Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

Список літератури:

Закон України про мови

Закон України про інформацію.

Закон України про державну таємницю

Кодекс Законів про працю.

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. - К.: 1996.

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963-85) Інформація та документація обстеження документа, встановлення його предмета та відбір тер­мінів індексування. Загальна методика.

ДСТУ 2732-04 Діловодство й архівна справа. Терміни та ви­значення. - К.: Держспоживстандарт Украъни, 2005. - 2005. - 32 с.

ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. - К.: 1996.

ДСТУ 4163-2003 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації.Вимоги до оформлення документів. - К.: Держспоживстандарт України. - 2003. - 22 с.

 

ДСТУ 3396.0.96 Захист інформації, Технічний захист інфо­рмації. Основні положення.

ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документів. Основні положення.

ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до його побудови.

ДСТУ IS0 8440- 95 «Розміщення кодів у документах». - К.,

1996.

Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98. - К. - Держстандарт України, 1999. - 50 с.

Унифицированние системы документации, системы органи-зационно-распорядительних документов. - М.: Изд-во Стандартов,

1990.

Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади. - Офіційний України, 1997. - число 42. - с. 51-105.

Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів - Затверджено постановою Центральної виборчої комісії. 20.11.2001, №46.

Бuбuк С.П. та ін. Універсальний довідник-практикум з діло­вих паперів. - К.: Довіра. - 1997.

Beндpoв A.M. Case-технологии. ^временные методы и средства проектирования информационных систем. - M.: «Argus-

soft Co», 1999.

Beндpoв A.M. Один из подходов к выбору средств проекти­рования баз данных и приложений // «^УБД». - 1995. № 3.

Гaвepдoвcкuй A. Концепция построения систем автоматиза­ции документооборота. - M.: «Открытые системы», 1997, № 01.

Глуіщік C.B., Дтк O.B., Шeвчyк C.B. Cучасні ділові папери. -

К., 2001.

Давыдова Э.Н., Рыбаков A.E. Делопроизводство. - MmiOT, 1999. - 288с.

Делопроизводство. Инструкции. Типовіе положення. - Cбо-рник нормативніх документов. - Харьков: Конус, 2003. - 160 с.

Дiдeнкo A.H. Cj^^e діловодство. - К.: Либідь, 1998.

Золотых И.Обзор компьютерных систем автоматизации делопроизводства и документооборота // Информационные техно­логи. - 1997. - № 2.

Іванова T.B., Піддубна Л.П. Mуніципальнe діловодство. -

К.: Либідь, 2003.

Инфopмaцuoннaя технология. Комплекс стандартов и руко­водящих документов на автоматизированные системы. - M: Госс­тандарт CCCP, 1991, 143 с.

Kupcaнoвa M.B., Aкceнoв Ю.М. Курс делопроизводства: До-кументационное обеспечение управления. - M.: Инфра-M, Новоси­бирск, - 1997.

Kopж A.B. Юридичне документування. - К.: Ін-т держави і права, 2001.

Koлecнuкoв C. Управленческий консалтинг. ^временные технологии для работы со структурами организации //http//www.geocities.com/WallStreet/2907/text_ec/Idef.htm.

Kyдpявцeв B.A. и др. Организация работы с документами: (Учебник). M.: Инфра-M, 1999.

^зтцов СЛ. Компьютеризация делопроизводства без про­блем. - К.: А.Л.Д., 1997.

Kyшнapeнкo H.H. Документоведение. - К.: Знання , КОО, 2001. - 400 с.

Лысенко H.A., Сербиновский Б.Ю., Цветкова CH. Докумен­тирование управленческой деятельности на предприятии: делопро­изводство и корреспонденция. - Ростов на Дону: Изд. Центр «МарТ», 2002. - 272 с.

Новоженов Ю.В. Объектно-ориентированные технологии разработки сложных программных систем. - М.: Аргуссофт компа-ни, 1996.

Организация роботы с документами. - М.: Инфра-М, 1998.

Павлов В. Інтегровані рішення для керування паперовим та електронним документообігом підприємства // Інформаційні систе­ми - стратегічний фактор розвитку підприємства: матеріали конфе­ренції Київ, 21-24 березня 2000 р. - К, 2000.

Павлюк Л.В. Справочник по деловодству, архивному делу и основам работы на компьютере. - М.: ИТД, 1999.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997. - 297 с.

Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посіб: У 2-х частинах. Ч. 1. Організація загального діловодства. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 383 с.

Палеха Ю.І. Управлінське документування: Навч. посіб: У 2-х частинах. Організація кадрового діловодства. - К.: 2002. - 230 с.

Печинков Т.В., Печинкова A.B. Документационное обеспече­ние деятельности организации: Новый стандарт. ГОСТ р.30-97. -

М.: Тандем, 1999.

Пашутинський СК. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства. К.: КНТ, 2006. - 272 с.

Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П. Складення діло­вих паперів. - Практикум. - К.: Либідь, 2002. - 240 с.

Сапун A. Краткий путеводитель по системам электронного документооборота // Компьютерное обозрение. - 2000. - № 18-19, 17-23 мая.

Составление и оформление служебных документов. - М.: ЗАО Интел.Сигма, - 1999.

Стенюков М.В. и др. Делопроизводство на малом предпри­ятии. Документы по личному составу. - М.: Приор, 1999.

Старцев О. Трудовий контракт: особливості застосування // Консультант. - 1999. - № 29 (192).

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К., 1998.