Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

15.1. політика залучення і формування позикового капіталу підприємства

Ефективна фінансово-господарська діяльність підприємства неможлива без залучення позикових коштів. Використання по­зикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг виробничо-господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефек­тивне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фондів виробничого і невиробничого призначен­ня і у кінцевому рахунку - підвищити ринкову вартість підприєм­ства.

До складу позикового капіталу підприємства включають: ко­роткострокові кредити і позики; довгострокові кредити і позики; кредиторську заборгованість (виступає у формі залучених коштів).

Короткострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові кредити і позики служать джерелом покриття оборотних активів. До них належать усі форми залученого позикового капіталу з терміном його використання до одного року. Попередню оплату покупцем товарів і послуг розглядають як безпроцентний кредит постачальникам, що часто генерує неплатежі в господарстві.

Терміновою вважають заборгованість за отриманими пози­ками і кредитами, термін погашення якої за умовами договору не настав або продовжений (пролонгований) у встановленому порядку. Нарешті, до простроченої відносять заборгованість за отриманими позиками і кредитами з терміном погашення, що минув умовами договору.

Довгострокові фінансові зобов'язання. До них належать всі форми функціонуючого на підприємстві позикового капіталу з терміном його використання більше одного року. Основними формами цих зобов'язань є довгострокові кредити банків і дов­гострокові позикові кошти, термін погашення яких ще не настав, або не погашені в передбачений термін.

Довгостроковий позиковий капітал направляється на фінан­сування необоротних активів (капітальних) і частини оборотних активів. Довгострокові кредити і позики показують у бухгалтерсь­кому балансі як довгострокові зобов'язання з терміном погашен­ня більше року. При цьому вирахування зазначеного терміну по­чинають з першого числа календарного місяця, що йде за міся­цем, в якому ці зобов'язання були прийняті до бухгалтерського обліку, з урахуванням умов договорів про терміни погашення зо­бов'язань. Аналітичний облік довгострокових кредитів і позик здійснюють за їхніми видами, кредитними організаціями та інши­ми позикодавцями, що надали їх.

У складі інформації про облікову політику підприємства-по-зикодавця необхідна наявність такої інформації:

про переведення довгострокової заборгованості в корот­кострокову; про склад і порядок списання додаткових витрат за позиками;

про вибір способів нарахування і розподілу належних до­ходів за позиковими зобов'язаннями;

про порядок обліку доходів від тимчасового вкладення позикових коштів.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте склад позикового капіталу підприємства.

Яку інформацію необхідно включати в оцінку облікової політики підприємства-позикодавця?