Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

16.2. принципи управління грошовими потоками підприємства

Однією з основних складових загальної системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства є підсисте­ма управління його грошовими потоками. В основу реалізації цієї підсистеми закладено певні принципи управління:

інформативна достовірність. Цей принцип пов'язаний з формуванням певної інформаційної бази, необхідної для здійснення фінансових операцій підприємства;

збалансованість. Даний принцип використовується з ме­тою оптимізації грошових потоків підприємства в процесі управ­ління ними;

забезпечення ефективності. У зв'язку з нерівномірністю утворення і руху грошових потоків у процесі фінансово-госпо­дарської діяльності виникає необхідність забезпечення ефектив­ного використання коштів, що передбачає відслідковування руху грошових потоків у часі;

забезпечення ліквідності. У процесі управління грошови­ми потоками необхідно забезпечувати достатній рівень їх ліквідності в часі. Для цього проводиться в динаміці процедура синхронізації додатного і від'ємного грошових потоків.

Визначимо найбільш важливі поняття, пов'язані з управлін­ням грошовими потоками.

Приплив коштів відбувається на підприємстві за рахунок виручки від реалізації продукції, збільшення статутного капіталу від додаткової емісії акцій, одержання кредитів і позик, зростан­ня кредиторської заборгованості тощо.

Відтік коштів виникає через покриття поточних витрат (ек­сплуатаційних витрат), інвестиційних витрат, платежів у бюджет і позабюджетні фонди, виплату дивідендів акціонерам підприєм­ства тощо.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємства формується чистий грошовий потік як різниця між усіма надходженнями і відрахуваннями коштів. Він може бути як додатним, так і від'ємним і багато в чому визначається рівнем управління фінансовими ресурсами підприємства.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте основні принципи управління грошови­ми потоками підприємства.

Якими основними елементами характеризуються «при­плив коштів» і «відтік коштів»?