Господарське право України - Навчальний посібник (Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.)

Тема 7. державна реєстрація суб’єктів господарювання

7.1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –

підприємців.

7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації.

7.3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному

реєстратору (ст. 8 Закону).

7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію.

7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

7.1. поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридич- на особа чи фізична особа – підприємець у порядку, визначеному За- коном України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців» (2003 р.).

Ч. 2 ст. 58 ГК України зазначає, що відкриття суб’єктом господарю- вання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.

Відомості про відокремлені підрозділи суб’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного дер- жавного реєстру в порядку, визначеному законом.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – під- приємців (далі – Єдиний державний реєстр) – автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юри- дичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців визначено у ст. 4 Закону України «Про державну реєстра- цію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців»: державна реєстра- ція юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинен- ня інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом вне- сення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фі- зичних осіб – підприємців включає, зокрема:

– перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

 

– перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

– внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу –

підприємця до Єдиного державного реєстру;

– оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та ви-

писки з Єдиного державного реєстру.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна

прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі – імені) або місця прожи-

вання фізичної особи – підприємця підлягають обов’язковій державній

реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного дер-

жавного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Слід зауважити також, що ч. 5 ст. 4 Закону «Про державну реєстра-

цію…» встановлює, що «представництва, філії іноземних компаній в

Україні підлягають акредитації на території України в порядку, вста-

новленому законом».

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-

ців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому ко-

мітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у

містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходжен-

ням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – під-

приємця.

За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний

збір (ст. 10 Закону) у такому розмірі:

– за проведення державної реєстрації юридичної особи – 10 нео-

податковуваних мінімумів доходів громадян;

– за проведення державної реєстрації фізичної особи – підприєм-

ця – 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– за проведення державної реєстрації змін до установчих до-

кументів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або міс-

ця проживання фізичної особи – підприємця справляється реєстрацій-

ний збір у розмірі 30\% реєстраційного збору, встановленого реєстрацій-

ного збору.

– за заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його

втратою або пошкодженням та за видачу дубліката оригіналу уста-

новчих документів, та змін до них, засвідчених державним реєстрато-

ром, справляється реєстраційний збір у розмірі 1 неоподатковуваного

мінімуму доходів громадян.

Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є ко-

пія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміт-

кою банку.

Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного ре-

єстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи

 

або фізичної особи – підприємця зобов’язаний сформувати реєстра- ційну справу. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який при- своюється при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру.

Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про дер- жавну реєстрацію юридичних осіб та бланки свідоцтв про державну ре- єстрацію фізичних осіб – підприємців єдиних зразків. Ці бланки є доку- ментами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

Згідно зі ст. 9 Закону «Про реєстрацію…» у бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи зазначаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місцезнаходження юридичної особи; місце проведення державної реєстрації; дата проведення державної ре- єстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та іні- ціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдино- му державному реєстрі про заміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця зазначаються: ім’я фізичної особи – підприємця; ідентифіка- ційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та ін- ших обов’язкових платежів (далі – ідентифікаційний номер фізичної осо- би – платника податків) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийнят- тя ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні ор- гани державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи – підприємця; дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; місце проведення дер- жавної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора; підста- ва, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про заміну сві- доцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).

Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реє- стратором та засвідчується його печаткою.

7.2. Суб’єкти процесу державної реєстрації

Суб’єктами процесу державної реєстрації є:

1. державний  реєстратор на території відповідної адміністра-

тивно-територіальної одиниці, який: проводить державну реєстрацію

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; проводить резервуван-

ня найменувань юридичних осіб; передає органам державної статисти-

 

ки (далі – органи статистики), державної податкової служби, Пенсійно- го фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; формує, веде та забезпе- чує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридич- них осіб, зареєстрованих відповідно до ч. 4 ст. 3 цього Закону); здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію (крім вида- чі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до ч. 4 ст. 3 цього Закону), а також їх заміну; оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру тощо.

Ч. 4 ст. 6 Закону про реєстрацію визначає вимоги до кандидата на посаду державного реєстратора: це повинна бути особа з вищою осві- тою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та ста- жем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Дер- жавний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та влас- ну печатку.

2. Міський голова міста обласного значення або голова район- ної, районної в містах києві та Севастополі державної адміністра- ції призначається на посаду та звільняється з посади державного реє- стратора за погодженням із спеціально уповноваженим органом з пи- тань державної реєстрації.

Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Се- вастополі державної адміністрації.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи дер- жавного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та Севастопо- лі державна адміністрація. Якщо кількість державних реєстраторів у ви- конавчому комітеті міської ради міста обласного значення або район- ної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації ста- новить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних ре- єстраторів.

