Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

18.1. сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства

Фінансова діяльність підприємства у всіх її формах по­єднується з численними ризиками, ступінь впливу яких на ре­зультати його господарської діяльності достатньо висока. Під ризиком розуміється можливість невідповідності реально отри­маних результатів реалізованого рішення поставленим цілям.

У ринковій економіці різко посилюється фактор ризику, що впливає на діяльність підприємства. Ризики, що супроводжують фінансову діяльність підприємства, виділяють в особливу групу ризиків, що мають назву фінансові ризики.

Фінансові ризики мають об'єктивні засади через невизна­ченість зовнішнього середовища стосовно до підприємства. Зовнішнє середовище містить об'єктивні економічні, соціальні і політичні умови, у рамках яких підприємство проводить свою діяльність. Невизначеність зовнішнього середовища обумовле­на тим, що залежить від множини змінних, поведінку яких не зав­жди можна точно передбачити (пропозиції на товари, кошти, фактори виробництва, багатоваріантність сфер використання ка­піталів, різноманітність критеріїв переваги інвестування коштів, обмеженість інформації тощо).

Економічні рішення в умовах невизначеності приймаються в рамках так званої теорії прийняття рішень - аналітичного підхо­

ду до вибору найкращої дії (альтернативи) або послідовності дій. Залежно від ступеня визначеності можливих виходів або наслідків різних дій, з якими стикається фінансовий менеджер, у теорії прийняття рішень розглядаються три типи моделей:

вибір рішень в умовах визначеності, якщо стосовно кож­ної дії відомо, що вона неодмінно призводить до деякого конк­ретного виходу;

вибір рішення при ризику, якщо кожна дія призводить до од­ного з множини можливих окремих виходів, причому кожний вихід має обчислювану або експертно оцінювану можливість появи;

вибір рішень при невизначеності, коли та або інша дія або декілька дій мають своїм наслідком множину окремих виходів, але їхні можливості повністю не відомі або не мають сенсу.

Фінансові ризики мають і суб'єктивну основу, оскільки завж­ди реалізуються через людину.

Таким чином, фінансові ризики - це, по-перше, небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів або недоодер­жання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раці­ональне використання ресурсів у даній сфері діяльності; по-дру­ге, можливість одержання додаткового обсягу прибутку, пов'яза­ного з ризиком. Виходячи з цього, фінансові ризики належать до групи спекулятивних ризиків, що у результаті виникнення можуть призвести як до втрат, так і до виграшів.

Фінансові ризики виникають в основному на ринках фінан­сових ресурсів. Вони характеризуються великою різноманітністю. З метою ефективного управління фінансовими ризиками їх мож­на класифікувати за такими ознаками:

за можливістю страхування - страхований ризик, нестра­хований ризик;

за рівнем фінансових втрат - допустимий ризик, критич­ний ризик, катастрофічний ризик;

за сферою виникнення - зовнішній ризик, внутрішній ризик;

за можливістю передбачення - прогнозований ризик, не-прогнозований ризик;

за тривалості впливу - постійний ризик, тимчасовий ризик;

за можливими наслідками - ризик, що викликає фінансові втрати; ризик, що викликає упущену вигоду; ризик, що викликає втрати або додаткові доходи;

за об'єктом виникнення - ризик окремої фінансової опе­рації, ризик різних видів фінансової діяльності, ризик фінансової діяльності підприємства в цілому;

за можливістю подальшої класифікації - простий ризик, складний ризик.

Призначення аналізу ризику полягає в одержанні необхід­них даних для прийняття рішень про доцільність участі в проекті й оцінці наслідків. Послідовність проведення аналізу ризику по­дано на рис. 18.1.

Виявлення всіх потенціальних ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства *

Виявлення факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків

т

Аналіз виявлених ризиків

            Аналіз на ранжування потенційних ризиків  

Вибір методів визначення шляхів нейтралізації фінансових ризиків

Застосування обраних методів *

            Оцінка результатів і коригування обраних методів 

            Розробка заходів щодо зниження ризику       

Рис. 18.1. Блок-схема аналізу ризику

В умовах ринкової економіки можна виділити такі основні сфери ризику діяльності будь-якого підприємства:

безризикова сфера - при здійсненні фінансових операцій підприємство нічим не ризикує, відсутні будь-які втрати, підприєм­ство одержує, як мінімум, розрахунковий прибуток. Теоретично при виконанні проекту прибуток підприємства не обмежений;

сфера мінімального ризику - в результаті діяльності підприємство ризикує частиною або всією величиною чистого прибутку;

сфера підвищеного ризику - підприємство ризикує тим, що в гіршому випадку відбудеться покриття всіх витрат, а в кра­щому - одержить прибуток набагато менший від розрахунково­го. При такому варіанті можлива виробнича діяльність за раху­нок короткострокових кредитів;

сфера критичного ризику - підприємство ризикує втрати­ти не тільки прибуток, але й відшкодовувати витрати за свій ра­хунок через недоодержання планової виручки;

сфера неприпустимого (катастрофічного) ризику -діяльність підприємства призводить до банкрутства, втрати інве­стицій.

