Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

АнотацІя

 

Г. О. КРАМАРЕНКО О. Є. ЧОРНА

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

2-ге видання ПІДРУЧНИК

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

УДК 658.15(075.8) ББК 65.290-93я73

К 78

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1449 від 25.06.2005)

 

Рецензенти:

Науменкова С. В. - доктор економічних наук, професор; Турило А. М. - доктор економічних наук, професор; Атамас П. Й. - доктор економічних наук, професор.

 

Крамаренко П О., Чорна О. Є.

К 78   Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

 

ISBN 978-966-364-924-5

Підручник «Фінансовий менеджмент» являє собою базовий курс дисцип­ліни, що динамічно розвивається; присвячений опису логіки і принципів управл­іння фінансами підприємства. У ньому викладено концептуальні засади відпові­дного розділу економічної науки з використанням закордонного досвіду та вітчиз­няної практики. Докладно розглянуто принципи аналізу і фінансового планування, моделі оцінки фінансових активів і пасивів, критерії оцінки інвестиційних про­ектів, способи управління оборотними коштами, базові концепції теорії ефектив­ного ринку капіталу, структури капіталу.

Книгу адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, призначено для науковців і практиків, які спеціалізуються в галузі управління фінансами.

 

ISBN 978-966-364-924-5   © Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна, 2009

© Дніпропетровський університет

економіки та права, 2009 © Центр учбової літератури, 2009