Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

13.2. оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства

Визначення ціни капіталу підприємства передбачає, по-пер­ше, поелементну його оцінку, по-друге, вирахування ціни кожно­го компонента. Результати розрахунків можуть бути подані в та­кому комплексному показнику, як середньозважена вартість капіталу (weighted average cost of capital - WACC). Є=. Бриг-хем визначає середньозважену вартість капіталу як «середнь­озважену вартість компонентів боргу, привілейованих акцій і звичайних акцій»1. Подібні визначення дають I.A. Бланк2, В.П. Савчук3, П.Л. Віленський, В.Н. Лівшиць, CA. Смоляк4.

Даний показник, за своєю суттю, представляє середню ариф­метичну зважену, розраховану за дискретним варіаційним рядом. Загальна формула стосовно до будь-якої категорії виглядає та­ким чином:

x

■і'x

(13.1)

 

де х - середня арифметична зважена;

х. - значення кожного /-го показника;

1Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - Київ: Молодь, 1997. - С. 365.

2Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К.: «Ника-Центр»,

- С. 34.

3Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные воп­росы с анализом деловых ситуаций. - К.: Издательский дом «Максимум»,

- С. 456.

4Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. / П.Л. Ви-ленский, В.Н. Лившиц, С .А. Смоляк. - М.: Дело, 2002. - С. 433.

і. - вага кожного /-го показника у відносному вимірі. Для проведення розрахунку необхідно виявити /-ті складо­вого дискретного ряду, тобто елементи, за якими проводитиметь­ся розрахунок ціни капіталу. Капітал спочатку поділяється на влас­ний, позиковий і залучений. Ця класифікація дозволяє виявити ту частину капіталу, яку умовно можна назвати безоплатною. Це насамперед кредиторська заборгованість за товари, роботи, по­слуги, заборгованість із заробітної плати, заборгованість зі спла­ти податків та інші види кредиторської заборгованості. Усі види кредиторської заборгованості є результатом поточних фінансо­во-господарських операцій підприємства. Тому при визначенні вартості капіталу підприємства кредиторська заборгованість най­частіше вираховується із загальної суми капіталу. Два інші еле­менти, власний і позиковий капітал, є базою для оцінки вартості капіталу. Найбільш проста формула розрахунку Л/АСС виглядає так:

СВК = гвдв + гпдп, (13.2) де ЛЛАСС - середньозважена вартість капіталу;

г - середньозважена вартість власного капіталу;

гп - середньозважена вартість позикового капіталу;

ge, дп - частки власного і позикового капіталу в загальному обсязі капіталу.

Сучасні вчені-економісти дають дещо відмітне трактування показника середньозваженої вартості капіталу (ЛЛАСС). Наприк­лад, О.С. Стоянова дає таке визначення: «Середньозважена вартість капіталу являє собою середньозважену післяподаткову «ціну», в яку підприємству обходяться власні і позикові джерела фінансування»1. Внесення показника «податки» у визначення ЛЛАСС обумовлено прийнятою в США, Росії, Україні системою оподаткування, в якій відсотки за позиковими коштами виключа­ються при оподаткуванні прибутку. Віднесення відсотків на со­бівартість дозволяє зменшити оподатковуваний прибуток або, іншими словами, одержати податкову пільгу, еквівалентну роз­міру виплачуваних відсотків. При цьому формула розрахунку ЛАСС приймає такий вигляд:

СВК = гвдв + (1-Т) • ГпЯп, (13.3) де Т - ставка податку з прибутку.

Розраховуючи середньозважену вартість капіталу підприє­мства в умовах сучасного українського ринку, необхідно врахо­вувати таке:

1Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. О.С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2000. - С. 247.

1. Елементи, використовувані при розрахунку ЛЛАСС, повинні прийматися реальними (дефлірованими), а не номінальними. При цьому розрахунок треба проводити з урахуванням нової (маржи-нальної) вартості коштів, а не історичної (що мала місце на мо­мент одержання ще не погашених кредитів і не виплачених ди­відендів).

2. При розрахунку Л/АСС на довгостроковий період необхід­но враховувати, що вартість коштів (норма дисконту) не може поширюватися на весь аналізований період через те, що в су­часних умовах в Україні ставки відсотка за кредитами мають тен­денцію до зниження (табл. 13.1). Отже, для розрахунку необхід­но прогнозувати вартість кожного елемента в структурі капіталу і приймати розраховану на їх основі норму дисконту змінної в часі.

Таблиця 13.1

Динаміка процентних ставок комерційних банків за кредитами у національній валюті, за 1994-2002 р.*

 

Показник

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Процентні ставки за кредитами, \%

201,7

107,1

77

49,1

54,5

53,4

40,3

31,9

24,8

Індекс споживчих цін (індекс інфляції), \%

500

280

140

110,1

120

119,2

125,8

106,1

99,4

Процентні ставки за кредитами з урахуванням індексу інфляції,

\% **

1408,5

479,9

147,8

64,2

85,4

82,9

76,5

39,9

24,1

Процентні ставки за кредитами за вирахуванням інфляції, \% (позич­кові ставки)***

-39,7

-26,0

26,4

35,4

28,8

28,7

11,5

24,3

25,6

*Розраховано за даними статистичних щорічників України за 1994­2001 рр.

**Мінімальна ставка доходності з операцій з кредитними ресурсами при вкладенні коштів в активи, схильні до впливу інфляції. Розраховано за формулою І. Фішера. Див.: Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / Під ред. О.С. Стояновой. - 5-е изд., перераб. і доп. - М.: Перс­пектива, 2000. - С. 112.

***Мінімальна ставка доходності з операцій з кредитними ресурсами при вкладенні коштів в активи, не схильні до впливу інфляції.

3. Метод ЛЛАСС дає точну оцінку ефективності діяльності підприємства в цілому, але може мати досить високу похибку при оцінці діяльності окремих структурних підрозділів підприєм­ства. Це пов'язано з тим, що грошові потоки істотно залежать від схеми фінансування підрозділу, створюючи різного роду побічні ефекти.

4. Застосування даного методу щодо знову утворюваних підприємств має низьку точність результату. Основна причина полягає в тому, що на ще не створеному підприємстві інтереси власників і управлінців не узгоджені, дивідендна політика відсут­ня. При стратегічному і тактичному плануванні діяльності підприємства можуть розглядатися різні типи дивідендної по­літики, можливість вибору будь-якої з них залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників, що слабо піддаються матема­тичному аналізу.

Оскільки середньозважена вартість капіталу підприємства в цілому являє собою пропорційне середнє значення вартостей різних компонентів фінансування, для повноти аналізу необхід­но проаналізувати окремо моделі оцінки вартості зобов'язань і власного капіталу.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте показник «середньозважена вартість капіталу».

Що необхідно враховувати в сучасних умовах господарю­вання для розрахунку середньозваженої вартості капіталу підприємства?