Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

11.1. фінансування діяльності підприємства: основні поняття і категорії

Фінансова діяльність підприємства являє собою організа­цію фінансових відносин, що виникають у нього в процесі роботи з іншими суб'єктами господарювання. Фінансово-господарська діяльність передбачає наявність фінансових відносин. Вони ви­никають у процесі формування і використання фінансових ре­сурсів підприємства, здійснення основної та інших видів діяль­ності, а також у процесі розподілу доходів підприємства, в тому числі направлення їх на ті ж цілі.

Фінансові відносини є частиною грошових відносин. Вони виникають лише при русі коштів і супроводжуються формуван­ням і використанням відповідних фінансових фондів.

Класифікація фінансових відносин можлива за такими цільо­вими ознаками:

1. Відносини, пов'язані з формуванням власного капіталу підприємства. Конкретні способи формування капіталу підприєм­ства залежать від його організаційно-правових форм. Власний капітал є основним джерелом фінансування активів підприєм­ства. У випадку збільшення потреби капіталу аналізуються мож­ливості залучення позикового капіталу, використання власного прибутку та інших можливих джерел фінансування діяльності підприємства.

Відносини, пов'язані з виробництвом і реалізацією про­дукції. У першу чергу розглядаються відносини з постачальника­ми і покупцями: можливі ціни на реалізовану продукцію, механізм формування цін і обсягу продажів; договірні умови купівлі-про-дажу товарів; умови відшкодування збитку при порушенні дого­вірних зобов'язань.

Відносини, пов'язані з іншими видами діяльності підприєм­ства: продаж або здавання майна в оренду; умови здійснення фінансових інвестицій тощо.

Відносини між підприємством і банками за умовами на­дання і повернення кредитів.

Відносини між підприємством і його працівниками з при­воду розподілу і використання доходів, виплати дивідендів, ви­пуску і розміщення акцій тощо.

Відносини між підприємством і фінансовою системою при сплаті податків та інших обов'язкових платежів.

Фінансова діяльність здійснюється підприємством з метою формування первісного капіталу і наступного забезпечення об­ґрунтованих пропорцій при формуванні і використанні фінансо­вих ресурсів підприємства, створення умов для виконання зобо­в'язань перед державою, покупцями і постачальниками.

Ефективна фінансова діяльність повинна спиратися на точність і повноту обліку фінансових показників. Це пов'язано з фінансовим обґрунтуванням рішень щодо вартості і складу май­на, величини власного капіталу, довгострокових і короткостроко­вих зобов'язань, необхідної виручки від реалізації продукції, при­бутку від продажів, цінової політики, обумовлених можливостя­ми підприємства.

Можливості подальшого розвитку підприємства визначають­ся його доходами. У свою чергу, розмір доходів залежить від рен­табельності різних видів діяльності, дотримання договірної дис­ципліни, раціонального використання фінансових ресурсів підприємства.

Доходи підприємства знижуються у випадку збільшення вит­рат, при цьому порушується кругообіг коштів. Все це призводить до зниження фінансових можливостей підприємства. Тому не­обхідно проаналізувати фінансовий стан підприємства, рівень і динаміку його фінансових показників і виявити причини стану, що утворився, які можуть включати:

недостатність власних або довгострокових позикових дже­рел фінансування, високу частку короткострокових зобов'язань, що знижують платоспроможність і фінансову стійкість підприємства;

необхідність зміни договірних умов розрахунків з поста­чальниками і покупцями;

необхідність зміни величини позикових джерел фінансу­вання;

неможливість збільшення прибутку від продажів в умовах ринкової ситуації; відсутність інвестиційної діяльності тощо.

Підприємство самостійно визначає свої доходи і витрати, джерела фінансування, направляє вкладення коштів у розши­рення виробничої діяльності. Фінансові інвестиції можуть здійсню­ватися у формі цінних паперів держави, інших емітентів, участі у створенні статутного капіталу інших підприємств, зберігання коштів на депозитних рахунках у банках.

У рамках розширеної відтворювальної діяльності підприєм­ство повинне працювати з прибутком, тобто доходи за сукупні­стю всіх видів діяльності мають перевищувати витрати. У випад­ку інвестиційної діяльності підприємству необхідно здійснювати капітальні вкладення з урахуванням рівня інфляції, ставки дис­конту, ризиків усіх видів.

