Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

4.4. аналіз валюти бухгалтерського балансу

Індикатором оцінки фінансового стану підприємства служить бухгалтерський баланс. «Разом» балансу називається валютою балансу і характеризує суму коштів, що знаходяться у розпоряд­женні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, в якому групують однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати його з ба­лансами інших підприємств.

Для проведення аналізу фінансового стану підприємства необхідно сформувати аналітичний баланс. У табл. 4.7 наведе­но один з варіантів побудови ущільненого аналітичного балансу.

Таблиця 4.7

На підставі аналітичного балансу проводиться розрахунок та оцінка динаміки ряду коефіцієнтів, що характеризують ліквідність, фінансову стійкість, ефективність виробництва. За результатами аналізу здійснюється прогноз ймовірності банкрут­ства підприємства і дається оцінка його кредитоспроможності.

Доцільно порівняти баланс з плановим балансом, з балан­сами минулих років того самого підприємства, з даними підприємств-конкурентів.

Для одержання загальної оцінки динаміки фінансового стану можна порівняти зміни підсумку зі змінами фінансових результатів господарської діяльності (виручкою від реалізації продукції, при­бутком від реалізації, прибутком від фінансово-господарської діяль­ності), використовуючи форму 2 «Звіт про фінансові результати».

Коефіцієнт зростання валюти балансу розраховується та­ким чином:

кБ = Бсер^" Бсер0 -100, (4.18)

Бсер0

де кБ - коефіцієнт зростання валюти балансу;

Бсер1, Бсер0 - середня величина підсумку балансу за звітний і попередній періоди.

Коефіцієнт зростання виручки від реалізації продукції роз­раховується за формулою:

кв =        -100. (4.19)

Випередження темпів зростання виручки від темпів реалі­зації продукції свідчить про покращання використання коштів на підприємстві порівняно з попереднім періодом, відставання ха­рактеризує погіршення використання коштів підприємства.

Заключним етапом проведення фінансового аналізу є роз­робка програми фінансового «оздоровлення».

 

Питання для самоконтролю

Для яких цілей складається ущільнений аналітичний ба­ланс?

Розрахуйте коефіцієнт зростання валюти балансу.

Як розраховується зростання виручки від реалізації про­дукції?