Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

4.1. основні джерела інформації для фінансового

аналізу

Джерелом інформації для аналізу фінансового стану слугу­ють бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична й оперативна звітність. Бухгалтерська звітність являє собою сис­тему показників, які відображають майнове і фінансове станови­ще підприємства на звітну дату, а також фінансові результати його діяльності за звітний період.

Важливими джерелами інформації є баланс підприємства (форма №1); додатки до балансу «Звіт про фінансові результа­ти» (форма № 2), «Звіт про власний капітал» (форма № 3), «Звіт про рух грошових коштів» (форма № 4), форма № 5 та інші пер­винні документи.

Пояснення до балансу і звіту про фінансові результати по­винні містити розшифровку окремих показників форм 1 і 2, які характеризують структуру майна, джерела його утворення, склад і розмір фондів організації, окремих видів дебіторської і креди­торської заборгованостей, основних засобів і нематеріальних активів, фінансових вкладень та зобов'язань.

Пояснювальна записка до річного звіту повинна містити ко­ротку характеристику діяльності підприємства, структури і видів виробничої, комерційної та інвестиційної діяльності, ринків збу­

ту продукції. Характеристика основних показників діяльності підприємства має бути описана з урахуванням факторів, які впли­нули у звітному періоді на фінансові результати: частка активної частини основних засобів; коефіцієнт зносу, оновлення і вибуття основних засобів; коефіцієнт поточної ліквідності на початок і кінець звітного періоду; коефіцієнт забезпеченості власними кош­тами та інші показники, необхідні для повного об'єктивного уяв­лення про фінансовий стан підприємства.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіт про фінансові результати повинні пояснити суть поданої звітної інформації, розкрити облікову політику організації і забезпечити користувачів бухгалтерської звітності додатковими даними, які доцільно вклю­чати до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові резуль­тати.

 

Питання для самоконтролю

Охарактерізуйте основні джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства.

Для яких цілей використовується пояснення до бухгал­терського балансу?