Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

10.3. управління фінансуванням необоротних

активів

Фінансування оновлення необоротних активів підприємства здійснюється за такими двома варіантами: використання влас­ного капіталу підприємства; змішане фінансування за рахунок власного і позикового капіталу.

При виборі варіантів фінансування необоротних активів підприємства враховуються нижченаведені основні фактори:

визначається достатність власних фінансових ресурсів для оновлення необоротних активів і забезпечення економічного розвитку підприємства в майбутньому періоді;

розраховується вартість довгострокового фінансового кре­диту в порівнянні з прибутком, що генерується оновлюваними видами необоротних активів;

вивчається досягнуте співвідношення використання влас­ного і позикового капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;

оцінюється доступність довгострокового фінансового кре­диту для підприємства.

У процесі фінансування інвестиційної діяльності підприєм­ства використовують різні інструменти довгострокового фінан­сування: традиційні і нетрадиційні (рис. 10.1).

Інвестиційний податковий кредит

Франчайзинг

Процентні свопи

Рис. 10.1. Інструменти довгострокового фінансування підприємства

До традиційних інструментів довгострокового фінансу­вання належать:

звичайна акція - цінний папір, що дає її власнику право голосу на зборах акціонерів, а також право на одержання диві­дендів;

привілейована акція - цінний папір, що не дає її власнику права голосу на зборах акціонерів, але дає прибуток у вигляді фіксованих дивідендів;

облігація - цінний папір, що засвідчує вкладення її влас­ником коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати її номі­нальну вартість у передбачений термін зі сплатою фіксованого відсотка;

кредитування - передбачає придбання підприємством ус­таткування та інших необоротних активів на підставі використання:

проектних кредитів. Вони видаються під здійснення конкретних інвестиційних проектів, являють собою найбільш ри-зиковий вид довгострокового кредитування і видаються під роз­роблений бізнес-план;

іпотечних кредитів. Вони являють собою довгостро­кові кредити під заставу нерухомості і земельних ділянок;

кредитних ліній. Це найбільш гнучкий вид довгостроко­вого кредитування. При цьому використовуються: рамкова кре­дитна лінія, що відкривається банком підприємству для оплати поставок у рамках одного великого контракту;

револьверних кредитних ліній, що використовуються переважно в міжнародній практиці, являють собою ланцюжок про­довжуваних в межах установленого терміну кредитних операцій;

синдикованих кредитів. Ця форма використовується при фінансуванні дуже великих проектів, для яких проводиться спеціальне об'єднання кредитних ресурсів ряду банків, тобто ут­ворюється синдикат.

Довгострокове фінансування необоротних активів підприєм­ства пов'язане з використанням таких нетрадиційних інстру­ментів: опціон, заставні операції, лізинг, франчайзинг, процентні свопи.

Опціон надає право купувати або продавати певні види влас­ності у певний час, за певною ціною і відповідно до угоди, в тому числі цінні папери.

На практиці використовуються різні види опціонів, у тому числі американський і європейський.

Опціон американський - являє собою опціонний контракт, на підставі якого надається право купівлі або продажу об'єктів опці-онної угоди в будь-який момент до закінчення терміну дії опціону.

Опціон європейський - це опціонний контракт, що дає пра­во купівлі або продажу об'єктів опціонної угоди тільки в момент закінчення терміну дії опціону.

Існують такі види опціонних контрактів:

право на пільгову купівлю акцій;

варант;

опціон продавця (опціон ПУТ);

опціон покупця (опціон КОЛЛ).

Отже, довгострокове фінансування виробничо-господарсь­кої діяльності підприємства включає традиційні і нетрадиційні фінансові інструменти. Оптимальне поєднання різних фінансо­вих інструментів дає можливість забезпечити інвестиційну діяльність підприємства необхідними фінансовими ресурсами.

 

Питання для самоконтролю

Які фактори враховуються при виборі варіантів фінансу­вання необоротних активів підприємства?

Наведіть основні інструменти довгострокового фінансу­вання інвестиційної діяльності підприємства.

Що таке традиційні довгострокові фінансові інструменти? Які з цих інструментів використовує ваше підприємство?

Що таке нетрадиційні довгострокові фінансові інструменти?

РОЗДІЛ IV

 

ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