Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

Одна з характерних рис фінансового менеджменту полягає в тому, що його інформаційна база піддається на даний час істот­ним змінам. В умовах трансформаційної економіки якість вико­ристовуваної інформації при прийнятті управлінських рішень значною мірою залежить від обсягу фінансових ресурсів, розмірів прибутку, ринкової вартості підприємства та інших економічних параметрів, що формують рівень добробуту власників підприєм­ства і темпи його економічного розвитку.

Управління фінансовими ресурсами підприємства передба­чає вирішення як поточних управлінських завдань, пов'язаних з реалізацією конкретних виробничих проблем, так і довгостроко­вих стратегічних завдань, що визначають його розвиток на три­валу перспективу. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту являє собою процес цілеспрямованого безупин­ного добору відповідних показників, необхідних для обліку, ана­лізу, планування, контролю та ефективного управління при прий­нятті управлінських рішень за всіма напрямками фінансової діяльності підприємства.

Інформаційна система фінансового менеджменту повинна забезпечувати необхідною інформацією управлінський персонал і власників підприємства, задовольняти інтереси широкого кола зовнішніх користувачів.

Формування інформаційної бази фінансового менеджмен­ту на підприємстві - це процес цілеспрямованого добору відпо­відних економічних показників, орієнтованих на прийняття стра­тегічних рішень і ефективне поточне управління фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'я­зане з його галузевими особливостями, організаційно-правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікації господарської діяль­ності та інших чинників.

Основними користувачами фінансової інформації є:

зовнішні користувачі - вони використовують в основному інформацію про результати фінансової діяльності підприємства і його фінансового стану. Велика частина цієї інформації міститься у фінансовій звітності підприємства;

внутрішні користувачі - використовують зовнішню інфор­маційну базу фінансового менеджменту підприємства, доповню­ючи її внутрішньою інформацією та інформацією, що є комер­ційною таємницею.

До формування інформаційної бази фінансового менед­жменту висуваються такі основні вимоги: значущість, повнота, достовірність, своєчасність, зрозумілість, релевантність, по­рівнянність, ефективність.

Сукупність показників, що включаються в інформаційну базу фінансового менеджменту, може бути згрупована за видами дже­рел інформації.

До першої групи належать показники, що характеризу­ють загальноекономічний розвиток країни. Сюди включа­ються показники, макроекономічного розвитку, що містять інфор­мативні дані, використовувані в управлінні фінансами підприєм­ства. До цієї групи входять такі показники:

величина валового внутрішнього продукту і національно­го доходу;

грошові доходи населення;

обсяг емісії грошей;

внески населення в банках;

індекс інфляції;

-           дисконтна ставка центрального банку і т. д. Формування показників цієї групи базується на публікації

даних державної статистики.

До другої групи належать показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства. Система показників даної групи містить інформативні матеріали галузі, необхідні для прийняття управлінських рішень з питань оперативної фінансо­вої діяльності. До даної групи входять такі показники:

обсяг виробленої (реалізованої) продукції та його динаміка;

загальна вартість активів підприємства, в тому числі обо­ротних;

загальна сума використовуваного капіталу, у тому числі власного;

сума балансового прибутку підприємства, у тому числі з основної (операційної) діяльності;

індекс цін на продукцію та ін.

Джерелом формування показників цієї групи слугує публі­кація звітних матеріалів у пресі, відповідні рейтинги тощо.

До третьої групи входять показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку. Ця інформація необхідна для прийняття управлінських рішень щодо формування портфеля довгострокових фінансових вкладень, здійснення короткостро­кових вкладень та інших операцій. До даної групи належать такі показники:

види котируваних основних фондових інструментів (акції, облігації й ін.), що обертаються на біржовому і позабіржовому фондовому ринку;

котирувані ціни попиту і пропозиції основних видів фондо­вих інструментів;

ціни й обсяги угод з основних видів фондових інструментів;

вільний індекс динаміки цін на фондовому ринку;

депозитні і кредитні ставки комерційних банків;

офіційні курси окремих валют;

курси купівлі-продажу окремих валют на міжбанківській валютній біржі і комерційних банках і т. д.

Джерелами формування системи показників цієї групи слу­гують дані комерційних видань.

До четвертої групи належать показники, сформовані з внутрішніх джерел на підприємстві. Система показників даної групи становить основу інформаційної бази фінансового менеджменту. Ці дані є підставою для проведення аналізу, про­гнозування і прийняття оперативних управлінських рішень в усіх напрямках фінансової діяльності підприємства. До цієї групи за­раховують такі дані:

показники, що характеризують фінансовий стан і резуль­тати фінансової діяльності підприємства в цілому;

показники, що характеризують фінансові результати діяль­ності окремих структурних підрозділів підприємства;

нормативно-планові показники, пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.

Перевагою показників цієї групи є їх уніфікація, регулярність формування, високий ступінь достовірності, що визначається відповідним статусом фінансової звітності й узагальненими фінансовими показниками, розрахованими на її основі.

 

Питання для самоконтролю

Дайте визначення інформаційного забезпечення фінан­сового менеджменту.

Що розуміється під формуванням інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємстві?

Хто є основним користувачем фінансової інформації?

Вкажіть основні групи джерел інформації.

Визначте показники, що характеризують загальноеконо­мічний розвиток країни?

Визначте показники, що характеризують галузеву прина­лежність підприємства.

Вкажіть показники, що характеризують кон'юнктуру фінан­сового ринку.

Опишіть показники, сформовані з внутрішніх джерел на підприємстві.