Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Вступ

 

Сьогодні економіка України переживає трансформаційний період. Йде докорінна ломка старого механізму управління еко­номікою, його заміна ринковими методами господарювання, що доповнюються державним регулюванням.

Від диктату виробника, дефіцитної економіки відбувається перехід до нової економічної системи, при якій виробництво буде значно більшою мірою підпорядковане інтересам задоволення суспільних потреб і зобов'язане працювати відповідно до запитів споживачів.

Ринкові перетворення в Україні створили передумови для появи підприємств різних форм власності та організаційного устрою.

Створення і нормальне функціонування нових підприєм­ницьких структур неможливе без формування достатнього обся­гу власного капіталу, нестача якого викликає необхідність здійсню­вати пошук додаткових джерел фінансування, використовуючи для цього як власні, так і позикові фінансові ресурси.

Одним з основних наслідків переходу до ринку стала доко­рінна зміна механізму фінансування реального сектора економі­ки. Різке скорочення участі держави в інвестиційному процесі спонукало економічних агентів до пошуку нових джерел забез­печення виробничої діяльності. Проте їхні можливості виявили­ся настільки обмеженими, що основну масу капіталовкладень у перехідній економіці України стали забезпечувати власні ресур­си підприємства.

Очевидно, що такі процеси позначилися на загальному стані інвестиційного процесу. Про це свідчить оцінка темпів інвесту­вання в Україні за останні роки. Так, починаючи з 1997 р., обсяги

інвестицій в основний капітал дещо зросли порівняно з поперед­німи періодами, коли спостерігався спад інвестиційної діяльності, і склали в 2003 р. 59 899 млн грн (у 1997 р. 12401 млн грн)1.

Складність сучасного етапу розвитку економіки полягає в тому, що в країні ще не створені сприятливі умови для ефектив­ного формування капіталу, його раціонального застосування. Тому наукові дослідження процесів утворення і функціонування капіталу дозволяють визначити економічну роль капіталу підприєм­ницьких структур у стратегії і тактиці розвитку народного госпо­дарства України.

В умовах перехідної економіки управління різноманітними аспектами діяльності підприємства неможливе без вирішення фінансових проблем. Аналіз доцільності вибору способу розв'я­зання завдання, прийняття остаточного управлінського рішення в оцінці напрямків використання фінансових ресурсів потребує спе­ціальних знань, що одержали назву «Фінансовий менеджмент».

Мета вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» -опанування студентами базових знань з теорії та практики уп­равління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, формування стратегії і тактики фінансового забезпе­чення суб'єктів господарювання.

Основні завдання дисципліни:

ознайомлення із сутністю і теоретичними основами фінан­сового менеджменту;

вивчення методичного інструментарію управління фінан­сами підприємства;

управління вхідними і вихідними грошовими потоками на підприємстві;

формування системного підходу до управління прибутком, інвестиціями, активами;

обґрунтування необхідності використання методики оцін­ки вартості капіталу підприємства, оптимізації його структури;

оцінка фінансових ризиків і використання інструментарію антикризового управління підприємством.

 

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомітет статистики України. - К.: Техніка, 2004. - С. 215.

Історично фінансові відносини знаходяться в суворій по­слідовності і підпорядкованості елементам розвитку суспільства від простих відносин до більш складних. Проте ефективність фінансового менеджменту в нашій країні пов'язана з об'єктив­ними економічними труднощами перехідного періоду, формуван­ням нормативно-правової бази, підготовки кадрів для роботи в кризових економічних умовах.

Система фінансового менеджменту - це галузь наукового пізнання, що дозволяє здійснювати оптимальне управління різно­манітними сторонами фінансової діяльності сучасних підприємств. Використовуючи цю систему, підприємства забезпечують надійне довгострокове управління фінансовими ресурсами і капіталом.

Запропонований підручник - це наукове дослідження тео­ретичних і практичних основ функціонування суб'єктів господа­рювання в системі фінансового менеджменту. У ньому знайшли висвітлення багато проблем, що стосуються розуміння сутності, призначення, необхідності фінансового менеджменту в умовах перехідної економіки, методики оцінки фінансових показників і оптимізації структури капіталу.

Практична значущість цього підручника визначається поста­новкою і вирішенням проблем функціонування підприємства в системі фінансового менеджменту, узагальненням світового і вітчизняного досвіду діяльності підприємницьких структур, зап­ропонованими науковими підходами до оцінки і прийняття уп­равлінських рішень. У книзі обґрунтовуються перспективи роз­витку підприємств, доцільність залучення прямих іноземних інве­стицій для прискорення проваджуваних реформ. Підручник може бути корисним при вивченні фінансового менеджменту студен­тами економічних спеціальностей.