Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

18.2. методи аналізу ризику

У процесі управління фінансовими ризиками дуже важливо правильно визначити розмір можливих фінансових втрат, які можуть з'явитися під час реалізації ризикової події за окремими фінансовими ризиками. Розмір можливих фінансових втрат, як правило, визначається характером здійснюваних фінансових операцій та обсягом залучених для їх реалізації активів підприєм­ства.

Для управління фінансовими ризиками необхідно провести аналіз факторів, які впливають на рівень ризиків підприємства, щоб виявити рівень керованості окремими їх видами. Усі факто­ри, що впливають на загальний рівень фінансових ризиків, поді­ляються на внутрішні та зовнішні (рис. 8.3).

|           Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків |

Зовнішні

Внутрішні

 

рівень економічного розвитку країни

державне регулювання фінансо­вої діяльності підприємства

темпи інфляції в країні

кон'юнктура попиту і пропозиції на фінансовому ринку

рівень конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку

економічне становище в галузі діяльності

рівень криміногенної обстановки в регіоні діяльності

 

основні напрямки фінансової стратегії

наявність фінансових ресурсів у підприємства

розмір власного капіталу підприємства

склад використовуваних активів підприємства

раціональність використовуваних фінансових ресурсів підприємства

види використовуваних фінансових інструментів

рівень кваліфікації фінансових менеджерів фірми

 

Рис. 18.3. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків

На наступному етапі проводиться оцінка рівня ризиків, яка здійснюється на основі розрахунку ймовірності виникнення фінан­сового ризику.

В економіці розроблено широку систему методів оцінки ймо­вірності виникнення фінансових ризиків, однак найчастіше вико­ристовуються експертний, статистичний, розрахунково-аналітич­ний та аналоговий методи.

Метод експертних оцінок застосовується у випадку, якщо у підприємства відсутня необхідна інформація для проведення розрахунків та порівнянь. Вказаний метод ґрунтується на опиту­ванні кваліфікованих спеціалістів у галузі фінансів і страхування з подальшою математичною обробкою в результаті проведеного опитування. Експертні методи оцінки широко використовуються при визначенні рівня ймовірності виникнення інфляційного, інве­стиційного, валютного та деяких інших ризиків.

Статистичні методи застосовуються для оцінки ризику. Вони включають дисперсійний, регресійний і факторний аналіз. Суть ста­тистичного методу полягає в тому, що вивчається статистика втрат і прибутків, які мали місце на аналізованому підприємстві. Вста­новлюється величина або частка одержання тієї чи іншої еконо­мічної віддачі і складається прогноз на майбутнє. На підставі отриманих даних роблять прогноз на майбутнє. У процесі засто­сування даного методу здійснюють розрахунок варіації, дисперсії і стандартного відхилення. Варіація виражає зміни (ступінь ко­ливання) кількісної оцінки ознаки при переході від одного випад­ку (варіанта) до іншого.

Наприклад, зміну доходності активів та інвестицій можна визначити, сумуючи добутки фактичних значень рентабельності (Я) на відповідні ймовірності (Р):

(18.1)

Стандартне відхилення визначається як квадратний корінь із середньозваженої дисперсії (^д ). Чим вище отриманий ре­зультат, тим більш ризикованим є аналізований проект.

До переваг цього класу методів зараховують певну універ­сальність, до недоліків - необхідність мати велику базу даних, складність і неоднозначність одержаних висновків, певні труд­нощі при аналізі динамічних рядів і т. ін. З метою розрахунку ри­зиків господарської діяльності ці методи застосовуються досить рідко. Однак останнім часом певну популярність здобув метод кластерного аналізу.

Розрахунково-аналітичні методи застосовуються найчас­тіше. їхня перевага полягає в тому, що вони досить добре опра­цьовані, прості для розуміння та оперують нескладними понят­тями. До них належать: метод дисконтування, аналіз окупності витрат, аналіз беззбитковості виробництва, аналіз стійкості тощо.

Аналоговіметоди полягають у вишукуванні та використанні схожості, подібності явищ, предметів, систем, тобто нові ідеї та пропозиції виникають на основі зіставлення з іншими, більш чи менш аналогічними об'єктами. При цьому припускається, що економічна система, в рамках якої реалізується проект, поводить себе аналогічним чином.

Питання для самоконтролю

Які фактори впливають на рівень фінансових ризиків?

Наведіть основні методи оцінки можливості фінансових

ризиків.