійснюється за умови подання інозем- ним представництвом заяви про відкриття рахунка та засвідченої в уста- новленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки.

На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються під- приємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних бан- ків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кош- ти: у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться від- мітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної де- кларації залишається в уповноваженому банку); у готівковій формі у ви- падках, визначених нормативно-правовими актами Національного бан- ку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на терито- рії України; перераховані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги); за платіжними документами, що на- діслані з-за кордону на ім’я власника рахунка в порядку, установлено- му законодавством України; за платіжними документами на ім’я влас- ника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими мит- ному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робить- ся відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних докумен- тів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за іменними платіжними документами (у тому числі – дорожні чеки), що ввезені в Україну та не задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тіль- ки на рахунки офіційного представництва); куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунка за рахунок власних кош- тів, наявних на поточних рахунках типу «Н» у національній валюті (та- кож у разі закриття цього рахунка), у порядку, установленому законо- давством України; перераховані в межах України власнику рахунка від- повідно до законодавства України; сума процентів, нарахованих за за- лишком коштів на власному поточному рахунку; інші надходження на користь власника рахунка, що не суперечать законодавству України.

З поточного рахунка в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підпри- ємницькою діяльністю (у тому числі – представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної тех- нічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі опе-

 

рації: оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладени- ми трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповнова- жених банках України); виплата готівкою або дорожніми чеками у ви- падках, визначених нормативно-правовими актами Національного бан- ку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на терито- рії України; здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами- резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою- нерезидентом про їх працевлаштування за межами України; перера- хування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згід- но з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю облад- нання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво; перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юри- дичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунка); перерахування на рахунок юри- дичної особи-резидента як благодійний внесок; перерахування залиш- ків коштів у разі закриття поточного рахунка в одному уповноважено- му банку і відкриття поточного рахунка в іншому уповноваженому бан- ку; продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою по- дальшого зарахування на рахунок типу «Н» для утримання представни- цтва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних про- грам або проектів технічної допомоги; інші перерахування, що не супер- ечать законодавству України.

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв за- раховуються кошти: у готівковій формі, що ввезені на територію Украї- ни уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і за- декларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній де- кларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валю- ти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими акта- ми Національного банку, що регулюють використання готівкової інозем- ної валюти на території України; перераховані з-за кордону на ім’я влас- ника рахунка через уповноважені банки України; за платіжними доку- ментами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку в поряд- ку, установленому законодавством України; за платіжними документа- ми на ім’я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка упо- вноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія мит- ної декларації залишається в уповноваженому банку); куплені на між- банківському валютному ринку України власником рахунка за рахунок

 

власних коштів, наявних на рахунках типу «П» (також у разі закриття цьо- го рахунку), у порядку, установленому законодавством України; перера- ховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України; у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку; перераховані в межах України з власного поточно- го або вкладного (депозитного) рахунка; у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами; інші надходження, отримання яких не супере- чить законодавству України.

З поточного рахунка в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунка проводяться такі операції: оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, від- криті в уповноважених банках України); виплата готівкою або дорожні- ми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Наці- онального банку, що регулюють використання готівкової іноземної ва- люти на території України; перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку); пере- рахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згід- но з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту; пере- рахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок; перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок; перерахування для погашення забор- гованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним; продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого за- рахування на рахунок типу «П» для цільового використання (оплата ви- трат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших ви- трат, що не суперечать законодавству України); інші будь-які перераху- вання, що не суперечать законодавству України.

На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорно- морського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти: перераховані з-за кордону на ім’я влас- ника рахунка через уповноважені банки; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунка в порядку, установ- леному законодавством України; у готівковій формі, що ввезені на те- риторію України уповноваженим представником Міністерства оборо- ни Російської Федерації і задекларовані митному органу під час в’їзду в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповно- важеному банку); невикористаний залишок готівкової іноземної валю-

 

ти або іноземної валюти за дорожніми чеками, що були раніше отрима- ні (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на від- рядження, експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням тран- спортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном; куплені на міжбанківському валютному ринку України власником ра- хунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунка типу «Н» (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України; сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунка.

