Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

14.1. формування і управління власним капіталом

підприємства

Основу фінансового потенціалу підприємства становить ут­ворений ним власний капітал, що включає такі елементи: ста­тутний капітал; резервний капітал; додатковий капітал; спе­ціальні (цільові) фінансові фонди; нерозподілений прибуток (по­криті збитки).

Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна підприємства, що гарантує інтереси його кредиторів. Він являє собою сукупність основних засобів, іншого майна, нематеріаль­них активів, а також майнових прав, що мають грошову оцінку, що вкладені в підприємство його засновниками та учасниками (юридичними і фізичними особами) пропорційно часткам, виз­наченим установчими документами.

Резервний капітал являє собою зарезервовану частину власного капіталу підприємства, використовуваного на внутрішнє страхування його господарської діяльності. Резервний капітал утворюється в розмірі, передбаченому установчими документа­ми підприємства. Резервний капітал формують шляхом обов'яз­кових щорічних відрахувань від чистого прибутку до досягнення розміру, передбаченого статутом. Мінімальний розмір відраху­вань прибутку в резервний фонд регулюється законодавством.

Додатковий капітал відображає приріст вартості майна при його переоцінці, емісійний доход, безоплатно отримані цінності, суми від дооцінки необоротних активів, кошти асигну­вань з бюджету, використані на фінансування довгострокових вкладень та інші надходження.

Спеціальні (цільові) фінансові фонди містять у собі ціле­спрямовано сформовані фонди власних фінансових ресурсів з метою їх подальшого цільового використання: амортизаційний фонд; ремонтний фонд; фонд охорони праці; фонд соціального розвитку та інші.

Нерозподілений прибуток є частиною власного капіталу і може бути використаний протягом року як джерело фінансу­

вання певних напрямків поточної діяльності підприємства. Ця час­тина прибутку призначена для капіталізації поточної діяльності підприємства, тобто для реінвестування на розвиток виробницт­ва. За економічним змістом він є однією з форм резерву власних фінансових засобів підприємства, що забезпечують його вироб­ничий розвиток у майбутньому.

Структура власного капіталу підприємства характеризує питому вагу кожної статті в його загальному обсязі. На структуру цього капіталу впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Структуру власного капіталу вивчають за ряд звітних періодів (кварталів, років) і складають прогноз на майбутнє.

На рис. 14.1 подано поквартальну динаміку показників влас­ного капіталу підприємства ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.).

80000

Інший

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 40000

 

 

 

 

 

 

Подпись: Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

Подпись: іь 2001 р.о 0 ? січен

січень

-120000

 

На досліджуваному підприємстві спостерігається тенденція збільшення фінансування його діяльності за рахунок власного капіталу (табл. 14.2). Загальний приріст власного капіталу за ана­лізований період склав 11 921 тис. грн, або 100,7\%. Це виклика­но зниженням суми збитків минулих років на 14 281,1 тис. грн (на 19,5\%) і вивільненням додаткового капіталу. У результаті збільшен­ня власного капіталу його питома вага в структурі джерел фінан­сування зріс з 15,7 до 30,3\%. Зазначена тенденція сприяє зміцненню фінансового стану підприємства і підвищенню його ділової активності.

Політика формування власного капіталу являє собою час­тину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні його виробничо-комерційної діяльності. Ця політи­ка підпорядкована таким цілям:

1.         Створення за рахунок власного капіталу необхідного об- сягу необоротних активів (власного основного капіталу - Кво). Його розмір розраховують за формулою:

кво = ан - К„, (14.1) де АН - необоротні активи; К - позиковий капітал.

п

Ця умова виконується, якщо Кво < АН і весь позиковий капі­тал йде на фінансування необоротних активів. Якщо ж Кв > АН, тоді Кво = АН. Якщо власний капітал (Кв) менше необоротних ак-

тиві[3, то Кво = Кв.

2.         Утворення за рахунок власного капіталу певного обсягу

оборотних активів (власний оборотний капітал - Квоє):

Квов = ао - Кп- ^ (14.2)

де Ао - оборотні активи; К3 - залучений капітал. Перевищення власного капіталу над розміром необоротних активів і довгострокових зобов'язань являє собою чистий обо­ротний капітал (К4оє):

кЧоБ = кв - (АН - К^), (14.3) де Кв - власний капітал;

Кдп - довгостроковий позиковий капітал. Він характеризує розмір вільних коштів, якими підприємство може маневрувати у звітному періоді.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (квм) розрахо­вується за формулою:

квм = КчоБ І «в- (14.4) Рекомендоване значення показника - 0,2-0,3. Даний показ­ник визначає частку власного капіталу, що знаходиться в най­більш ліквідній формі. У табл. 14.1 наведено динаміку і склад майна підприємства, на рис. 14.2 - структуру його активів. А в

 

 

00 ці

Динаміка показників майна ВАТ «Олімпія» (2001-2003 р.)

