Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

14.3. політика формування власних фінансових ресурсів підприємства

Політика формування власних фінансових ресурсів спрямо­вана на забезпечення самофінансування підприємства і містить такі етапи:

*Розраховано за даними статистичних щорічників України за 1996­2002 рр.

** Розраховано за даними публічної фінансової звітності АКБ «Нувель­Банк», 1996-2002 рр.

Аналіз утворення і використання власних фінансових ре­сурсів у попередньому періоді.

Визначення загальної потреби у власних фінансових ре­сурсах.

Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел.

Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх дже­рел утворення власних фінансових ресурсів.

Перший етап. Метою аналізу формування власних фінан­сових ресурсів у базовому періоді є визначення фінансового по­тенціалу для майбутнього розвитку підприємства.

Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється не тільки абсолютними, але й віднос­ними показниками, до числа яких входить система показників рентабельності.

Оцінюючи динаміку основних показників, необхідно зістави­ти темпи їх зміни. Оптимальним вважається таке співвідношення:

jeri > jop > jbk > ТА > 100\%, (14.6)

де РП, Т°р, Твк, ТА - відповідно темпи зростання валового прибут­ку, обсягу реалізації, власного капіталу, суми активів (капіталу), \%.

Розглянуте співвідношення у світовій практиці одержало назву «золоте правило економіки підприємства»1. Проте в практичній діяль­ності підприємства досить часто відступають від цього правила. До причин виникнення відхилень належать: використання капіталу у сфері освоєння нових технологій виробництва, модернізації і рекон­струкції діючих підприємств. На рис. 14.8 подано поквартальну ди­наміку темпів зростання показників валового прибутку, обсягу реалі­зації, власного капіталу і сукупного капіталу (активів) на ВАТ «Олімпія» у 2001-2003 рр. (розрахунок здійснюється на підставі табл. 14.1, 14.2).

На ВАТ «Олімпія» оптимальне співвідношення темпів зрос­тання (до попереднього кварталу, \%) аналізованих показників спостерігалося в другому і третьому кварталах 2002 р.:

> 127,5 > 107,1 > 102,2 > 100\% і

> 141,9 > 121,4 > 100,3 > 100\% відповідно.

1Бочаров В.В. Корпоративные финансы / В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев. -СПБ.: Питер, 2002. - С. 210.

Це пов'язано з тим, що на початку 2002 р. був залучений довгостроковий кредит терміном на п'ять років, що дозволило більш ефективно використовувати фінансові ресурси і збільши­ти сукупний капітал. Кошти, спрямовані на розширене відтворен­ня, дозволили у два рази збільшити валовий і чистий доход, до-сягши показника 4,4 млн грн за третій квартал 2002 р.

400 350 300 250 200 \% 150 100

50 0

-50 -100

■ Валовий прибуток

□ Виручка від реалізації

□ Власний капітал

□ Сукупний кап італ

01.04.01 01.07.01 01.10.01 01.01.02 01.04.02 01.07.02 01.10.02 01.01.03 01.04.03 01.07.03 01.10.03

Рис. 14.8. Динаміка темпів зростання показників «золотого правила економіки підприємства» на ВАТ «Олімпія» у 2001-2003 рр.

Другий етап. Визначається загальна потреба у власних фінансових ресурсах на майбутній період. її встановлюють за формулою:

і'вфр _—       ВКпп + цпп,

(14.7)

де ПВфр - загальна потреба у власних фінансових ресурсах у майбутньому періоді;

Пк - загальна потреба в капіталі на кінець прогнозного періоду;

УВК - питома вага власного капіталу в загальній його сумі на кінець прогнозного періоду, частки од.;

ВКПП - сума власного капіталу на початок періоду;

ЦПП - сума чистого прибутку, що спрямовується на споживан­ня в прогнозному періоді.

Розрахункова величина включає необхідну суму власних фінансових ресурсів, утворених за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

Третій етап. Оцінку залучення власного капіталу з різних джерел здійснюють у розрізі окремих його елементів (акціонер­ного капіталу, нерозподіленого прибутку тощо). Результати такої оцінки є основою для прийняття управлінських рішень щодо ви­бору альтернативних джерел формування власних фінансових ресурсів, що забезпечують приріст власного капіталу.

Цетвертий етап. Забезпечення максимального обсягу за­лучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Основними внутрішніми джерелами є: чис­тий прибуток і амортизаційні відрахування. Тому на окремих ета­пах життєвого циклу виникає потреба в максимізації як аморти­заційних відрахувань, так і чистого прибутку.

АВ + цп ^£ ВФРтах, (14.8)

де АВ і ЦП - прогнозовані обсяги амортизаційних відрахувань і чистого прибутку;

УВФРтах, - максимальна сума власних фінансових ресурсів, утворених за рахунок власних джерел.

Обсяг залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел (ВФРзов) покликаний покрити дефіцит частини, що зали­шилася, яку не вдалося сформувати за рахунок внутрішніх дже­рел. Розрахунок здійснюється за формулою:

аВФР   = ЗПВФР - АВФРВНТ, (14.9)

зов      ВФР ВНТ

де ЗПВфр - загальна потреба в джерелах фінансування в прогноз­ному періоді;

АВФРВНТ - обсяг власних фінансових ресурсів, що накреслю­ються до залучення за рахунок внутрішніх джерел.

До зовнішніх фінансових джерел належать: залучення до­даткового пайового капіталу, додаткова емісія акцій тощо.