Підприємство повинно бути зацікавлене в одержанні при­бутку. Від цього залежать його взаємовідносини з державою, бан­ками, іншими підприємствами. При позитивній динаміці у фінан­сово-господарській діяльності формується позитивний імідж підприємства, зростає інвестиційна привабливість, що дозволяє розраховувати на нові інвестиційні вкладення.

Збиткова діяльність підприємства спричиняє виникнення негативного іміджу, зростання штрафних санкцій за невиконан­ня договірних зобов'язань перед постачальниками і покупцями, за невчасне повернення кредитів і позик тощо.

Таким чином, погіршення фінансового стану підприємства практично призводить до порушення нормального кругообігу фондів і породжує цілий ряд проблем, без вирішення яких про­довження роботи підприємства ставиться під загрозу.

Нормальне функціонування фінансової діяльності підприєм­ства може бути порушено також через значний обсяг дебіторсь­кої заборгованості. У ряді випадків прострочена дебіторська за­боргованість може стати причиною поганого фінансового стану підприємства.

Ризик несплати дебіторської заборгованості - не єдиний вид ризику. У процесі руху коштів за стадіями відтворювальної діяль­ності можливі інші фінансові втрати, що породжують неплатосп­роможність підприємства, знижують його ліквідність і конкурен­тоспроможність.

Фінансові резерви для забезпечення ризиків повинні дося­гати обсягів, що перевищують можливість настання ризикових ситуацій.

Процес відтворювальної діяльності здійснюється за раху­нок розподілу коштів за стадіями відтворювального процесу, в рамках якого виникають фінансові відносини і відбувається фор­мування вартості.

Джерелами фінансування діяльності підприємства є власні і позикові кошти. Власні кошти підприємства формуються з по­чаткових внесків фундаторів, накопиченого зносу основних ви­робничих фондів і прибутку.

Залучені кошти можуть включати кошти, отримані від роз­міщення акцій, внески членів трудового колективу, інших органі­зацій і фізичних осіб.

До позикових коштів належать довгострокові і короткост­рокові позички банків, придбання основних засобів за рахунок лізингу, інвестиційний податковий кредит.

Прибуток є джерелом фінансування різних за економічним змістом і цільовим призначенням потреб. При його розподілі і використанні перетинаються інтереси держави, підприємства, а також окремих працівників. Законодавчо регламентується роз­поділ прибутку в частині, що надходить у бюджети різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Частина, що за­лишилася, у формі чистого прибутку розподіляється за різнома­нітними фондами.

Перелік фондів спеціального призначення і порядок їх утво­рення регулюються установчими документами підприємства.

Фонд накопичення, або фонд розвитку виробництва - це кошти чистого прибутку, зарезервовані або направлені для фінан­сового забезпечення виробничого розвитку підприємства.

Фонд споживання містить у собі два види фондів: фонд со­ціального розвитку і фонд матеріального заохочення працівників.

Фонд соціального розвитку - це кошти чистого прибутку, зарезервовані або направлені для фінансового забезпечення роз­витку соціальної сфери, у тому числі тієї, що стосується соціаль­ної сфери майна.

Фонд матеріального заохочення - це кошти чистого при­бутку, направлені на розвиток соціальної сфери (крім капіталь­них вкладень), матеріальне заохочення працівників підприємства та інші аналогічні заходи, що не призводять до утворення нового майна.

Резервний капітал, що входить до складу власного капіта­лу підприємства, формується за рахунок чистого прибутку. Він може утворюватися відповідно до законодавства або згідно з ус­тановчими документами підприємства.

Додатковий капітал як джерело коштів підприємства утво­рюється, як правило, у результаті переоцінки основних засобів та інших матеріальних цінностей. Нормативними документами забороняється використовувати його на цілі споживання.

Питання для самоконтролю

Що розуміється під фінансовою діяльністю підприємства?

За якими цільовими ознаками проводиться класифікація фінансових відносин?

Для яких цілей здійснюється фінансова діяльність підприєм­ства?

 

За яких умов можливе порушення кругообігу коштів підприємства?

Охарактеризуйте джерела фінансування діяльності підприємства.