Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

16.1. поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства

Грошові потоки є найбільш обмеженим ресурсом в умовах рин­кової трансформації економіки, тому успіх фінансово-господарсь­кої діяльності підприємства визначається спроможністю керівниц­тва мобілізувати наявні кошти та ефективно їх використовувати.

Управління грошовими потоками є одним з найважливіших елементів в діяльності фінансового менеджера і полягає в тако­му:

облік руху коштів;

аналіз грошових потоків за даними бухгалтерської звітності;

оцінка впливу грошових потоків на фінансову стійкість підприємства;

визначення резерву готівки для підтримки нормальної пла­тоспроможності;

прогнозування майбутніх грошових потоків.

У найзагальнішому вигляді під грошовим потоком розумі­ється різниця між коштами, що надійшли, і сплаченими.

1Бланк H.A. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. - С. 129.

I.A. Бланк дає таке визначення грошового потоку1: «Грошо­вий потік підприємства являє собою сукупність розподіле­

них у часі надходжень і виплат коштів, що генеруються його господарською діяльністю».

Управління грошовими потоками підприємства нерозривно пов'язано зі стратегією самофінансування, що є найкращою в сучасній фінансово-господарській діяльності.

З рівняння балансового звіту ми знаємо, що сума активів підприємства дорівнює сумі її пасивів, в які включено власний капітал підприємства. Таким чином, грошові потоки від активів підприємства повинні дорівнювати сумі грошових потоків креди­торам плюс грошові потоки акціонерам або власникам підприєм­ства.

Грошові потоки від активів = Грошові потоки кредиторам +

(16 1)

+ Грошові потоки акціонерам     ^ '

Ця формула представляє тотожність грошових потоків і свідчить про те, що грошові потоки від активів підприємства дорів­нюють коштам, виплаченим постачальникам капіталу підприєм­ства. Це також свідчить про те, що підприємство заробляє гроші різними видами діяльності і гроші використовуються для сплати кредиторам або власникам підприємства.

Управління грошовими потоками особливо важливе для підприємств з погляду необхідності:

регулювання ліквідності балансу;

управління оборотними активами;

планування тимчасових параметрів капітальних витрат і джерел їх фінансування;

управління поточними витратами;

прогнозування економічного зростання.

Кошти на підприємстві варто поділяти на грошові потоки, по­в'язані з підтримкою потужностей чинного підприємства, і грошові потоки, що генерують розширення основного капіталу (рис. 16.1). Розширення потужностей діючого підприємства або його пере­орієнтування на нові види продукції потребує залучення нового акціонерного або позикового капіталу, що спричиняє додаткові грошові потоки.

Приплив коштів відбувається за рахунок виручки від реа­лізації продукції, збільшення статутного капіталу від додаткової емісії акцій, одержання кредитів і позик, зростання кредиторсь­кої заборгованості тощо.

 

 

Відтік коштів здійснюється за рахунок покриття поточних витрат, інвестиційних витрат, платежів у бюджет і позабюджетні фонди, виплати дивідендів акціонерам підприємства тощо.

Грошовий оборот підприємства складається з руху коштів у зв'язку з проведенням різних господарських операцій, що групу­ються за їхнім економічним змістом.

Основним документом, на підставі якого фінансовий менед­жер має у своєму розпорядженні дані про стан готівки, є Звіт про рух коштів підприємства. У ньому відображаються такі види діяльності:

поточна - містить господарські операції, що впливають на розмір прибутку підприємства. Це виплати і надходження коштів за реалізовану продукцію, за відсотки за виданими і отри­маними кредитами, виплати заробітної плати, сплата податків, вирахування з оплати праці, відрахування у відповідні позабюд­жетні фонди, виплати в бюджет за різними видами податків;

інвестиційна - містить операції з придбання і реалізації основних засобів, цінних паперів, видачі й одержання позик, що погашаються;

фінансова - включає операції з випуску і продажу акцій, одержання короткострокових і довгострокових кредитів, а також виплати акціонерам дивідендів, викуп і перепродаж акцій.

1С. Росс и др. Основы корпоративных финансов: Пер с англ. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. - 720 с.

У зарубіжній літературі1 цей вид коштів характеризуються як грошові потоки від активів. Вони включають три компонен­ти: грошові потоки від операцій (операційні грошові потоки), ка­пітальні витрати і добавлення до чистого оборотного капіталу. Дру­гою складовою наведеної формули (16.1) є грошові потоки кре­диторам і акціонерам. Вони являють собою чисті платежі креди­торам та власникам протягом року і обчислюються аналогічним чином. Невід'ємні грошові потоки свідчать про те, що підприєм­ство (компанія або фірма) одержало більше грошей шляхом по­зик і продажу акцій, ніж воно сплатило за той же період кредито­рам і акціонерам.

У табл. 16.1 подано класифікацію грошових потоків за вида­ми діяльності. У класифікаційні групування включено надходжен­ня і витрату коштів за напрямками. Проте в практичній діяль­ності підприємств можлива поява нових видів надходжень і вип­лат, що складно інтерпретувати. У цьому випадку необхідно прий­мати індивідуальні рішення, керуючись при цьому стандартами бухгалтерського обліку України.

Групування грошових потоків, наведене в табл. 16.1, дає мож­ливість вивчити поточні грошові потоки, оцінити можливості підприєм­ства у відношенні до кредиторів та інших партнерів, виплатити дивіденди власникам акцій, вивчити можливість залучення додат­кових фінансових ресурсів за напрямками і видами діяльності.

Фінансовий менеджер при управлінні грошовими потоками повинен вирішувати такі завдання:

забезпечити приплив коштів у будь-який момент часу;

забезпечити мінімізацію коштів на розрахункових рахун­ках і в касі, тому що такий вид діяльності не приносить прибутку;

забезпечити оптимальне співвідношення між коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями, щоб був макси­мальний ефект для підприємства.

Питання для самоконтролю

Дайте поняття грошового потоку.

Наведіть основні елементи управління грошовими потоками.

Охарактеризуйте формулу управління грошовими потоками.

У чому полягає необхідність управління грошовими пото­ками.

Які параметри враховуються в русі коштів підприємства?

Дайте класифікацію грошових потоків за видами діяль­ності підприємства.