3. Спеціально уповноваженим органом з питань державної ре- єстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує ре- алізацію державної політики у сфері підприємництва, а також: здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної

 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації та розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфе- рі; затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; забезпечує формування та ведення Єди- ного державного реєстру; затверджує форми реєстраційних карток, до- відки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру; здійснює мето- дологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстра- торів; організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації дер- жавних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади дер- жавного реєстратора; видає посвідчення і печатку державного реєстра- тора; видає спеціалізований друкований засіб масової інформації; у разі виявлення факту порушення порядку проведення державної реєстрації з боку державного реєстратора має право звернутися до міського голо- ви міста обласного значення або голови районної, районної в містах Ки- єві та Севастополі державної адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з цієї посади.

7.3. Вимоги до оформлення документів,

які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону):

1. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, по- винні бути викладені державною мовою.

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному ре- єстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці (заяві, повідомленні) повинен бути нотаріально посвідчений.

3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, перед- бачені законом. Відповідальність за відповідність установчих докумен- тів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

4. Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими орга- нами державної влади.

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, ви- кладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підпису- ються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи за-

 

сновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих докумен- тах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, які передбачені за- коном, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними ор- ганами державної влади.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформ- ляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчих докумен- тів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною відповідних установчих документів.

Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної осо- би в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встанов- леному порядку.

Загальні вимоги щодо найменувань підприємств та правила напи- сання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються «Вимогами щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», затвердженими Наказом Дер- жавного комітету України з питань регуляторної політики та підприєм- ництва від 09.06.2004 № 65.

7.4. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у разі:

1. Внесення змін до:

– установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов’язані

із зміною найменування юридичної особи (здійснюється при проведен-

ні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної осо-

би);

– відомостей про юридичну особу, якщо ці зміни пов’язані із змі-

ною місцезнаходження юридичної особи;

–  відомостей  про  фізичну  особу  –  підприємця,  якщо  ці  зміни

пов’язані із зміною імені та/або місця проживання фізичної особи – під-

приємця (здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до ві-

домостей про фізичну особу – підприємця);

2. Втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстра-

цію.

 

Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його

втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи

(фізична особа – підприємець) або уповноважений ними орган чи особа

повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомен-

дованим листом з описом вкладення) такі документи: заяву встановле-

ного зразка про заміну свідоцтва про державну реєстрацію; не придат-

 

не для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо підста- вою для заміни свідоцтва є його пошкодження; документ, що підтвер- джує внесення плати за публікацію повідомлення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію; документ про підтвердження вне- сення реєстраційного збору за заміну свідоцтва про державну реєстра- цію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Якщо такі документи подаються представником юридичної осо-

би чи фізичної особи – підприємця, державному реєстратору додатково

пред’являється паспорт та надається документ або нотаріально засвід-

чена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

При цьому державному реєстратору забороняється вимагати до-

даткові документи для проведення заміни свідоцтва про державну ре-

єстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, якщо вони не пе-

редбачені ч. 9 цієї статті.

Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва про

державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, при-

ймаються за описом, копія якого в день надходження документів ви-

дається (надсилається рекомендованим листом) засновнику (учаснику)

юридичної особи чи фізичній особі – підприємцю або уповноважено-

му ними органу чи особі з відміткою про дату надходження документів.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку-

менти, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реє-

страцію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, якщо:

– документи подані за неналежним місцем проведення заміни сві-

доцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошко-

дженням;

– документи не відповідають вимогам, які встановлені ч. 1 ст. 8, ч. 5

ст. 10 та ч. 20 ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридич-

них осіб та фізичних осіб – підприємців»;

– документи подані не у повному обсязі;

– документи подано особою, яка не має на це повноважень;

– до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборо-

ни у проведенні реєстраційних дій.

У цьому випадку засновнику (учаснику) юридичної особи чи фізич-

ній особі – підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі не

пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів дер-

жавним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим лис-

том з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням під-

став залишення документів без розгляду та документи, що подавалися

для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з

його втратою або пошкодженням, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення заміни сві-

доцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошко-

 

дженням, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до дер- жавного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втра- тою або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вносить- ся відповідний запис.

Вчинення реєстраційних дій щодо юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону, здійснюються державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного зна- чення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

7.5. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим За- коном.

Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реє- страційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фі- зична особа – підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без дові- реності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і пра- воохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом.

Державному реєстратору забороняється видавати копії докумен- тів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

З дати внесення державним реєстратором до ЄДРПОУ запису про припинення юридичної особи або запису про припинення підприєм- ницької діяльності фізичною особою – підприємцем реєстраційна спра- ва повинна зберігатися у державного реєстратора протягом трьох років. Після закінчення цього строку державний реєстратор повинен передати реєстраційну справу на зберігання до державної архівної установи в по- рядку, який встановлено законом, де вона повинна зберігатися протя- гом 75 років з дати її передачі до державної архівної установи.

