Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

17.3. ключові принципи оцінки інвестиційних проектів

Інвестиційний проект полягає в обґрунтуванні економічної доцільності, обсягу, термінів здійснення інвестицій і містить про­ектно-кошторисну документацію, розроблену відповідно до за­конодавства України і затверджених стандартів, а також бізнес-план.

Ефективність інвестиційного проекту відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. Оцінка ефективності інвестиційного проекту відповідно до офіційно дію­чих методичних рекомендацій має ґрунтуватися на певних прин­ципах.

У схемі оцінки інвестиційного проекту виділяють два етапи:

ефективність реалізації проекту в цілому, де оцінюєть­ся привабливість для інвесторів вкладень капіталу в інвестицій­ний проект. На даному етапі проходять такі стадії: оцінка сус­пільної значущості проекту; оцінка комерційної ефективності про­екту; оцінка суспільної ефективності проекту;

фінансова реалізованість проекту відповідно до схеми його фінансування. На цьому етапі виділяють такі стадії: пере­вірка фінансової реалізованості проекту; оцінка комерційної ефективності для кожного учасника проекту; уточнення схеми фінансування і визначення доцільності участі в проекті.

До найважливіших принципів оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів належать:

розгляд і аналіз проекту протягом усього життєвого циклу (від проведення доінвестиційного дослідження до припинення проекту);

моделювання грошових потоків (включає всі пов'язані зі здійсненням проекту витрати і надходження за розрахунковий період);

зіставлення умов порівняння різних проектів;

принцип позитивності і максимуму ефекту (при порівнянні альтернативних інвестиційних проектів превага віддається про­екту з найбільшим економічним ефектом);

урахування чинника часу (повинні враховуватися ди­намічність, розриви в часі (лаги), нерівномірність різночасових витрат або результатів);

урахування тільки майбутніх витрат і надходжень (при роз­рахунку показників ефективності необхідно враховувати тільки майбутні витрати і надходження в ході реалізації проекту, вклю­чаючи витрати, пов'язані із залученням раніше створених основ­них засобів, а також можливі майбутні втрати, викликані реалі­зацією проекту);

порівняння «з проектом» і «без проекту» (порівняння не­обхідно проводити не в ситуації «до або після проекту», а в зап­ропонованому варіанті);

урахування всіх найбільш істотних наслідків проекту (еко­номічних, екологічних, соціальних та ін.); багатоетапність оцінки (на стадії техніко-економічного обґрунтування проекту, вибору схеми фінансування, моніторингу тощо);

врахування при розробці проекту факторів інфляції і ризику;

урахування потреби в оборотному капіталі для знову ут­ворюваного підприємства.

Розглянуті принципи використовуються інвесторами на всіх стадіях реалізації інвестиційних проектів - доінвестиційній, інве­стиційній та експлуатаційній.

 

Питання для самоконтролю

Що таке «інвестиційний проект» і «ефективність інвести­ційного проекту»?

Охарактеризуйте етапи оцінки інвестиційного проекту.

Наведіть основні принципи оцінки інвестиційних проектів.