З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорно- морського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції: випла- та готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які не- суть службу на території України; виплата коштів готівкою або дорожні- ми чеками військовослужбовцям на службові відрядження під час виїз- ду за кордон (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює перемі- щення готівки і банківських металів через митний кордон України; про- даж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу «Н» для утримання вій- ськових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дисло- куються на території України; перерахування на рахунок відповідних ор- ганів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військо- вих частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуєть- ся на території України, тієї самої іноземної валюти, у якій було здійсне- но зазначене фінансування (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Росій- ської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

Спеціалізованим установам Організації Об’єднаних Націй (Міжна- родний банк реконструкції і розвитку тощо), що здійснюють свою діяль- ність відповідно до Конвенції ООН «Про привілеї та імунітети спеціалізо- ваних установ», відкриваються поточні рахунки. Особи (особа), які (яка) відкривають поточний рахунок, мають: пред’явити паспорт або доку- мент, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноважен- ня. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, вида- ний відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків; подати до- кументи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), які да- ють змогу банку ідентифікувати спеціалізовану установу ООН, заяву про відкриття поточного рахунка та картку із зразками підписів і відбитка пе- чатки. На підставі цих документів уповноважений працівник банку іден-

 

тифікує цього клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком. Між банком та спеціалізованою установою ООН укладається в письмовій формі договір банківського рахунка.

Режим цього рахунка не обмежується жодним фінансовим контро- лем, правилами або мораторієм будь-якого роду відповідно до розді- лу 7 Конвенції ООН «Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ». Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на під- ставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантова- них) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку еконо- міки України, та міжнародні організації, що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції «Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях спів- робітництва», відкривають поточні рахунки на підставі рішення Правлін- ня Національного банку.

Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то вкладний (депозитний) рахунок у національній або іноземній валю- ті йому відкривається в такому порядку. Особа, яка відкриває рахунок, має: пред’явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатко- во пред’являє документ, виданий відповідним органом державної по- даткової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номе- ра платника податків; подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку). На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та фізичної особи, яка відкриває вкладний (депозитний) рахунок.

Між банком та іноземним представництвом укладається в пись- мовій формі договір банківського вкладу. Іноземному представництву, яке не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозит- ного) рахунка потрібно подати банку такі документи: копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої вла- ди України, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей до- кумент не подають; копію легалізованої або засвідченої шляхом про- ставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функ- цій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально. Представ- ництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію ле- галізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстра- цію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально, а представ- ництво іноземного банку – копію легалізованого або засвідченого шля-

 

хом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально.

Якщо  іноземне  представництво  використовує  найману  працю  і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначено- го переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкри- ти вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому поряд- ку. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземно- го представництва.

Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства Украї- ни зобов’язане сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), додат- ково до вищезазначеного переліку документів має подати копію доку- мента, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік від- повідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого праців- ника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є плат- ником податків і зборів (обов’язкових платежів), клієнт обов’язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахуван- ня коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозит- ного) рахунка іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому по- рядку.

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається іноземному представництву, яке вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли бан- ком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридично- го оформлення рахунка), то рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу. Одночасно іноземне представництво, яке викорис- товує найману працю, додатково має подати копію документа про пові- домлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних ви- падків на виробництві та професійних захворювань України щодо намі- ру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установлено- му порядку.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунка, відкритого в уповноваженому

 

банку, і повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва забороняється. Нараховані проценти (до- ход в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перерахову- ватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

Відкриття інвестиційного рахунка в національній або іноземній ва- люті здійснюється в такому порядку. Особи (особа), які (яка) відкрива- ють рахунок, мають: пред’явити паспорт або документ, що його замі- нює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи- резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним ор- ганом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм іден- тифікаційного номера платника податків; подати документи (копії доку- ментів, засвідчені в установленому порядку). На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента- інвестора та осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджа- тися інвестиційним рахунком. Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір бан- ківського рахунка.

Для відкриття інвестиційного рахунка в національній або інозем- ній валюті розпорядники рахунка особисто подають до уповноважено- го банку такі документи: заяву про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок від- кривається з метою здійснення інвестиції в Україну; копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місце- вого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора – фізичної особи цей до- кумент не вимагається; копію легалізованої або засвідченої шляхом про- ставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі інозем- ним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особис- то іноземним інвестором – фізичною особою, то цей документ не вимага- ється; картку із зразками підписів нерезидента-інвестора, засвідчену но- таріально. Додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку, якщо нерезидент-інвестор є учасни- ком угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

 

На інвестиційний рахунок у національній валюті зараховуються такі кошти: одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському ва- лютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція відповід- но до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; доходи, прибутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснення інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи; повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерези- дентом інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; перераховані з власного поточного (у тому числі інвестиційно- го) рахунка, відкритого в уповноваженому банку України; перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунка, відкритого в уповноваже- ному банку України в порядку, установленому цією главою; у сумі про- центів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку; раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунка.

Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану. З інвестиційного рахунку в націо- нальній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі опе- рації: здійснення інвестицій в Україну (включаючи реінвестиції) відпо- відно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулю- ють здійснення іноземних інвестицій в Україну; розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України у ви- падках, визначених нормативно-правовими актами Національного бан- ку з питань торгівлі іноземною валютою; розрахунки з митними, подат- ковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України; сплата резиденту (професійному учаснику фондового ринку, суб’єкту оціночної діяльності, нотаріусу, повіреному, комісіонеру) по- слуг, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну; розра- хунки з резидентами під час здійснення спільної інвестиційної діяльнос- ті; сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у по- рядку, визначеному законодавством України); перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвестором – фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на власний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України; пере- рахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в упо- вноваженому банку України; повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунка в сумі, що не переви- щує раніше отриману. Іноземний інвестор – юридична особа може пе- рерахувати з цього рахунка кошти на поточний рахунок фізичної особи- нерезидента, відкритий в уповноваженому банку України, якщо інозем- на інвестиція вносилася в готівковій формі.

 

На інвестиційний рахунок в іноземній валюті зараховуються такі кошти: перераховані з-за кордону для здійснення інвестицій в Україну відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що ре- гулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; перераховані з ін- шого власного поточного (у тому числі інвестиційного) рахунка, відкри- того в уповноваженому банку України; у сумі процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку; доходи, при- бутки та інші кошти, одержані нерезидентом-інвестором від здійснен- ня інвестицій в Україну, у тому числі від спільної діяльності без створен- ня юридичної особи; повернуті з власного вкладного (депозитного) ра- хунка, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установ- леному цією главою; раніше помилково перераховані інвестором з цьо- го рахунка.

Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не перевищує раніше перераховану; повернуті внаслідок часткового або повного припинення нерезидентом здійснення інвестицій в Україну; ва- люта, куплена уповноваженим банком України на міжбанківському ва- лютному ринку України у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою. На інвестиційний рахунок іноземного інвестора – юридичної особи в іно- земній валюті можуть зараховуватися кошти, перераховані з поточно- го рахунку фізичної особи-нерезидента, відкритого в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вноситься в готівковій формі.

З інвестиційного рахунку в іноземній валюті за дорученням влас- ника рахунка проводяться такі операції: здійснення інвестицій в Украї- ну (включаючи реінвестиції) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; розрахунки з митними органами у випадках, передбачених за- конодавством України; перерахування за кордон доходів, прибутків та інших коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків, відкритих в уповноважених банках України; по- вернення за кордон коштів, не використаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Зазначені кошти перераховуються за межі Украї- ни на рахунок, з якого вони надійшли, або на інший власний рахунок нерезидента-інвестора в сумі, що не перевищує раніше отриману; пере- рахування коштів на власний інвестиційний рахунок, відкритий в упов- новаженому банку України; перерахування коштів на власний вклад- ний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку Украї- ни; перерахування доходів, прибутків та інших коштів, отриманих інвес- тором – фізичною особою від здійснення інвестицій в Україну, на влас- ний поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, відкритий в уповно-

 

важеному банку України; продаж на міжбанківському валютному рин- ку України з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в національній валюті для здійснення інвестицій в Україну; повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отри- ману.

Іноземний інвестор – юридична особа може перерахувати з цьо- го рахунка кошти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента, від- критий в уповноваженому банку України, якщо іноземна інвестиція вно- силася в готівковій формі. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної ді- яльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підста- ві договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку від- кривається поточний рахунок у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунка, засвідченої підписом особи, якій на підставі довіреності надано право розпоряд- чого підпису під час проведення операцій за цим рахунком; копії до- говору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нота- ріально; копії документа про реєстрацію договору (контракту) про ве- дення спільної діяльності, засвідченої нотаріально або органом, що ви- дав цей документ; копії легалізованого або засвідченого шляхом про- ставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади інозем- ної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідченої нотаріаль- но (для нерезидента-інвестора). Якщо нерезидентом-інвестором є фі- зична особа, то цей документ не вимагається; копії документа, що під- тверджує взяття на облік в органі державної податкової служби догово- ру про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідченої органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноважено- го працівника банку; рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення опера- цій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності; картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально. У карт- ці зазначаються зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, яко- му за довіреністю всіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахун- ком. Уповноважений працівник банку ідентифікує осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і підтверджує здійснення ідентифікації копі- юванням відповідних документів. Зарахування та списання коштів з по- точних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяль-

 

ності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спіль- ної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридич- ної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договора- ми (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, включаючи і роз- поділ прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог законодавства України.

Якщо виникає потреба продажу іноземної валюти з метою забез- печення цього виду діяльності в Україні, учасники спільної діяльності можуть здійснити на міжбанківському валютному ринку України про- даж іноземної валюти з рахунку спільної діяльності в іноземній валюті для подальшого зарахування коштів у гривнях на рахунок спільної діяль- ності в національній валюті.

Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за- значені кошти перераховуються: у національній валюті – на поточні ра- хунки резидентів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів у національній валюті; в іноземній валюті – на поточні рахунки резиден- тів та/або інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів в іноземній ва- люті, а також на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном.