 

Згідно зі ст. 20 Закону відомості, що містяться в Єдиному державно- му реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифіка- ційних номерів фізичних осіб – платників податків.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надають- ся у вигляді:

1. Витягу з Єдиного державного реєстру;

2. Довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному ре-

єстрі інформації, яка запитується;

3. Бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в

електронному вигляді) для цілей бюро кредитних історій.

Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не пови-

нен перевищувати п’яти робочих днів з дати надходження запиту.

Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного державного

реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов’язані з його

веденням.

Органи державної влади звільняються від плати за одержання за

їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит

подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених за-

коном.

Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам на

комерційній основі забороняється за винятком передачі даних бюро

кредитних історій.

Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній осо-

бі або фізичній особі – підприємцю за їх письмовим запитом протягом

двох робочих днів з дати подання цього запиту або на підставі їх пись-

мової заяви при видачі свідоцтва про державну реєстрацію або при його

заміні.

Бланки виписок з Єдиного державного реєстру мають облікову се-

рію і номер та є документами суворої звітності.

У виписці зазначаються: найменування юридичної особи або ім’я

фізичної особи – підприємця; ідентифікаційний код юридичної особи

або ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця – платника

податків; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання

фізичної особи – підприємця; прізвище, ім’я та по батькові осіб, які ма-

ють право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від іме-

ні фізичної особи – підприємця без довіреності, у тому числі підписувати

договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб – платників податків;

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи

або фізичної особи – підприємця; дата та номер запису в Єдиному дер-

жавному реєстрі; дата видачі виписки.

У разі коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або

фізична особа – підприємець знаходиться у процесі припинення підпри-

ємницької діяльності, у виписці робиться відповідний запис.

 

Виписка з Єдиного державного реєстру є чинною протягом тридця- ти календарних днів з дати її видачі.

Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

– відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

– відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється

плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Згідно зі ст. 22 Закону інформація про проведення державної реє-

страції юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної осо-

би, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття заснов-

никами (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рі-

шення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або упо-

вноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної осо-

би, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної

особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної осо-

би, про постановлення судового рішення щодо порушення проваджен-

ня у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутно-

го фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрації при-

пинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про держав-

ну реєстрацію, про прийняття фізичною особою рішення щодо припи-

нення підприємницької діяльності, про постановлення судового рішен-

ня щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – під-

приємця, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством фізичної осо-

би – підприємця, про постановлення судового рішення щодо порушен-

ня провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця,

про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у

справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи – підприєм-

ця підлягає обов’язковому опублікуванню в спеціалізованому друкова-

ному засобі масової інформації.

питання для самостійного вивчення

1. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

2. Функції та повноваження державного реєстратора.

3. Що таке ЄДРПОУ?

4. Щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу.

5. Взяття суб’єкта господарської діяльності на облік в органах дер-

жавної податкової служби, органах Фонду загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування України на випадок безробіття та з

тимчасової втрати працездатності.

 

тести для поточного контролю

7.1. Документ встановленого зразка, який підтверджує волеви- явлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного держав- ного реєстру – це:

– реєстраційна картка;

– реєстраційна справа;

– свідоцтво про державну реєстрацію;

– спеціалізований друкований засіб масової інформації.

7.2. Строк державної реєстрації суб’єктів господарської діяль- ності – фізичних осіб?

– не більше 5 робочих днів;

– не більше 10 днів;

– не більше 3 днів;

– не більше 2 днів.

7.3. Державний реєстратор – це:

– виконавчий комітет міської ради обласного призначення;

– районна державна адміністрація;

– фізична особа, призначена на посаду міським головою міста об-

ласного призначення;

– юридична особа заснована за рішенням голови районної дер-

жавної адміністрації.

7.4. За проведення державної реєстрації справляється реєстра- ційний збір для юридичної особи у такому розмірі:

– 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– 0,5 мінімальної заробітної плати;

– 2 мінімальні заробітні плати.

7.5. Строк зберігання реєстраційної справи у державного реє- стратора з дати внесення ним до Єдиного державного реєстру запи- су про припинення юридичної особи:

– 1 рік;

– 3 роки;

– 5 років;

– не повинен зберігати справу, яка підлягає списанню;

– зразу ж передає справу в державну архівну установу.

 

ції;

 

7.6. Кому підпорядковується державний реєстратор?

– Кабінету Міністрів України;

– Міністерству юстиції України;

– Спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстра-

– міському голові міста обласного призначення.

 

7.7. За проведення державної реєстрації фізична особа – підприє- мець сплачує реєстраційний збір у розмірі:

– 1 мінімальна заробітна плата;

– 0,5 мінімальної заробітної плати;

– 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– 1,5 неоподатковуваних мінімума доходів громадян;

– 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

7.8. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію справляється реєстраційний збір у розмірі:

– 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

– 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

7.9. На який строк за загальним правилом засновник може заре- зервувати найменування юридичної особи для державної реєстрації?

– 1 місяць;

– 15 днів;

– 2 місяці;

– 6 місяців;

– 3 місяці.