Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

РоздІл iii правлІння активами пІдприЄмства: фІнансовІ рІшення лава 8. методи оцІнки фІнансових активІв  81 склад і структура активів підприємства

Активи балансу містять відомості про розміщення капіта­лу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприєм­ства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу. Укрупнену схему структури активів балансу на­ведено на рис. 8.1.

 

 

Засоби,

 

використовувані

 

за межами

 

підприємства

 

Основною ознакою групування статей активу балансу є ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення на готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються:

- на довгострокові, або основний капітал (І розділ активу балансу). До складу необоротних активів підприємства входять:

основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи;

- поточні (оборотні) активи (II розділ активу балансу). До складу оборотних активів підприємства включаються: виробничі запаси сировини і напівфабрикатів; запаси малоцінних і швид­козношуваних предметів; незавершене виробництво; готова про­дукція, призначена до реалізації; дебіторська заборгованість; кошти в національній валюті; кошти в іноземній валюті; поточні фінансові інвестиції (короткострокові фінансові вкладення); довгострокові фінансові вкладення.

Фінансові ресурси підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська за­боргованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Розміщення коштів підприємства має дуже велике значен­ня для фінансової діяльності та підвищення її ефективності. Фінансовий стан підприємства залежить від обсягу капіталу, вкла­деного у сферу виробництва (основні й оборотні кошти), а також у сферу обігу (грошова і матеріальна форма активів, опти-мальність їх співвідношення). У зв'язку з цим велику роль відіграє аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.

У табл. 8.1 наводиться аналіз складу і структури активів підприємства. Цей вид аналізу дозволяє встановити розмір аб­солютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства й окремих його видів. Зміна структури майна ство­рює певні можливості для основної виробничої і фінансової діяль­ності і впливає на оборотність сукупних активів.

З даних табл. 8.1 видно, що за звітний період структура ак­тивів аналізованого підприємства істотно змінилася: збільшила­ся частка основного капіталу і зменшилася на 1,4 процентних пункту частка оборотного капіталу.

Показники структурної динаміки відображають частку кож­ного виду майна у загальній зміні сукупних активів. їх аналіз доз­воляє зробити висновки про те, в які активи вкладено нові залу­чені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок відпливу коштів.

За даними табл. 8.1, загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний період на 11 582 тис. грн, або на 18,29\%.

У складі майна іммобілізовані кошти збільшились за аналізо­ваний період на 8 176 тис. грн, або на 22,3\%. їхня питома вага у структурі майна підвищилась на 1,94 пункту. В основному це відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів на 6 353 тис. грн (19,9\%) і капітальних вкладень на 650 тис. грн (50\%). Довгострокові фінансові вкладення збільшилися за звітний період на 1040 тис. грн (36,4\%), їхня питома вага при цьому зросла на 0,69 пункту. Приріст нематеріальних активів становить 20,6\%.

Темп приросту іммобілізованих коштів виявився у 1,74 раза (22,3\% : 12,8\%) вищим, ніж мобільних коштів. Становище, яке склалося на підприємстві, формує тенденцію до сповільнення оборотності всієї сукупності активів підприємства і створює не­сприятливі умови для його фінансової діяльності.

Мобільні (оборотні) кошти за аналізований період збільши­лись на 3 406 тис. грн (12,8\%). Однак їхня питома вага у вартості активів підприємства знизилась на 1,94 пункту і становила на кінець року 40,06\%. Це зумовлено відставанням темпів прирос­ту мобільних активів порівняно з темпами приросту всієї сукуп­ності активів. Найсуттєвіше зросла їхня найменш мобільна час­тина - запаси і витрати - на 2 327 тис. грн (12,0\%). їхня питома вага на кінець звітного періоду становила 28,97\%, тобто майже третину всього майна. Однак відбулося незначне зниження (на 1,62 пункту) їхньої частки у структурі майна.

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення збільшились на 832 тис. грн (39,5\%). їхня питома вага підвищи­лась на 0,6 пункту. Трохи збільшилась дебіторська заборго­ваність - на 247 тис. грн (4,8\%), а її' питома вага знизилась на 0,92 пункту.

Аналіз показників структурної динаміки свідчить про появу несприятливої тенденції. З табл. 8.1 випливає, що приріст майна на 70,6\% забезпечувався за рахунок приросту необоротних ак­тивів. Це свідчить про те, що знову залучені фінансові ресурси в основному вкладено у менш ліквідні активи, що знижує ділову активність підприємства.

З урахуванням розглянутої класифікації будується процес фінансового управління активами підприємства.

 

Питання для самоконтролю

З яких статей складаються активи балансу підприєм­ства?

Наведіть склад необоротних активів.

Наведіть склад оборотних активів.

У чому полягає аналіз складу і структури майна підприєм­ства?