Нерезидент-інвестор може відкрити вкладний (депозитний) ра- хунок у банку, у якому йому відкрито поточний (у тому числі інвести- ційний) рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу. Якщо нерезидент-інвестор не має в цьому уповноваженому банку ра- хунків, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунка здійснюєть- ся в такому порядку. Особа, яка від імені нерезидента-інвестора відкри- ває рахунок, має: пред’явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково пред’являє документ, виданий від- повідним органом державної податкової служби, що засвідчує присво- єння їй ідентифікаційного номера платника податків; подати докумен- ти (копії документів, засвідчені в установленому порядку). На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифіка- цію нерезидента-інвестора та особи, уповноваженої від його імені від- кривати вкладний (депозитний) рахунок. Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває вкладний (депозитний) рахунок, укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Для відкриття вкладного (депозитного) рахунка нерезиденту- інвестору потрібно подати такі документи: копію легалізованого або за- свідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, бан- ківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцево- го органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Якщо нерезидентом-інвестором є фізична осо- ба, то цей документ не вимагається; копію легалізованої або засвідченої

 

шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором – фізичною особою такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріаль- но. Якщо рахунок відкривається особисто іноземним інвестором – фі- зичною особою, то цей документ не вимагається.

Якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продук- ції відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», то він має додатково подати копію документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Кошти на вкладні (депозитні) рахун- ки нерезидентів-інвесторів можуть надходити з їх власних інвестиційних рахунків та з їх рахунків за кордоном. Кошти з цих рахунків повертають- ся на власні інвестиційні рахунки нерезидентів-інвесторів та на їх рахун- ки за кордоном.

Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) нерезидента-інвестора відповідно до умов договору банківського вкла- ду можуть перераховуватися на інвестиційний рахунок або зараховува- тися на поповнення вкладу (депозиту), або перераховуватися за кордон. Особливості функціонування поточних рахунків нерезидентів-інвесторів та особливості розміщення нерезидентами-інвесторами коштів на вкладних (депозитних) рахунках можуть визначатися нормативно- правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іно- земних інвестицій в Україну.

питання для самостійного вивчення

1. Нормативно-правове регулювання відкриття рахунка в інозем- ній валюті.

2. Особливості відкриття рахунка фізичних осіб-підприємців.

3. Надання банком інформації про стан рахунків клієнта органам

державної влади.

4. Арешт коштів на рахунках суб’єктів господарювання.

5. Відповідальність клієнтів-власників рахунка (суб’єктів господа-

рювання) за порушення договору з банком про відкриття рахунка.

тести для поточного контролю

17.1. Поточний розрахунковий рахунок – це рахунок, що відкрива- ється банком клієнту на договірній основі для:

– зберігання коштів;

 

– здійснення розрахунково-касових операцій;

– зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій.

17.2. Поточні рахунки типу «П» відкриваються:

– в національній валюті постійним представництвам юридичних

осіб-нерезидентів;

– в іноземній валюті постійним представництвам;

–  в  національній  валюті  філіям  та  представництвам  юридичних

осіб-резидентів;

– в національній валюті постійним представництвам юридичних

осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на

території України.

17.3. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юри- дичної особи, у банку відкривається:

– один поточний рахунок;

– один поточний рахунок для кожного учасника спільної діяль-

ності;

– кількість поточних рахунків необмежена.

17.4. Знайдіть хибну відповідь. Під час відкриття поточного ра- хунка для формування статутного капіталу ТОВ подаються:

– заява про відкриття поточного рахунка, що підписана уповнова- женою засновниками (учасниками) особою;

– один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально;

– картка із зразками підписів і відбитка печатки, у якій наводить- ся зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису.

17.5. У разі відкриття поточного рахунка для формування ста- тутного фонду (статутного або складеного капіталу) господарсько- го товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, пода- ються:

– заява про відкриття поточного рахунка;

– картка із зразками підписів і відбитка печатки, у якій наводить-

ся зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право

розпорядчого підпису;

– один примірник оригіналу установчого документа або його копія,

засвідчена нотаріально.

 

17.6. Знайдіть хибне твердження. Для відкриття поточного ра- хунка приватному нотаріусу або адвокату для здійснення професійної діяльності потрібно подати до банку такі документи:

– заяву про відкриття поточного рахунка, що підписана приватним нотаріусом або адвокатом;

– копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною або адво- катською діяльністю, засвідчену органом, що його видав, або нотаріаль- но, чи підписом уповноваженого працівника банку;

– копію документа, що підтверджує взяття приватного нотаріуса або адвоката на облік в органі державної податкової служби, засвідче- ну органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповнова- женого працівника банку;

– копію документа, що підтверджує реєстрацію приватного нота- ріуса або адвоката у відповідному органі Пенсійного фонду України, за- свідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповно- важеного працівника банку;

– картку із зразками підписів, що засвідчуються підписом уповно- важеного працівника банку або нотаріально;

– один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально.