Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

17.1. економічна сутність і класифікація інвестицій

Стабільний і швидкий розвиток економіки України немисли­мий без активізації інвестиційної діяльності у всіх галузях госпо­дарювання. Аналіз найважливіших проблем, що виникають у національній економіці, свідчить про те, що вони концентрують­ся саме в інвестиційній сфері діяльності. Це знаходить висвіт­лення у фінансово-господарській діяльності підприємств. Поси­лення інвестиційної активності в реальному секторі економіки має принципове значення для відновлення виробничого потен­ціалу підприємств різних галузей національної економіки. Дина­міку основних показників, що характеризують розвиток економі­ки України в період з 1996 по 2003 рр., подано в табл. 17.1.

Таблиця 17.1

Позитивні темпи зростання української економіки в останні роки не можуть, проте, вважатися задовільними. По-перше, вони істотно уповільнюються з року в рік. По-друге, не слід забувати, що зростання відбувається на фоні допущеного раніше величез­ного падіння економіки. По-третє, життєвий рівень населення продовжує залишатися вкрай низьким.

У табл. 17.2 і 17.3 наведено відповідну інформацію за дани­ми Держкомстату України.

*Розраховано за «Статистичний щорічник України за 2003 рік» / Держ-комстат України. - К.: Техніка, 2004. - С. 35, 106, 155, 215, 421.

Беручи за розрахункове значення середньосвітового показ­ника ВВП на душу населення (5152 дол. США/чол., за оцінками

Міжнародного валютного фонду), відзначимо вкрай низьке зна­чення аналогічного показника в Україні (865 дол. США/чол.), що становить майже 17\% від середньосвітового показника.

Таблиця 17.3

Структура інвестицій в основний капітал за видами основних фондів

 

Інвестиції

2003 р.

Довідково

 

млн грн

в \% до підсумку

2002 р. в \% до підсумку

Інвестиції в основний капітал

51011

100

100

У тому числі

 

будівельні і монтажні роботи

19894,3       39 40

устаткування, інструменти та інвентар

28056,0       55 54

інші капітальні роботи і витрати

30260,7        6 6

Дуже негативно впливає на економіку країни останнім ча­сом зростання обсягу коштів, що направляються на погашення зовнішніх боргів України та оплату відсотків за ними. Залишається високим рівень вивезення капіталу з України.

З числа негативних факторів у функціонуванні української економіки слід відзначити низький рівень кредитування вироб­ничого сектора. Так, банки в 2002 р. тільки 5\% коштів направля­ли на фінансування інвестиційних проектів. У числі основних причин такого негативного явища необхідно назвати такі:

криза в банківській системі;

високі ставки кредитів, прив'язані у свою чергу до ставок рефінансування;

низький рівень рентабельності господарюючих суб'єктів, оцінюваний у 2003 р. на рівні 3,3\%;

неопрацьованість системи забезпечення повернення кре­дитів;

малий сукупний капітал українських банків, що не дозво­ляє їм вкладати кошти в інвестиційні проекти.

Негативним фактором залишається також порівняно висо­кий рівень взаємозаліків у негрошовій формі, що зменшує мож­ливості підприємств збільшувати інвестування в розвиток основ­них засобів. Проте, за оцінками спеціалістів, база для збільшен­ня обсягів капітальних вкладень в Україні існує. її основу станов­лять:

зросла платоспроможність фізичних і юридичних осіб у ре­зультаті зростання реальних прибутків населення і прибутку підприємств;

зниження відпливу капіталу з країни;

підвищення рівня амортизаційних відрахувань, що направ­ляються на відтворення основних фондів;

зростаючі обсяги іноземних інвестицій у реальний вироб­ничий сектор економіки.

Для обґрунтування ефективних напрямків фінансування інвестиційних проектів необхідно, з одного боку, вивчити інвес­тиційну політику країни і методи її реалізації, з іншого боку - об­рати раціональні форми і методи управління капітальними вкла­деннями з метою забезпечення найбільшого ефекту щодо віднов­лення основних засобів у країні.

Визначимо ключові поняття, що характеризують інвестицій­ну діяльність підприємств.

Термін «інвестиції» походить від латинського invest, що оз­начає «вкладати». У більш широкому тлумаченні інвестиції - це вкладення капіталу з метою його наступного зростання.

Приріст капіталу, отриманий у результаті інвестиційної діяльності, повинний бути достатнім, щоб відшкодувати інвестору відмову від споживання наявних коштів у поточному періоді, винагоро­дити його за ризик і компенсувати втрати від інфляції в майбут­ньому періоді.

Інвестиційна діяльність - вкладення інвестицій і здійснен­ня практичних дій з метою одержання прибутку і (або) досягнен­ня іншого корисного ефекту.

Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал (ос­новні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширен­ня, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, устаткування, інструменту, інвентаря, проект­но-дослідні роботи та інші витрати.

Інвестиційний проект - обґрунтування економічної доціль­ності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розробле­на відповідно до законодавства України і затверджених у вста­новленому порядку стандартів (нормам і правил), а також опис практичних дій щодо здійснення інвестицій.

Суб'єкти інвестиційної діяльності - інвестори, замовни­ки, підрядчики, користувачі об'єктів капітальних вкладень та інші особи, які здійснюють вкладення і використання інвестицій.

Інвестори - фізичні і юридичні особи, утворювані на підставі договору про спільну діяльність, які не мають статусу юридичної особи, об'єднання юридичних осіб, державні органи, органи місцевого самоврядування, а також іноземні суб'єкти підприєм­ницької діяльності.

Замовники - уповноважені інвесторами фізичні і юридичні особи, що здійснюють реалізацію інвестиційних проектів. При цьому вони не втручаються в підприємницьку і (або) іншу діяльність інших суб'єктів інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено договором між ними. Замовниками можуть бути інвестори. Замовник, який не є інвестором, наділяється права­ми володіння, користування і розпорядження капітальними вкла­деннями на період і в межах повноважень, що встановлені дого­вором і (або) державним контрактом відповідно до законодав­ства України.

Підрядчики - фізичні і юридичні особи, які виконують робо­ти за договором підряду і (або) державним контрактом, що укла­дається із замовником. Підрядчики зобов'язані мати ліцензію на здійснення ними тих видів діяльності, що підлягають ліцензуван­ню відповідно до закону.

Користувачі об'єктів капітальних вкладень - фізичні і юридичні особи, у тому числі іноземні, а також державні органи, органи місцевого самоврядування, іноземні держави, міжнародні об'єднання й організації, для яких створюються зазначені об'єкти.

Класифікація інвестицій підприємства проводиться за таки­ми основними ознаками.

За об'єктами вкладення капіталу виділяються реальні і фінансові інвестиції. Реальні інвестиції (капітальні вкладення) -авансування цих коштів у матеріальні і нематеріальні активи. Фінансові інвестиції - вкладення коштів у державні папери й інші фінансові інструменти.

За характером участі в інвестуванні виділяють прямі і не­прямі інвестиції.

Прямі інвестиції передбачають особисту участь інвестора у виборі об'єкта для вкладення коштів.

Непрямі інвестиції здійснюються через фінансових посеред­ників (комерційні банки, інвестиційні компанії і фонди).

За періодом інвестування вкладення поділяються на ко­роткострокові (до 1 року) і довгострокові (понад 1 рік).

За формами власності інвестиції поділяються на приватні, державні, змішані й іноземні.

За регіональною ознакою інвестиції поділяються на вкла­дення всередині країни і за кордоном.

За рівнем інвестиційного ризику виділяють такі види інве­стицій:

 

безризикові - характеризують вкладення коштів у такі об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу або очікуваного доходу;

низькоризикові інвестиції відображають вкладення капі­талу в об'єкти, ризик за якими нижче середньоринкового;

середньоризикові інвестиції характеризують вкладення капіталу в об'єкти, ризик за якими відповідає середньоринко-вому;

високоризикові інвестиції являють собою вкладення з рівнем ризику, що перевищує середньоринковий рівень;

спекулятивні інвестиції характеризують вкладення капі­талу в найбільш ризикові активи (наприклад, в акції молодих ком­паній, де очікується одержання максимального доходу).

У наведеній класифікації інвестицій підприємств відображе­но лише найбільш істотну їхню характеристику.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте сучасний стан української економіки.

Наведіть основні негативні фактори у функціонуванні ук­раїнської економіки.

Які елементи становлять основу збільшення обсягів ка­пітальних вкладень в Україні?

Наведіть основні ключові поняття, що характеризують інвестиційну діяльність підприємств.

За якими ознаками здійснюється класифікація інвести­ційної діяльності підприємств?