Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Анотація

 

ГОСПОДАРСЬКЕ

ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією С. В. Несинової

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2012

УДК  346.1(075.8)

ББК  67.404я73

Н 55

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9503  від 14 жовтня 2010 р.)

 

Рецензенти:

Гусарев С. Д. – професор кафедри теорії держави та права Київського націона-

льного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; Алєксєєнко І. Г. – завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права юридичного факультету Дніпропетровського національного університе- ту імені Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент;

Заїка Ю. О. – заступник начальника кафедри цивільного права і процесу Київ-

ського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук,

професор.

Авторський колектив:

Несинова Світлана Василівна – доцент кафедри права Дніпропетровського

університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, кандидат юридичних наук;

Воронко Владислав Станіславович – старший викладач кафедри права Дніп- ропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля; Чебикіна  Тетяна  Сергіївна  –  викладач кафедри  права Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

 

Н 55

Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.

Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. –

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564 с.

ISBN 978-611-01-0274-2

 

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здій- снення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самовряду- вання щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб’єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарюван- ня та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захис- ту прав суб’єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацюван- ня матеріалу і тестові завдання для перевірки засвоєних знань студента.

Посібник може бути використаний як базовий навчальний посібник для студе-

нтів юридичних та економічних ВНЗ, що вивчають дисципліну «Господарське пра- во», а також буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, юристам- практикам у сфері господарської діяльності.

 

ISBN 978-611-01-0274-2

УДК  346.1(075.8)

ББК  67.404я73

© Несинова С. В., Воронко В. С.,

Чебикіна Т. С., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.