Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

4.2. бухгалтерський баланс як інструмент аналізу

Бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою для аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Уміння читати бухгалтерський баланс дає можливість одержати знач­ний обсяг інформації про підприємство, визначити ступінь забез­печеності підприємства власними оборотними коштами, оцінити загальний фінансовий стан підприємства. Для реальної оцінки фінансового стану підприємства пропонуються такі основні на­прями аналізу:

Аналіз фінансового стану на короткострокову перспективу, який полягає в розрахунку показників оцінки структури балансу.

Аналіз фінансового стану на довгострокову перспективу, який досліджує структуру джерел коштів, ступінь залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Аналіз ділової активності - це завершальний етап фінан­сового аналізу. Досліджується економічна ефективність госпо­дарської діяльності підприємства з точки зору формування вит­рат, планування обсягів виробництва, прибутку, реалізації інвес­тиційних проектів тощо.

Перед читанням балансу необхідно переконатися у правиль­ності його оформлення. Для цього слід провести попередню його перевірку: на наявність підписів; дотримання строків здавання за відміткою податкового органу; дотримання стандартів одиниць виміру; правильність математичних розрахунків.

Розглянемо бухгалтерський баланс у найзагальнішому ви­гляді. У лівій частині балансу, в активі, показують залишки на активних рахунках на початок і кінець року. У правій частині ба­лансу, в пасиві, показують аналогічні залишки на пасивних ра­хунках. Сумарні залишки на активних рахунках (підсумковий рядок - валюта балансу) завжди дорівнюють залишкам на па­сивних рахунках на ту саму дату.

Залишки на початок року проставляються з попереднього звітного балансу. Рівність залишків за підсумками активів і па­сивів на кінець року обумовлена їх рівністю на початок року і рівністю загальної суми оборотів за рік за дебетом і кредитом усіх рахунків (активних і пасивних).

В оборотно-сальдовому балансі розраховуються залишки на рахунках активу і пасиву на кінець року і можуть бути подані як динамічна економіко-математична модель. Згортання обо­ротів після закінчення звітного періоду не порушує рівності в оборотно-сальдовому балансі і переводить динамічну модель у статичну.

Нехай на початок року має місце рівність майна підприєм­ства:

(4.1)

Протягом року записуються всі проводки на рахунках:

(4.2)

де і =1 - активні рахунки; і=2 - пасивні рахунки; Д° - оборот за дебетом; К0 - оборот за кредитом.

Записи за дебетом і кредитом проводяться на активних і на пасивних рахунках, тому:

ХДі° +£ Д°° =Х «° + І^2°. (4.3) Одержане рівняння подамо у такому вигляді:

X Ді°-X К° =1 «°-X ^ (4.4)

Перетворимо рівняння (4.1) таким чином:

а,+(х д° -X к° )=п,+£ -X д0°). (4.5)

Різниця оборотів за дебетом і кредитом будь-якого рахунка становить сальдо (С) - результат, який остаточно збільшує (змен­шує) початковий залишок. Тоді формула (4.5) набере вигляду:

А° + Сі = П° + С°. (4.6) Алгебраїчна сума залишків на початок року і сальдо обо­ротів за рік - це залишок на кінець року:

Аі = а° + Сі, (4.7) П1 = П° + С°, або (4.8) А1 = П

іі

Таким чином, бухгалтерський баланс розраховується на підставі оборотів, і його збалансованість не є довільною.

 

Питання для самоконтролю

1. Які основні напрямки аналізу використовуються для оцін­ки фінансового стану підприємства?

°. Охарактеризуйте методику побудови бухгалтерського ба­лансу