Класифікація фінансових ризиків також здійснюється за ви­дами (рис. 18.2).

|           Види фінансових ризиків

Інфляційний ризик

т

Податковий ризик

т

Кредитний ризик

і —

Депозитний ризик

Валютний ризик Т

Інвестиційний ризик

—        * н ^

Процентний ризик

т

            Бізнес-ризик           

Рис. 18.2. Основні види фінансових ризиків

Інфляційний ризик - вид фінансового ризику, який полягає у можливості знецінення реальної вартості капіталу (у формі ак­тивів фірми), а також очікуваних доходів і прибутку підприємства від укладення фінансових угод або проведення операцій у зв'яз­ку із зростанням інфляції. Цей вид ризику носить постійний ха­рактер і супроводжує всі фінансові операції підприємства в умо­вах інфляційної економіки. У період інфляції купівельна спро­можність грошових коштів і вартість ресурсів підприємства знач­но знижуються. Джерелом ризику є непостійність темпів інфляції. Цей ризик необхідно враховувати під час вибору інвестиційних проектів та оцінки загального ризику.

Під податковим ризиком розуміють ймовірність втрат, яких може зазнати підприємство в результаті кон'юнктурної зміни по­даткового законодавства або в результаті помилок, допущених підприємством при обчисленні податкових платежів. Податковий ризик належить одночасно до груп і зовнішніх, і внутрішніх фінан­сових ризиків.

Кредитний ризик виникає у фінансовій діяльності підприєм­ства у разі надання йому торгового чи банківського кредиту. Рівень кредитного ризику підвищується зі збільшенням суми кредиту і строку, на який він береться.

Депозитний ризик - ймовірність виникнення втрат у резуль­таті неповернення депозитних вкладів підприємства в банках. Це досить рідкісний вид ризику і пов'язаний він з неправильною оцінкою та невдалим вибором банку для здійснення депозитних операцій підприємства.

Валютний ризик - ризик одержання збитків у результаті не­сприятливих короткострокових або довгострокових коливань курсів валют на міжнародних фінансових ринках.

Інвестиційний ризик - ймовірність виникнення фінансо­вих втрат у процесі здійснення інвестиційної діяльності підприєм­ства. Відповідно до можливостей інвестиційної діяльності виді­ляють два основні види інвестиційного ризику: ризик фінансово­го інвестування (ризики на ринку цінних паперів) і ризик реаль­ного інвестування (проектні ризики).

Процентний ризик виникає через непередбачені зміни про­центної ставки на фінансовому ринку. Він призводить до зміни витрат на виплату процентів або доходів на інвестиції, а отже, до зміни ставки доходності на власний капітал та на інвестова­ний капітал порівняно з очікуваними ставками доходності. При­чина виникнення процентного ризику - у зміні кон'юнктури фінан­сового ринку під дією зовнішнього середовища, у зміні пропо­зиції вільних грошових ресурсів, у державному регулюванні еко­номіки та інших факторах.

Бізнес-ризик - один з видів фінансових ризиків, характер­них передусім для акціонерних товариств, полягає у неможли­вості для підприємства підтримати рівень доходу на акції так, щоб він не знижувався.

Дослідження ризику доцільно проводити в такій послідов­ності:

- виявлення об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впли­вають на конкретний вид ризику;

аналіз виявлених факторів;

оцінка конкретного виду ризику з фінансових позицій, що визначає або фінансову спроможність проекту, або його еконо­мічну доцільність;

встановлення допустимого рівня ризику;

аналіз окремих операцій за обраним рівнем ризику;

розробка заходів щодо зниження ризику.

При аналізі ризику виявляються його джерела та причини. За джерелом виникнення розрізняють ризики: власне господарсь­кий і пов'язаний з особистістю людини. За причиною виникнення виділяють ризики, що є наслідком: невизначеності майбутнього, непередбачуваності поведінки партнера, нестачі інформації.

У всіх випадках ризик так чи інакше пов'язаний зі станом інформаційного забезпечення рішення.

 

Питання для самоконтролю

Які основні причини виникнення фінансових ризиків у про­цесі діяльності підприємства?

У чому полягають особливості фінансових ризиків?

Як можна класифікувати фінансові ризики підприємства?

Яку основну сферу ризику виділяють в діяльності підприєм­ства?

Які основні види фінансових ризиків існують?

Як можна визначити валютний ризик?

Як можна класифікувати інвестиційний ризик?

У якій послідовності проводиться дослідження ризиків?