Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

13.1. сутність концепції вартості капіталу

Управління капіталом (пасивом балансу) здійснюється за допомогою оцінки його вартості. Вона виражає ціну, що підприє­мство сплачує за залучення капіталу з різних джерел.

Концепція подібної оцінки виходить з того, що капітал як один з чинників виробництва має певну вартість, що істотно впливає на рівень поточних та інвестиційних витрат підприємства. Дана концепція є однією з базових у системі управління фінансами підприємства.

У ринковій економіці капітал розглядається як товар, що має свою вартість. Вартість капіталу підприємств залежить від бага­тьох чинників, у тому числі від структури капіталу. Тому для ефек­тивного функціонування капіталу необхідна постійна оцінка його вартості та оптимізація структури.

Більшість підприємств України відчувають значні труднощі з джерелами фінансування і не можуть сформувати раціональ­ну структуру капіталу. У цьому зв'язку розгляд методичних підходів до оцінки вартості і структури капіталу особливо акту­альний.

Незалежно від форми власності та організаційно-правового статусу підприємства мають потребу у капіталі для фінансуван­ня поточних і довгострокових програм виробничо-господарської діяльності. Вільний доступ до ринку капіталу дає можливість підприємству використовувати зовнішні джерела фінансування для здійснення розширеного відтворення. Таким чином, фор­мується загальна сума капіталу, що утворюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансових ресурсів. Ці кошти на­правляються на формування виробничих ресурсів підприємства для посилення його конкурентної позиції.

Складність фінансових рішень полягає у визначенні необ­хідного розміру капіталу для формування основних і оборотних активів підприємства і фондів споживання, які прямо пов'язані з вартістю наявного і залучуваного капіталу.

В економічній літературі існують різні визначення вартості (ціни) капіталу.

С. Росс вважає, що «вартість капіталу в першу чергу зале­жить від методу використання позик, а не їхніх джерел»1.

Дослідник, В.В. Ковальов відзначає: «Загальна сума коштів, які потрібно сплатити за використання певного обсягу фінансо­вих ресурсів, виражена у відсотках до цього обсягу, називається ціною капіталу»2.

Дж. К. Шим і Дж. Г. Сігел вважають, що вартість капіталу виз­начається як норма прибутку, яку компанія пропонує за свої цінні папери для підтримки їхньої ринкової вартості3.

На думку Г.Б. Поляка, у загальному випадку «вартість капі­талу - це середньозважена ціна, що компанія сплатила за кош­ти, використані для формування свого капіталу»4.

В.Г. Бєлолипецький вказує, що в загальному випадку «вартість капіталу визначається витратами на його залучення. Витрати на залучення капіталу ... це сума регулярних виплат, що повинна здійснювати фірма, власникам капіталу (інвесторам, кредиторам) із розрахунку суми залученого капіталу»5.

В.І. Терьохін і С.В. Моїсеєв дають таке визначення вартості капіталу: «Під вартістю капіталу розуміється його доходність, тобто прибуток, необхідний інвестором (акціонером)»6.

1Росс С. Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финан­сов: Пер. с англ. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - С. 431.

2Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор ин­вестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. - С. 228.

3Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. -М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. - С. 169.

4Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Г.Б. Поляк, И.А. Ако-дис, Т.А. Краева и др.; Под ред. проф. Г.Б. Поляка. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. - С. 146.

5Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мер-злякова. - М.: ИНФРА - М, 1998. - С. 118.

6Финансовое управление фирмой / В.И. Терехин, С.В. Моисеев, Д.В. Терехин, С.Н. Цыганков; под ред. В.И. Терехина. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. - С. 156.

7Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - К.: Ника-Центр,

1999. - С. 429.

I.A. Бланк формулює визначення вартості капіталу таким чином: «Вартість капіталу являє собою ціну, що підприємство сплачує за його залучення з різних джерел»7.

Показник вартості капіталу також описаний Джеймсом К. Ван Хорном як «необхідна постачальниками капіталу ставка доход-ності для різноманітних типів фінансування бізнесу»1.

В.П. Савчук дає таке визначення вартості капіталу: «Під вар­тістю капіталу розуміється доход, що повинні принести інвестиції для того, щоб вони себе виправдали з погляду інвестора»2. Під інвесторами в даному випадку розуміються кредитори, власники або саме підприємство.

Необхідно також враховувати, що вартість інвестованого капіталу залежить і від ступеня ризику, пов'язаного з його розмі­щенням.

При використанні підприємством власних коштів і позик за­гальна вартість капіталу буде дорівнює сумарному прибутку, не­обхідному для виплати компенсації власникам акцій і кредито­рам. Іншими словами, вартість капіталу буде відображати ціну акціонерного капіталу і ціну боргових зобов'язань підприємства. Ван Хорн відзначав, що «вартість капіталу - точний або перед­бачуваний прибуток, необхідний для різних типів фінансування. Загальною вартістю капіталу є середня зважена індивідуальних вартостей»3.

