Фінансовий менеджмент - Навчальний посібник (Крамаренко П О., Чорна О. Є.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1 теоретичнІ основи фІнансового менеджменту лава 1. цІлІ, завдання І сутнІсть фІнансового менеджменту .1. фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення
Читать: 1.2. сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
Читать: 1.3. функції і механізм фінансового менеджменту
Читать: 1.4. правове, податкове і фінансове середовище
Читать: Глава 2. система забезпечення фІнансового менеджменту
Читать: 2.1. організаційне забезпечення фінансового менеджменту
Читать: 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту
Читать: 2.3. фінансовий аналіз діяльності підприємства
Читать: 2.4. методи внутрішнього фінансового контролю
Читать: Глава 3. методичнІ основи фІнансового менеджменту
Читать: 3.1. методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі
Читать: 3.2. облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень
Читать: 3.3. методичний інструментарій врахування фактора ризику
Читать: РоздІл ii аналІз І планування у системІ фІнансового менеджменту глава 4. бухгалтерська звІтнІсть у системІ ІнформацІйного забезпечення дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 4.1. основні джерела інформації для фінансового
Читать: 4.2. бухгалтерський баланс як інструмент аналізу
Читать: 4.3. загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу
Читать: 4.4. аналіз валюти бухгалтерського балансу
Читать: Глава 5. методологІчнІ основи аналІзу фІнансово дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 5.1. основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства
Читать: 5.2. система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки
Читать: 5.3. аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Читать: 5.4. аналіз ділової активності та ефективності функціонування підприємства
Читать: Глава 6. фІнансове планування І прогнозування дІяльностІ пІдприЄмства
Читать: 6.1. види планів і послідовність їх розробки
Читать: 6.2. процес фінансового планування
Читать: 6.3. методи фінансового планування і прогнозування
Читать: 6.4. прогнозування на підставі використання невласних задач математичного програмування
Читать: 6.5. основні фінансові елементи в системі бизнес-планування
Читать: Глава 7. категорІЇ ризику І левериджу
Читать: 7.1. леверидж та його роль у фінансовому менеджменті
Читать: 7.2. методика розрахунку критичного обсягу продажів
Читать: 7.3. оцінка виробничого левериджу
Читать: 7.4. оцінка фінансового левериджу
Читать: РоздІл iii правлІння активами пІдприЄмства: фІнансовІ рІшення лава 8. методи оцІнки фІнансових активІв  81 склад і структура активів підприємства
Читать: 8.2. методи оцінки сукупної вартості активів підприємства
Читать: 8.3. доходність фінансових активів: види та оцінка
Читать: Глава 9. управлІння оборотними активами
Читать: 9.1. політика підприємства у сфері оборотного
Читать: 9.2. управління виробничими запасами
Читать: 9.3. управління дебіторською заборгованістю
Читать: Глава 10. управлІння необоротними активами
Читать: 10.1. політика підприємства в управлінні необоротними активами
Читать: 10.2. управління оновленням необоротних активів
Читать: 10.3. управління фінансуванням необоротних
Читать: Глава 11. джерела коштІв І методи фІнансування
Читать: 11.1. фінансування діяльності підприємства: основні поняття і категорії
Читать: 11.2. довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи збільшення капіталу
Читать: 11.3. традиційні методи короткострокового і середньострокового фінансування
Читать: Глава 12. управлІння капІталом пІдприЄмства
Читать: 12.1. економічна сутність і класифікація капіталу підприємства
Читать: 12.2. функції і механізм управління капіталом підприємства
Читать: 12.3. основні теорії структури капіталу
Читать: 12.4. оптимізація структури капіталу
Читать: Глава 13. методологІчнІ основи оцІнки вартостІ капІталу пІдприЄмства
Читать: 13.1. сутність концепції вартості капіталу
Читать: 13.2. оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства
Читать: Глава 14. управлІння власним капІталом
Читать: 14.1. формування і управління власним капіталом
Читать: 14.2. оцінка вартості власного капіталу
Читать: 14.3. політика формування власних фінансових ресурсів підприємства
Читать: 14.4. дивідендна політика і можливості її вибору
Читать: Глава 15. управлІння позиковим капІталом
Читать: 15.1. політика залучення і формування позикового капіталу підприємства
Читать: 15.2. управління залученням банківського кредиту
Читать: 15.3. забезпечення стійких темпів економічного розвитку підприємства
Читать: РоздІл v тратегІчний І оперативно-тактичний фІнансовий менеджмент
Читать: Глава 16. управлІння грошовими потоками на пІдприЄмствІ
Читать: 16.1. поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства
Читать: 16.2. принципи управління грошовими потоками підприємства
Читать: 16.3. методи управління грошовими потоками підприємства
Читать: 16.4. планування грошових потоків
Читать: Глава 17. управлІння ІнвестицІями
Читать: 17.1. економічна сутність і класифікація інвестицій
Читать: 17.2. Інвестиційна політика підприємства
Читать: 17.3. ключові принципи оцінки інвестиційних проектів
Читать: 17.4. методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Читать: РоздІл viфІнансовий менеджмент: додатковІ роздІли
Читать: Глава 18. управлІння фІнансовими ризиками
Читать: 18.1. сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства
Читать: 18.2. методи аналізу ризику
Читать: 18.3. оцінка ризику і диверсификація
Читать: 18.4. механізми нейтралізації фінансових ризиків
Читать: Глава 19. фІнансова неспроможнІсть, банкрутство пІдприЄмства
Читать: 19.1. визначення незадовільної структури балансу
Читать: 19.2. методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства
Читать: Термінологічний словник
Читать: Література