Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

7.3. оцінка виробничого левериджу

Важливою характеристикою фінансово-господарської діяльності підприємства є виробничий леверидж. Його високий рівень, як правило, свідчить про те, що навіть незначна зміна в обсягах виробництва може призвести до істотної фінансової не­стабільності. У деяких випадках невелике падіння виручки від реалізації продукції може мати катастрофічні наслідки в час­тині одержання прибутку. Тобто якщо величина рівня прибутку значна, то це може спричинити велику рухливість прибутку. У зв'язку з цим необхідно враховувати три основні міри виробни­чого левериджу1:

1Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - С. 320.

частку постійних виробничих витрат у загальній сумі вит­рат, тобто співвідношення постійних і змінних витрат (ЭОЦ);

відношення чистого прибутку до постійних виробничих витрат (ООІ_ЧП);

відношення темпу зміни прибутку до вирахування відсотків і податків до темпу зміни обсягу реалізації в натуральних одини­цях (йОІ_г).

Таким чином, аналізуючи три види показників оцінки міри виробничого левериджу вивчають конкретну виробничу ситуа­цію в динаміці. При цьому необхідно враховувати таку обстави­ну, що зростання у динаміці показників 0ОІ_г і ООЦ та зниження показника ООІ_ЧП пов'язані зі збільшенням рівня виробничого левериджу і підвищують ризик досягнення заданого рівня при­бутку.

Особливий інтерес становить показник 0ОІ_г, величина яко­го змінюється у зв'язку зі зміною обсягу реалізації продукції. Його можна розрахувати за формулою:

йОІ = ТП : ТО, (7.6) де ТП- темп зміни прибутку до вирахування відсотків і податків, \%; ТО - темп зміни обсягу реалізації продукції, \%. Після перетворення формули (7.6) її' можна подати в такому вигляді:

РО = VО + Г + П або СО = Г + П, де Г - питомі умовно-постійні витрати;

П - прибуток до вирахування відсотків і податків. У випадку зміни обсягу реалізації продукції з О0 на О1 фор­мула набуде такого вигляду:

аП = П1 - П0 = СО1 - СО0 = СаО.

Тоді

йОіг = (аП : П) / (аО : О) = [(СаО) : (СО - Г)] / (аО : О) = СО / П. (7.7)

Таким чином, економічний зміст показника 0ОІ_ полягає в тому, що він показує ступінь чутливості прибутку до оподатку­вання до зміни обсягу виробництва продукції в натуральних оди­ницях виміру. При оцінці цього показника враховується базовий обсяг виробництва, з яким порівнюються показники, що зміню­ються. За умови, коли базове значення прибутку близьке до нуля, навіть незначна зміна обсягу виробництва призводить до істот­них змін прибутку.

Порівнюючи в динаміці рівні виробничого левериджу різних підприємств, необхідно враховувати однаковий базовий рівень випуску продукції. Більш високе значення цього показника зви­чайно характерне для підприємств, що мають більш високий рівень технічної озброєності. Таким чином, підприємства, що зай­маються технічним переозброєнням з метою зниження питомих змінних витрат, своєю діяльністю сприяють збільшенню рівня виробничого левериджу.

З позиції виробничого ризику підприємства з більш високим рівнем виробничого левериджу розглядаються як більш ризико­вані.

Приклад. Необхідно проаналізувати рівень виробничого ле­вериджу чотирьох підприємств за таких умов:

 

Підприємство

Обсяг виробництва (одиниці)

Обсяг реалізації, грн

Повні витрати, грн

Прибуток до вирахування відсотків, грн

Підприємство 1

10000

100000

110000

 

 

30000

300000

240000

60000

 

60000

600000

450000

150000

 

80000

800000

590000

210000

Підприємство 2

10000

100000

110000

-10000

 

30000

300000

210000

90000

 

60000

600000

360000

240000

 

80000

800000

460000

340000

Підприємство 3

10000

100000

130000

-30000

 

30000

300000

210000

90000

 

60000

600000

330000

270000

 

80000

800000

410000

390000

Підприємство 4

10000

100000

149000

-49000

 

30000

300000

209000

91000

 

60000

600000

299000

301000

 

80000

800000

359000

441000

За формулою (7.2) розрахуємо точку критичного обсягу про­дажів для кожного підприємства: підприємство 1 - 10000 од.; підприємство 2 - 12000 од; підприємство 3 - 15000 од.; підприєм­ство 4 - 17000 од.

При збільшенні обсягу виробництва продукції з 60 до 80 тис. одиниць відбувається зміна рівня виробничого левериджу таким чином:

Підприємство 1.

ооі  _ (210000 -150000)/150000 _ 40\% _ 12

г 1 _ (80000 - 60000)/60000 _ 33,3\% _,.

Підприємство 2.

(340000 -240000)/240000 41,7\%

иОІ-г2 _         _          _ 1,25.

г2      (80000 - 60000)/60000 33,3\%

Підприємство 3.

оОі   _ (390000 -270000)/270000 _ 44,4\% _ 133

г3 _ (80000 -60000)/60000 _ 33,3\% ~' .

Підприємство 4.

(441000 - 301000)/301000   46,5\% лл

йОіг4 _           -           _ —:    _ 1,4.

г4      (80000 - 60000)/60000 33,3\%

Як виходить з цих розрахунків, найбільше значення показ­ника «рівень виробничого левериджу» має підприємство 4. Це ж підприємство має і найбільший розмір умовно-постійних витрат, що припадають на одиницю умовно-змінних витрат. Так, при об­сязі виробництва продукції в 30000 одиниць для підприємства 1 цей показник дорівнює 0,143 (240 - 30 = 210; 30:210 = 0,143), тобто на 210 грн змінних витрат припадає 30 грн умовно-пос­тійних витрат; для підприємства 2 - 0,4; для підприємства 3 -0,75; для підприємства 4 - 1,32. Отже, підприємство 4 більш чут­ливе до зміни обсягів виробництва продукції, що знаходить відоб­раження у розмірі варіації прибутку до вирахування відсотків і податків.

Економічний зміст показника «рівень виробничого леверид-жу» полягає в тому, що, якщо всі аналізовані підприємства на­магатимуться збільшити обсяг виробництва на 33,3\% (з 60 до 80 тис. од.), це буде супроводжуватися збільшенням прибутку до вирахування відсотків і податків: для підприємства 1 - на 12\%; для підприємства 2 - на 12,5; для підприємства 3 - на 13,3; для підприємства 4 - на 14\%. Такі ж співвідношення будуть встанов­люватися при зниженні обсягів виробництва продукції у відно­шенні до базового рівня.

У зв'язку з цим необхідно зазначити, що рівень виробничого левериджу є доволі інерційним показником. У виробничо-госпо­дарській діяльності він не піддається різким змінам, тому що на підприємствах у сучасних умовах господарювання не відбува­ються значні зміни у матеріально-технічній базі. Проте науково-технічний прогрес є одним з найважливіших напрямків розвитку виробництва при переході підприємств до ринкових параметрів господарювання. Тому керівництво підприємства повинно орієн­туватися на обрану стратегію розвитку з метою своєчасного вра­ховування впливу рівня виробничого левериджу на фінансовий стан підприємства.

 

Питання для самоконтролю

Наведіть основні складові виробничого левериджу.

Наведіть формулу розрахунку показника DOL. і поясніть необхідність його враховування у виробничо-господарській діяль­ності підприємства.

У чому полягає економічний зміст показника DOL?

Яким параметрам відповідає найбільше значення рівня виробничого левериджу?