Далі Ван Хорн уводить деякі обмеження, необхідність яких пояснюється такими обставинами. Для підприємства в цілому важлива концентрація коштів. Тому загальна вартість капіталу як критерій прийняття інвестиційних рішень, застосовувана тільки у випадках, коли:

активи підприємства однакові з погляду ризику;

інвестиційні пропозиції, що оцінюються і розглядаються, також задовольняють цій вимозі.

1Ван Хорн Джеймс, К. Основы финансового менеджмента, 11-е изда­ние / Джеймс, К. Ван Хорн, Джон, М. мл. Вахович: Пер. с англ.. - М.: Изда­тельский дом «Вильямс», 2001. - С. 528.

2Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятия: прикладные воп­росы с анализом деловых ситуаций. - К.: Издательский дом «Максимум», 2001. - С. 454.

3Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 414.

Якщо інвестиційні пропозиції мають різний ступінь ризику, то необхідна норма прибутку для підприємства не може слугува­ти критерієм для прийняття рішення.

Аналізуючи вищенаведені визначення, можна зробити вис­новок про те, що більшість авторів розглядають вартість капіта­лу або як норму прибутку або доходності, або як рівень витрат на залучення капіталу.

Вартість капіталу може оцінюватися з позиції внутрішньо­господарської діяльності, виходячи з поточної вартості очікува­них грошових потоків, при цьому розглядається фінансова вартість капіталу. Зовнішня оцінка вартості капіталу провадить­ся з позиції інвесторів і кредиторів. У цьому випадку мова йде про ринкову вартість капіталу. У цьому зв'язку слід зазначити, що ринкова вартість капіталу завжди наближається до його фінан­сової вартості1.

Проаналізувавши концепції вартості капіталу, треба зазна­чити, що майже всі автори розглядають вартість капіталу як ціну одного з факторів виробництва.

На наш погляд, вартість капіталу являє собою ціну су­купних елементів капіталу, що створюють його структуру, з позиції доцільності їх формування за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел для продуктивного використання в госпо­дарській діяльності підприємства.

Таке визначення дозволяє зробити висновок про те, що ка­пітал є найважливішим чинником становлення і розвитку підприє­мства, має певну вартість, що істотно впливає на напрямки гос­подарської діяльності підприємства.

Розглянемо найважливіші аспекти використання показника вартості капіталу в діяльності підприємства.

1Див.: Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навчальний посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; За ред. В.М. Федосо­ва. - К.: Либідь, 1993. - С. 175.

Вартість капіталу слугує економічною базою для прийняття рішення про доцільність створення нового підприємства, розвитку і розширення діяльності господарюючого суб'єкта.

Вартість капіталу використовується як вимірник доходності поточної діяльності. Оскільки вартість капіталу відображає час­тину прибутку (нерозподіленого прибутку), що повинна бути спла­чена за залучення нового капіталу, то даний показник є мінімаль­ною нормою її формування від усіх видів діяльності підприєм­ства.

Показник вартості капіталу використовується як критері-альний у процесі здійснення реального інвестування. Рівень вар­тості (ціни) капіталу використовується як дисконтна ставка, за якою сума майбутнього грошового потоку приводиться до дійсної вартості.

Вартість капіталу підприємства є базовим критерієм для вимірювання фінансових інвестицій. При оцінці доходності ок­ремих фінансових інвестицій (акцій і корпоративних облігацій) базою порівняння стає вартість капіталу. Індикатор вартості ка­піталу дозволяє оцінити не тільки реальну ринкову вартість і доходність окремих видів емітованих цінних паперів, але й виз­начити найбільш перспективні напрямки фінансового інвесту­вання.

Вартість капіталу в розрізі окремих його елементів вико­ристовується в процесі управління його структурою, слугує од­ним з можливих критеріїв оцінки економічної ефективності фор­мування і використання сукупного капіталу та окремих його еле­ментів у господарській діяльності підприємства.

Вартість капіталу є вимірником ринкової ціни підприєм­ства. Зниження ціни капіталу призводить до зростання ринкової вартості підприємства і навпаки. Особливо наочно ця залежність позначається на діяльності акціонерних товариств, ціна акцій яких періодично підвищується або знижується на фондовому ринку, що впливає на вартість їхнього капіталу.

Отже, управління вартістю капіталу є необхідною умовою підвищення ринкової ціни підприємства.

 

Питання для самоконтролю

1 .У чому полягає сутність концепції вартості капіталу?

Дайте визначення вартості капіталу.

Які найважливіші аспекти використання показника вар­тості капіталу в діяльності підприємства?