Історія світової культури - Навчальний посібник (Левчук Л. Т)

АнотацІя

ІСТОРІЯ

СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

 3-тє JLZL--d, перероблене і доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

УДК 930.85(075.8) ББК 63.3я73

t-90

 

-zGz-Dz-Y — доктор філософських наук vzlflxS ,. '.

Автори:

Левчук  Л. Т. (керівник), Гриценко  В. С., Єфименко В. В., Лосєв  І. В., Панченко В. І., Шинкаренко О. В.

 

 

І-90

Історія   світової  культури:   Навч.  посіб.  / Керівник   авт.  колективу Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літерату- ри, 2010. — 400 с.

ISBN 978-966-611-01-0117-2

 

 

Навчальний посібник  відбиває  логіку розвитку  світової культури,  її роль у про- гресі людства, а також специфіку людини  як продукту  біологічної та культурної  ево- люції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати  рух культуротворення від доісторичних  періодів до складних су- перечливих  процесів культури  XX століття.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів,  учителів.

УДК 930.85(075.8) ББК 63.3я73

 

ISBN 978-966-364-611-01-0117-2

©  Левчук   Л. Т.,  Панченко   В. І., Шинкаренко О. В. та ін., 2010

© Центр учбової літератури, 2010