Філософія - Підручник (Подольська Є. А.)

АнотацІя

Є.А. ПОДОЛЬСЬКА

 

ФІЛОСОФІЯ

 

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 1(075.8) ББК 87я73 П 44

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-1340 від 20.06.2002 р.)

 

Рецензенти:

Осипова Н. П. - доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології і політології Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого;

Карпова Н. П. - кандидат філософських наук, доцент кафедри філо­софії Московського педагогічного університету;

Шевчук І. І. - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії Московського державного університету ім. М.В. Ло­моносова.

Подольська Є. А. П 44 Філософія. Підручник - К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. - 704 с.

 

ISBN 966-364-270-Х

У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та ас­пірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онто­логічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і вітчизняної філософської дум­ки, її гуманістичний потенціал.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

ISBN 966-364-270-Х        © Подольська Є.А., 2006

© Фірма «Інкос», 2006.