Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

18.4. механізми нейтралізації фінансових ризиків

У процесі фінансової діяльності підприємство має врахову­вати фактори, що впливають на рівень ризику, оцінювати ризи­ки, виявляти пов'язані з ними можливі втрати. З цією метою не­обхідно розробляти найбільш прийнятні шляхи нейтралізації фінансових ризиків.

На рис. 18.7 подано систему методів нейтралізації фінансо­вих ризиків:

 

 

 

Страхування ризику

Використання внутрішніх фінан­сових нормативів

 

Рис. 18.7. Основні шляхи нейтралізації ризиків у діяльності підприємства

ухилення від ризику. Цей метод дозволяє повністю уник­нути потенційних втрат, пов'язаних з фінансовими ризиками, од­нак, з іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов'язаний з ризикованою діяльністю. Крім того, ухилення від фінансового ризику може бути просто неможливим. Тому, як правило, даний спосіб застосовується лише до дуже серйозних та великих ри­зиків;

прийняття ризику на себе. Основним завданням підприєм­ства є пошук джерел необхідних ресурсів для покриття можли­вих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких ре­сурсів, що залишилися після настання фінансового ризику;

передача ризику здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу; пере­дача ризику шляхом укладання договору поручительства; пере­дача ризику постачальникам сировини і матеріалів; передача ризику шляхом укладання біржових угод;

страхування фінансових ризиків передбачає обов'язки страховика зі страхових виплат у розмірі повної або часткової компенсації втрат доходів особи, на користь якої укладено до­говір страхування, викликаних такими подіями: зупинка вироб­ництва або скорочення обсягу виробництва в результаті засте­режених у договорі подій; банкрутство; непередбачені витрати; невиконання договірних зобов'язань контрагентом застрахова­ної особи, яка виступає кредитором за угодою; виконані застра­хованою особою судові витрати; інші події;

об'єднання ризику. З метою мінімізації або нейтралізації фінансових ризиків підприємство має можливість зменшити рівень власного ризику, залучаючи до вирішення спільних про­блем у ролі партнерів інші підприємства;

диверсифікація - один з найважливіших шляхів нейтралі­зації фінансових ризиків, дозволяє знижувати окремі види фінан­сових ризиків: кредитний, депозитний, інвестиційний, валютний;

хеджування в загальному вигляді визначається як страху­вання ціни товару від ризику (для продавця небажане падіння ціни, для покупця - її збільшення), шляхом оформлення зустрічних ва­лютних, комерційних, кредитних та інших вимог та зобов'язань. Залежно від виду використовуваних похідних цінних паперів ви­діляють відповідно кілька видів хеджування фінансових ризиків:

хеджування з використанням опціонів;

хеджування з використанням ф'ючерсних контрактів;

-           хеджування з використанням операцій «своп». Мінімізувати фінансові ризики підприємство може і шляхом

встановлення та використанням внутрішніх фінансових норма­тивів у процесі розробки програми здійснення певних фінансо­вих операцій або фінансової діяльності підприємства в цілому.

 

Питання для самоконтролю:

Наведіть основні методи нейтралізації фінансових ризиків.

З чим пов'язане страхування фінансових ризиків?

Охарактеризуйте можливості щодо нейтралізації фінан­сових ризиків.