П'ятийетап. Процес оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел утворення власних фінансових ресурсів ба­зується на таких критеріях:

мінімізація сукупної вартості залучення власних фінансо­вих ресурсів;

збереження управління підприємством початковими зас­новниками.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів можна оцінити за допомогою коефіцієнта стійкого економічного зростання (КС£З):

ЦП-V д

Ксез = вКк     ' (14.1°)

де VД - сума дивідендів, виплачувана акціонерам; ВК - середня за період вартість власного капіталу;

ЦП - V Д - реінвестований чистий прибуток. Успішна реалізація політики формування власних фінансо­вих ресурсів забезпечує:

максимізацію прибутку з урахуванням допустимого рівня фінансового ризику;

формування раціональної структури використання чисто­го прибутку на виплату дивідендів і розвиток виробництва;

розробку на підприємстві ефективної амортизаційної по­літики;

формування раціональної емісійної політики або залучен­ня додаткового пайового капіталу.

Найважливіше місце в дослідженні загальних результатів діяльності підприємства займає аналіз рентабельності власного капіталу. Вона визначається множиною різних параметрів. По-перше, на неї впливає ефективність використання активів для забезпечення процесу реалізації продукції. По-друге, рента­бельність власного капіталу відображає ефективність, з якою обсяг продажів (виручка від реалізації) перетворюється в чис­тий прибуток, тобто вона відображає норму прибутку. По-третє, рентабельність власного капіталу залежить від ступеня вико­ристання кредитного важеля (або, інакше кажучи, від боргово­го навантаження), тобто від співвідношення величини позико­вого капіталу і балансової вартості власного капіталу. Таким чи­ном, до складу показників рентабельності власного капіталу включають:

Рвк = = -10°;Ра = ЦАП 1°°;Рвр-цп =     -ЮОРвр-вп = ^-1°°, (14.11)

де РВК - рентабельність власного капіталу за розрахунковий пе­ріод, \%;

ЦП - чистий прибуток за розрахунковий період; ВВК - середня за розрахунковий період вартість власного ка­піталу;

РА - рентабельність активів, \%;

д - середня за розрахунковий період величина акціонерного капіталу;

Рвр-чп - рентабельність реалізації за чистим прибутком, \%;

ВР - виручка від реалізації за розрахунковий період;

Рвр-вп - рентабельність реалізації за валовим прибутком, \%;

ВП - валовий прибуток за розрахунковий період. На рис. 14.9 подано квартальні значення показників рента­бельності ВАТ «Олімпія» у 2001-2003 рр. Рентабельність чистих активів і власних активів не обчислювалася через відсутність останніх (див. рис. 14.4).

-80

\% 40 п            1          1         

Для оцінки рентабельності власного капіталу і факторів, що вплинули на її розмір у звітному періоді порівняно з базисним, використовують трифакторну модель Дюпона:

•100.

(14.12)

ЧП ВР   А ЧП

вр д ВВк ВВк Наведена формула дозволяє встановити, які фактори най­більшою мірою вплинули на коливання рентабельності власного капіталу, і виявити причини такої зміни:

коливання рентабельності продажів (ЧП/ВР);

коливання оборотності активів (ВР/А);

коливання структури капіталу (А/СК);

спільний вплив зазначених чинників.

Для оцінки впливу перелічених вище показників на рента­бельність власного капіталу використовувалися: метод ланцю­гових підстановок та інтегральний метод аналізу (рис. 14.10). Застосування детермінованих факторних методів дозволило оцінити внесок кожного аналізованого фактора в зміну рентабель­ності власного капіталу і зробити однозначні і науково обГрунто­вані оцінки впливу факторів на результуючий показник.

Інтегральний метод оцінки базується на формулі (14.13), або y = х1 • x2 • x3. Для розрахунку впливу чинників на результуючий показник використовується така модель:

ау =-1 А*1( x0 x3+x2x°)+3 Ах1 • Ах2 • Ахз;

1 1 аУ2 = jaX2(x°x11 + x]x°) + заХ1 аХ2 аХз; (14.13)

аУз = 2аХ3(Х10x2 + Х^) + 3аХ1 аХ2 аХ3.

При оцінці методом ланцюгових підстановок використову­валася така послідовність заміни елементів: рентабельність ре­алізації за чистим прибутком, коефіцієнт обіговості активів, ко­ефіцієнт структури капіталу.

Максимальний і негативний, і позитивний вплив на зміну рентабельності власного капіталу справляла зміна рентабель­ності продажів, розрахованої за чистим прибутком. Другим за важливістю показником, сила впливу якого в більшості періодів була позитивною, був коефіцієнт обіговості активів. Зміна струк­тури капіталу впливала незначно, і в основному негативно, на рентабельність власного капіталу ВАТ «Олімпія».

 

Питання для самоконтролю

Які етапи містить політика формування власних фінансо­вих ресурсів підприємства?

У чому полягає особливість першого і другого етапів полі­тики формування власних фінансових ресурсів підприємства?

1ІМ - інтегральний метод оцінки показників; МЛП - метод ланцюгових підстановок.

 

 

Рис. 14.10. Діаграма оцінки впливу показників трифакторної моделі Дюпона на поквартальну зміну рентабельності власного капіталу ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.)1

У чому полягає особливість третього і четвертого етапів політики формування власних фінансових ресурсів підприєм­ства?

Охарактеризуйте п'ятий етап політики формування влас­них фінансових ресурсів підприємства.

За рахунок яких факторів забезпечується успішна реалі­зація політики формування власних фінансових ресурсів підприє­мства?

Охарактеризуйте особливості аналізу рентабельності власного капіталу.

Дайте оцінку використання трифакторної моделі Дюпона.