Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

17.2. Інвестиційна політика підприємства

Зважаючи на те, що інвестиційна політика країни розкри­вається насамперед у прогнозних розробках державних керів­них органів, в інвестиційній політиці підприємства слід врахову­вати напрямки соціально-економічного розвитку держави, що орієнтують суб'єктів господарювання на проведення ефективних капітальних вкладень у виробництво.

Безпосередньо зростання економіки на довгострокову пер­спективу необхідно оцінювати з урахуванням множини різних факторів: збільшення кількості виробничих ресурсів, підвищен­ня їх якості й удосконалення способів їх використання. Все це більшою мірою потребує інвестицій, тому їх величина є основ­ним регулятором економічного зростання.

У динамічних моделях зростання національної економіки необхідно враховувати такі наслідки здійснення інвестицій: підви­щення сукупного попиту і збільшення сукупної пропозиції через приріст виробничих потужностей.

Стратегія інвестування виражає систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що визначаються загальними завданнями його розвитку, а також вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Стратегія - це процес прийняття рішень. її вибір визначає розробку планів проведення наукових досліджень та інших форм інноваційної діяльності.

Стратегічне планування передбачає реалізацію таких основ­них цілей:

Ефективний розподіл і використання ресурсів. Це сто­сується внутрішньої політики підприємства. Планується викори­стання обмеженого обсягу ресурсів (капітал, технології, люди). Крім того, підприємство повинно здійснювати вихід з безперс­пективних видів діяльності, формувати ефективний «портфель» інвестиційних пропозицій.

Адаптація до зовнішнього середовища. Керівництво підприємства повинно забезпечити ефективне пристосування до зміни зовнішніх факторів (економіка, політика, демографічні фактори тощо).

При розробці інвестиційної політики підприємства доцільно керуватися такими принципами:

досягнення максимального економічного, науково-техніч­ного і соціального ефекту аналізованих заходів;

одержання підприємством необхідного прибутку на вкла­дений капітал;

раціональне використання коштів, що направляються на інвестиційну діяльність;

використання державної підтримки для підвищення ефек­тивності інвестицій;

одержання пільгових кредитів і позик;

забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків, пов'язаних з реалізацією конкретних проектів.

При визначенні інвестиційної політики необхідно врахову­вати такі фактори:

основний напрямок діяльності підприємства;

стан ринку виробленої продукції, її обсяг, якість і рівень

цін;

технічний рівень виробництва на даному підприємстві;

робочі принципи в зовнішньому середовищі (принципи торгівлі, ставлення до споживача, ведення ділових зв'язків);

фінансово-економічний стан підприємства (його плато­спроможність, ліквідність балансу, рівень фінансової незалеж­ності від зовнішнього середовища);

фінансові умови інвестування на ринку капіталу;

культура організації, її традиції, виробничий клімат.

Процеси і зміни в зовнішньому середовищі життєво важли­во впливають на підприємство. Тому необхідно виявити основ­них конкурентів і з'ясувати їхні ринкові позиції (частка ринку, об­сяги продажів, цілі тощо).

Аналіз внутрішнього середовища проводиться з метою ви­явлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства. При обґрунтуванні інвестиційної політики доцільно максимально вра­ховувати такі внутрішні фактори:

обсяг, номенклатуру і якість виробленої продукції;

одночасні витрати і необхідні капітальні вкладення в реа­лізацію інвестиційних проектів;

поточні експлуатаційні витрати;

амортизаційні відрахування за основними засобами і не­матеріальними активами;

можливість мінімізації податкових платежів у рамках прий­нятої облікової політики.

Проекти, реалізовані в рамках здійснюваної інвестиційної політики підприємства, рекомендується погоджувати між собою за обсягами виділених ресурсів і термінами реалізації. При цьо­му необхідно враховувати критерій досягнення максимальної доходності і мінімізацію періоду окупності капітальних вкладень і ризику.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте цілі, що реалізуються в рамках стратегіч­ного планування діяльності підприємства?

Якими принципами необхідно керуватися при розробці інвестиційної політики підприємства?

Наведіть фактори, що впливають на інвестиційну політи­ку підприємства?

Які внутрішні фактори необхідно враховувати при розробці інвестиційної політики підприємства?