Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

3.3. методичний інструментарій врахування фактора ризику

Ризики супроводжують фінансову діяльність підприємств, є об'єктивним, постійно діючим фактором і тому потребують сер­йозної уваги з боку фінансових менеджерів.

Вплив ризику і невизначеності значною мірою залежить від прийняття управлінських рішень суб'єктів господарювання, тому що вони є самостійними суб'єктами ринку, в якому панує конку­ренція.

Конкуренція є невід'ємним атрибутом ринку. Вона виконує позитивну роль у частині зниження ціни будь-якого товару або послуг на ринку. Конкуренти борються за частку в платоспромож­ному попиті суспільства, у завоюванні повного сектора або ніші ринку окремих товарів і послуг.

Виробник в умовах конкуренції в боротьбі за ринки збуту змушений або йти при всіх інших рівних умовах шляхом знижен­ня ціни свого продукту в майбутньому, або здійснювати ризико­вані операції, тобто проводити зв'язок між своєю доходністю і ризиками в управлінні.

Ризик є наслідком можливого настання якоїсь несприятли­вої або сприятливої події, що, у свою чергу, виявляється через невизначеність або неточні прогнози. Під невизначеністю розу­міється неповнота або неточність інформації про умови, пов'я­зані з виконанням окремих планових рішень, що можуть призве­сти до певних втрат або до додаткової вигоди.

У практичній діяльності частіше за все спостерігаються три різновиди невизначеності:

незнання окремих чинників, що можуть вплинути на діяльність підприємства;

випадок. У будь-якому прогнозі можливі відхилення в ре­зультаті якихось випадкових зовнішніх впливів;

невизначеність протидії. В основному це непередбачена поведінка конкурентів і замовників продукції.

Досвід свідчить про значущість останнього різновиду невиз­наченості. Через недосконалість ринкових відносин, криміналь­них і корумпованих впливів складно заздалегідь точно оцінити результат планового рішення.

Невизначеність породжує несприятливі ситуації і наслідки, що характеризуються поняттям «ризик».

З ризиком пов'язані такі можливі результати: можливість втрати підприємством частини своїх ресурсів або недоодержан­ня прибутків або підприємство одержує більші доходи, ніж це передбачено планом.

На даний час визнається така послідовність робіт з аналі­зу й врахування чинників ризику і невизначеності:

виявлення ризиків;

визначення можливих негативних наслідків;

виявлення форм і методів зниження ризиків і невизначе­ності на кожному етапі роботи підприємства;

вибір і реалізація ефективних організаційних заходів щодо зниження рівня впливу ризиків.

Вибір конкретних методів оцінки визначається наявністю необхідної інформаційної бази і рівнем кваліфікації менеджерів.

В основному ризики поділяються на дві групи. До першої групи належать статистичні ризики. Це такі ризики, що мо­жуть викликати втрати, відображені в балансі по завершенні ок­ремого періоду роботи підприємства. До числа основних розра­хункових показників оцінки належать:

а) Рівень фінансового ризику. Його можна розрахувати за формулою:

Рр = Рм • Рв, (3.25) де РР - рівень фінансового ризику;

Рм - можливість виникнення фінансового ризику; Рв - розмір можливих фінансових втрат при реалізації ризику. Як правило, розмір можливих фінансових втрат виражаєть­ся абсолютною величиною, а імовірність їх виникнення - відпо­відними коефіцієнтами імовірності (коефіцієнтом варіації, бета-коефіцієнтом та ін.).

б)         Дисперсія. Враховує ступінь коливальності досліджува- ного показника стосовно його середньої величини. Розраховуєть- ся за формулою:

а2 = £(К " К) • Р, (3.26)

де а2 - дисперсія;

К - конкретне значення можливих варіантів очікуваного до­ходу за аналізованою фінансовою операцією;

К - середнє очікуване значення доходу за аналізованою фінансовою операцією;

Р. - можливість одержання окремих варіантів очікуваного до­ходу за фінансовою операцією;

п - число спостережень.

в)         Середньоквадратичне відхилення. Цей показник розра- ховується в такий спосіб:

а =

1

£ (Кі - К)2 • Рі, (3.27)

і =1

де а- середньоквадратичне відхилення;

Кі - конкретне значення можливих варіантів очікуваного до­ходу за аналізованою фінансовою операцією;

К - середнє очікуване значення доходу за аналізованою фінансовою операцією;

Рі - імовірність одержання окремих варіантів очікуваного до­ходу за фінансовою операцією;

п - число спостережень. г) Коефіцієнт варіації. Він дозволяє визначити рівень ризи­ку, якщо показники середнього очікуваного доходу від здійснен­ня фінансових операцій різняться між собою. Коефіцієнт варі­ації розраховується за формулою:

СУ = =, (3.28)

де СУ - коефіцієнт варіації;

а- середньоквадратичне відхилення;

К - середнє очікуване значення доходу за аналізованою фінансовою операцією.

д) Бета-коефіцієнт. Цей показник дозволяє оцінити індиві­дуальний і портфельний систематичний фінансовий ризик сто­совно рівня фінансового ризику в цілому. Розрахунок проводить­ся за формулою:

3 = К^аі-, (3.29) ар

де 3- бета-коефіцієнт;

К - ступінь кореляції між рівнем доходності за окремим видом цінних паперів і середнім рівнем доходності даної групи фондо­вих інструментів на ринку в цілому;

а - середньоквадратичне відхилення доходності за окремим видом цінних паперів;

ар - середньоквадратичне відхилення доходності по фондо­вому ринку в цілому.

Для оцінки рівня фінансового ризику окремих цінних паперів використовуються такі значення бета-коефіцієнтів: 3= 1 - середній рівень; /3> 1 - високий рівень; 3< 1 - низький рівень.

До другої групи належать динамічні ризики, тобто можливі втрати або витрати, викликані змінами в зовнішньому для підприємства середовищі. Ці зміни обумовлені головним чином економічним і соціально-політичним курсом країни в цілому.

Встановлено, що аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства з оцінкою її результатів повинен проводитися з ура­хуванням ризику і невизначеності. Існує різниця між ризиком і невизначеністю.

Як правило, ризик проявляється в будь-якій діяльності підприємства, а невизначеність присутня тільки у випадках, коли наслідки управлінських рішень необхідно прогнозувати суб'єктив­но. У зв'язку з цим завдання фінансистів-аналітиків полягають у такому:

виявлення факторів ризику внаслідок невизначеності інформації з реалізації фінансових рішень;

розрахунок інших можливих варіантів реалізації фінансо­вих рішень, що мають негативні відхилення від базисного варі­анта щодо різноманітних виявлених факторів ризику;

розробка методів організаційно-технічного характеру в складі проектних рішень, що дозволяють врахувати потенційну можливість появи негативних ситуацій і знизити або усунути їх негативні наслідки для фінансових рішень.

Виявлення ризиків та їх врахування є частиною загальної системи фінансової надійності господарюючого суб'єкта. Крім урахування ризику надійності діяльність підприємства оцінюєть­ся рівнями її доходності і фінансової стійкості. При цьому має забезпечуватися мінімізація витрат і максимізація фінансової стійкості.

 

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте конкурентне середовище ринку.

Які існують різновиди невизначеності як фактора ризику?

Якими показниками характеризуються статистичні ризи­ки?

Дайте характеристику динамічних ризиків.

Визначіть основні завдання фінансистів-аналітиків в умо­вах прояву ризиків.