 

 

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

Темпи приросту показників

Актив 

 

 

 

 

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2004 р.

 

 

 

 

 

до 2001 р.

до 2002 р.

до 2003 р.

до 2001 р.

 

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

\%

тис. грн

\%

тис. грн

\%

тис. грн

\%

Нематеріальні активи

2,5

168,3

169,2

167,95

165,8

6632,0

0,9

0,5

-1,3

-0,7

165,5

6618,0

Незавершене

3810,3

3299,9

3330,2

3327,5

-510,4

-13,4

30,3

0,9

-2,7

-0,1

-482,8

-12,7

будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби

55651,3

67698,3

63977

55352,6

12047,0

21,6

-3721,3

-5,5

-8624,4

-13,5

-298,7

-0,5

Довгострокова

5035,5

 

 

 

-5035,5

-100,0

0,0

x

0,0

x

-5035,5

-100,0

дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові

 

 

5191,5

5191,5

0,0

x

5191,5

x

0,0

0,0

5191,5

x

активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: необоротні

64499,6

71166,5

72667,9

64039,6

6666,9

10,3

1501,4

2,1

-8628,4

-11,9

-460,1

-0,7

активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

2128,2

1835,8

1722,5

1718,7

-292,4

-13,7

-113,3

-6,2

-3,8

-0,2

-409,5

-19,2

Дебіторська

8597

17554,9

10213,7

9869,6

8957,9

104,2

-7341,2

-41,8

-344,1

-3,4

1272,6

14,8

заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти

234,2

970,8

5099,7

2635,8

736,6

314,5

4128,9

425,3

-2463,9

-48,3

2401,6

1025,4

Інші оборотні активи

173,5

516,8

288,9

249,6

343,3

197,9

-227,9

-44,1

-39,3

-13,6

76,1

43,9

Всього: оборотні активи

11132,9

20878,3

17324,8

14473,7

9745,4

87,5

-3553,5

-17,0

-2851,1

-16,5

3340,8

30,0

Витрати майбутніх

9,2

8,9

6,6

3,1

-0,3

-3,3

-2,3

-25,8

-3,5

-53,0

-6,1

-66,3

періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: активи

75641,7

92053,7

89999,3

78516,4

16412,0

21,7

-2054,4

-2,2

-11483,0

-12,8

2874,7

3,8

 

 

о

 

у          1          '           шмШ

□          Інші оборотні активи

□          Кошти

В Дебіторська заборгованість

■ Запаси

□          Інші необоротні активи

ЕЗ Основні засоби

ЕЗ Незавершене будівництво

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.2. Динаміка показників структури майна ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.)

табл. 14.2 подано динаміку і склад джерел коштів ВАТ «Олім­пія», на рис. 14.3 - структуру його капіталу. Ці дані є джерелом інформації для оцінки політики формування власного капіталу підприємства. Досліджуючи ключові цілі, за формулою 14.1 виз­начаємо величину власного основного капіталу. При цьому не­обхідно відзначити, що в аналізованому варіанті використовуєть­ся обмеження, при якому Кв < АН.

За формулами (14.1) - (14.4) визначається розмір власного основного капіталу, власного оборотного капіталу, чистого обо­ротного капіталу (рис. 14.4) і коефіцієнт маневреності власного капіталу (рис. 14.5).

Як видно з даних, наведених на рис. 14.5, величина коефі­цієнта маневреності власного капіталу в аналізованому періоді по підприємству знаходиться нижче нормативного діапазону. Хоча спостерігається стабільне зростання показників за весь аналізо­ваний період.

Управління власним капіталом пов'язане не тільки з раціо­нальним використанням накопиченої його частини, але й зі ство­ренням власних джерел фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток підприємства. Джерела формування влас-

Динаміка показників капіталу ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.)

 

Капітал

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

 

 

 

 

 

 

2002 р. до 2001 р.

2003 р. до 2002 р.

2004 р. до 2003 р.

2004 р. до 2001 р.

