Історія світової культури - Навчальний посібник (Левчук Л. Т)

ВІд авторІв

Чотири  роки відділяють  перше і друге видання  «Історії  світової культури».  За цей час з’явилися  нові теоретичні  розробки  щодо ви- явлення специфіки становлення й розвитку  європейської культури, збагатився  понятійно-категоріальний апарат, удосконалилися мето- дичні принципи  викладу матеріалу в навчальному курсі.

Усі ці зміни автори прагнули віддзеркалити в новому — перероб- леному й розширеному виданні.

Термін «культура» (від лат. cultura — оброблення, виховання, розвиток,  освіта)  відображає  історично  визначений рівень розвитку суспільства,  творчих сил та здібностей  людини, виражений у темах і формах організації життя й діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних  цінностях.  Складна  внутрішня поня- тійна структура  категорії  «культура»  відбиває  її «пограничний» ха- рактер. Саме тому науковий  інтерес до вивчення  культури  виникає в різних  галузях  знань. Внутрішня місткість  змісту культури  — від предметних результатів  діяльності людей до людських знань, здіб- ностей, навичок,  морально-естетичних запитів,  що реалізуються в діяльності, — визначає складність постановки  й вирішення теоретич- них проблем.

На  вивченні   культури   як  специфічного   суспільного   явища   в останні десятиліття зосереджена  увага багатьох учених. Авторський колектив  навчального  посібника  переконаний,  що культуру  не мож- на розглядати абстрактно,  поза логікою історичного  руху. Пояснен- ня природи  культури  має спиратися на аналіз  сутності  історичного процесу, специфіки розвитку  людини в процесі історії. Вітчизняна і європейська науки досягли значних успіхів у вивченні  історії й тео- рії культури  конкретних  епох, регіонів, специфіки її структурних елементів,  методології  дослідження культури  як соціальної  пам’яті