Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Тема 15. законодавство про захист від недобросовісної конкуренції

15.1. Поняття та види недобросовісної конкуренції.

15.2. Неправомірне використання ділової репутації підприємців.

15.3. Створення підприємцем перешкод у конкуренції.

15.4. Незаконний  збір,  розголошення  та  використання  комерційної

таємниці.

15.5. Майнова відповідальність за порушення законодавства про не-

добросовісну конкуренцію.

15.1. поняття та види недобросовісної конкуренції

Визначення  поняття  «недобросовісної  конкуренції»  наведено  у ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», згід- но з якою недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підпри- ємницькій діяльності.

Дії, що визнаються недобросовісною конкуренцією, можуть бути поєднані у три основні групи дій:

1 – неправомірне використання ділової репутації підприємців;

2 – створення перешкод у конкуренції;

3 – незаконний збір, розголошення та використання комерційної

таємниці.

15.2. Неправомірне використання ділової репутації підприємців

Неправомірне використання ділової репутації включає в себе:

– неправомірне використання чужих позначень, рекламних мате-

ріалів, упаковки;

– неправомірне використання товару іншого виробника;

– копіювання зовнішнього вигляду виробу;

– порівняльна реклама.

Неправомірне використання чужих позначень, рекламних мате-

ріалів, упаковки – це використання без дозволу уповноваженої на те

особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів та по-

слуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів,

назви літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначення

 

надходження товарів, що зможе привести до змішування з діяльністю іншого підприємця, який має пріоритет на їх використання.

Неправомірним використанням товару іншого виробника є вве- дення в господарський обіг під своїм позначенням товару іншого вироб- ника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповно- важеної на те особи.

Копіювання зовнішнього вигляду виробу – це відтворення зовніш- нього вигляду виробу іншого підприємця і введення його в господар- ський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може при- вести до змішування з діяльністю іншого підприємця.

Порівняльна реклама – це така реклама, яка містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого підприємця. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відо- мості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є об’єктивними, достовірними, корисними для інформування споживачів.

15.3. Створення підприємцем перешкод у конкуренції

Дискредитацією підприємця є поширення у будь-якій формі не- правдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або мог- ли завдати шкоди діловій репутації підприємця.

До дискредитації можна віднести такі дії:

1. Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із

примусовим асортиментом. Купівлею-продажем товарів, виконанням

робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є купівля-продаж

одних  товарів,  виконання  робіт,  надання  послуг  за  умови  купівлі-

продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних

споживачу або контрагенту.

2. Схилення до бойкоту підприємця. Схиленням до бойкоту під-

приємця вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосеред-

ньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних

зв’язків із цим підприємцем.

3. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника).

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спо-

нукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосеред-

ньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту по-

купця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без

достатніх на те підстав.

4. Схилення підприємця до розірвання договору з конкурентом.

Схиленням підприємця до розірвання договору з конкурентом іншого

підприємця є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб

 

спонукання підприємця – учасника договору до невиконання або вико- нання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим конкурен- том шляхом надання або пропонування підприємцю – учаснику дого- вору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.

5.  Підкуп  працівника  постачальника.  Підкуп  працівника  поста-

чальника – це надання або пропонування йому конкурентом покупця

(замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цін-

ностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або

невиконання працівником постачальника службових обов’язків, що ви-

пливають з укладеного чи пов’язані з укладенням між постачальником і

покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг,

що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця

(замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).

До працівника постачальника прирівнюється й інша особа, яка згід-

но зі своїми повноваженнями приймає рішення від імені постачальника

про поставку товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прий-

няття такого рішення або якимось чином пов’язана з ним.

6. Підкуп працівника покупця (замовника). Підкуп працівника по-

купця (замовника) – це надання або пропонування йому конкурентом

постачальника, безпосередньо або через посередника, матеріальних

цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або

невиконання працівником покупця (замовника) службових обов’язків,

що випливають з укладеного або пов’язані з укладенням між постачаль-

ником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання

послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом

постачальника певних переваг перед постачальником.

До працівника покупця прирівнюється й інша особа, яка згідно зі

своїми повноваженнями приймає рішення від імені покупця про при-

дбання товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття

такого рішення або якимось чином пов’язана з ним.

7. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Досягненням

неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких стосовно іншо-

го підприємця шляхом порушення чинного законодавства, яке підтвер-

джено рішенням державного органу, наділеного відповідною компе-

тенцією.

15.4. Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці

Третім видом дій, що визнаються законодавством недобросовіс- ною конкуренцією є незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці.

 

Незаконний збір комерційної таємниці – це добування протиправ- ним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завда- ти шкоди підприємцю.

Розголошення комерційної таємниці – є ознайомлення іншої осо- би без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповід- но до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, якщо це за- вдало чи могло завдати шкоди підприємцю.

Неправомірне використання комерційної таємниці – це впрова- дження у виробництво або врахування під час планування чи здійснен- ня підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до за- конодавства України комерційну таємницю.

15.5. Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію

Недобросовісна конкуренція тягне за собою накладання Антимо- нопольним комітетом штрафів, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.

Вчинення господарюючими суб’єктами – юридичними особами та їх об’єднаннями таких дій, як недобросовісна конкуренція тягне за со- бою накладання на них штрафів у розмірі до 3\% виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб’єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо обчислення виручки неможливе або вона відсутня, то штраф на- кладається у розмірі до 5 000 (п’яти тисяч) неоподатковуваних мініму- мів доходів громадян.

Вчинення таких дій, як недобросовісна конкуренція юридичними особами, їх об’єднаннями та об’єднаннями громадян, що не є господа- рюючими суб’єктами, тягне накладання штрафів у розмірі до 2 000 (двох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Якщо такі дії вчиняються громадянами, що не є підприємцями, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, то це тягне накладення адмі- ністративного стягнення згідно із законодавством.

Порушник, на якого накладено штраф, сплачує його у тридцятиден- ний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу, якщо інше не визначено цим рішенням. За кожен день прострочення сплати штра- фу стягується пеня у розмірі 1\% (одного відсотка) від суми штрафу.

 

У разі відмови від сплати штрафу Антимонопольний комітет Укра- їни, його територіальні відділення стягують штраф та пеню у судовому порядку.

Якщо буде встановлений факт неправомірного використання чу- жих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, або факту копіювання виробів заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольно- го комітету, його територіальних відділень із заявою про вилучення то- варів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів ін- шого підприємця як у виробника, так і у продавця, у разі коли можли- вість змішування з діяльністю іншого підприємця не може бути усунена іншим шляхом.

питання для самостійного вивчення

1. Що включає в себе ділова репутація?

2. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація.

3. Відшкодування збитків у зв’язку з недобросовісною конкурен-

цією.

4. Кримінальна відповідальність за дії, що є недобросовісною кон-

куренцією.

5. Що є фактичними даними, корисними для інформування спожи-

вачів?

тести для поточного контролю

15.1. Не вважається недобросовісною конкуренцією порівняльна реклама:

– якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтвер- джені фактичними даними, є достовірними, об’єктивними, корисними для інформування споживачів;

– що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяль- ністю іншого господарюючого суб’єкта;

– як виняток у тих випадах, коли наведені відомості про товари, ро- боти, послуги підтверджені фактичними даними;

– порівняльна реклама заборонена в будь-якому випадку.

15.2. Дії, що не належать до неправомірного використання діло- вої репутації підприємця:

– дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця);

– порівняльна реклама;

– неправомірне використання товару іншого виробника;

– копіювання зовнішнього вигляду виробу.

 

15.3. У разі відмови від сплати штрафу Антимонопольний комі- тет України, його територіальні відділення:

– стягують штраф та пеню у судовому порядку;

– самостійно звертають стягнення на майно правопорушника;

– стягують штраф та пеню у позасудовому порядку.

15.4. За кожен день прострочення сплати штрафу стягується

– пеня у розмірі 1\% (одного відсотка) від суми штрафу;

– штраф у подвійному розмірі;

– пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

15.5. У разі відмови від сплати штрафу Антимонопольний комі- тет України, його територіальні відділення:

– стягують штраф та пеню у судовому порядку;

– стягують штраф та пеню через органи державної виконавчої служ-

би;

 

– самостійно здійснюють примусове списання цих коштів.