 

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

\%

тис. грн

\%

тис. грн

\%

тис. грн

\%

Статутний капітал

29595,6

29595,6

29595,6

29595,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Інший додатковий капітал

55624,5

65349,4

60474,9

53264,3

9724,9

17,5

-4874,5

-7,5

-7210,6

-11,9

-2360,2

-4,2

Нерозподілений прибуток

-73376

-79965

-65081

-59095

-6589,0

9,0

14884,9

-18,6

5985,3

-9,2

14281,2

-19,5

Всього: власний капітал

11843,7

14979,6

24990

23764,7

3135,9

26,5

10010,4

66,8

-1225,4

-4,9

11921,0

100,7

Довгострокові кредити банків

28254,3

34122,6

20444,8

18157,2

5868,3

20,8

-13677,8

-40,1

-2287,6

-11,2

-10097,1

-35,7

Інші довгострокові зобов'язання

 

 

404,2

404,2

0,0

x

404,2

x

0,0

0,0

404,2

x

Короткострокові кредити банків

7955,6

7170,2

6953,6

5720,5

-785,4

-9,9

-216,6

-3,0

-1233,1

-17,7

-2235,1

-28,1

Поточна заборгованість за

довгостроковими

зобов'язаннями

 

 

7640,6

6971,1

0,0

x

7640,6

x

-669,5

-8,8

6971,1

x

Всього: позиковий капітал

36209,9

41292,8

35443,2

31253

5082,9

14,0

-5849,6

-14,2

-4190,2

-11,8

-4956,9

-13,7

Векселі видані

2405,5

288,7

92,8

 

-2116,8

-88,0

-195,9

-67,9

-92,8

-100,0

-2405,5

-100,0

Кредиторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги

13881,1

11575,1

8888,6

12861,8

-2306,0

-16,6

-2686,5

-23,2

3973,2

44,7

-1019,3

-7,3

Поточні зобов'язання за розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за авансами одержаними

 

 

292,3

514,2

0,0

x

292,3

x

221,9

75,9

514,2

x

з бюджетом

134,3

58,2

278

157

-76,1

-56,7

219,8

377,7

-121,0

-43,5

22,7

16,9

з небюджетними фондами

1132,1

43,7

 

 

-1088,4

-96,1

-43,7

-100,0

0,0

x

-1132,1

-100,0

зі страхування

263,7

104,3

113,5

217,1

-159,4

-60,4

9,2

8,8

103,6

91,3

-46,6

-17,7

з оплати праці

662,8

279,8

628,5

542,8

-383,0

-57,8

348,7

124,6

-85,7

-13,6

-120,0

-18,1

Інші поточні зобов'язання

9108,6

23431,5

19272,4

9205,8

14322,9

157,2

-4159,1

-17,8

-10066,6

-52,2

97,2

1,1

Всього: залучений капітал

27588,1

35781,3

29566,1

23498,7

8193,2

29,7

-6215,2

-17,4

-6067,4

-20,5

-4089,4

-14,8

Всього: капітал

75641,7

92053,7

89999,3

78516,4

16412,0

21,7

-2054,4

-2,2

-11483,0

-12,8

2874,6

3,8

Подпись:  Подпись:  80

 

60

 

40

20

 

Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Векселі видані

Короткостроковий позиковий капітал

Довгостроковий позиковий капітал

Власний капітал

0

 

Рис. 14.3. Склад і структура джерел коштів ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.)

ного капіталу в процесі управління поділяються на внутрішні та зовнішні. До складу внутрішніх джерел включають: нерозподілений прибуток; кошти, приєднувані до власного капіталу в результаті пе­реоцінки (дооцінки) основних фондів; інші внутрішні джерела.

Амортизаційні відрахування також є внутрішнім джерелом формування власних грошових ресурсів. Однак величину влас­ного капіталу вони не збільшують, а тільки служать способом його реінвестування.

До складу зовнішніх джерел коштів включають: мобілізацію додаткового пайового капіталу; залучення додаткового акціонер­ного капіталу; безоплатну фінансову допомогу від юридичних осіб і держави; конверсію позикових коштів у власні; кошти цільового фінансування, що надійшли на інвестиційні цілі; інші зовнішні дже­рела.

Питання для самоконтролю

1.         Які елементи включає в себе власний капітал?

Яким цілям підпорядкована політика формування влас­ного капіталу підприємства?

Як розраховується коефіцієнт маневреності власного ка­піталу?

Як поділяються джерела формування власного капіталу підприємства?

грн 60000

 

 

 

 

 

-80000

■Власний основний капітал ^^Власний оборотний капітал ^^Чистий оборотний капітал

 

Рис. 14.4. Динаміка показників достатності власного капіталу для формування активів ВАТ «Олімпія» (2001-2003 рр.)