Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

12.1. тенденції розвитку інформаційних технологій

 

Інформація - неоціненний скарб, а правильне розуміння ролі інформаційної складової в процесі управління - надійна запорука успішної роботи будь-якої організації - чи то великої державної установи, а чи малої приватної фірми.

На сьогодні документи є носіями критично важливої інформа­ції, без якої успішна діяльність сучасної організації була б немож­ливою. Вирішення ключових управлінських задач та суцільна комп'ютеризація зумовили створення як для малих, так і для вели­ких організацій, в якій би галузі виробництва вони не працювали, високопродуктивних програмних засобів для систематизації та ефективного використання своїх інформаційних ресурсів. Інформа­ційні системи (ІС) набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства.

У нових економічних і ринкових умовах головне завдання будь-якої організації полягає в ефективній реалізації управлінських функ­цій, що й зумовлює доцільність вирішення питань автоматизації саме стосовно управлінської та організаційно-розпорядчої діяльності. У за­значених напрямках діяльності запроваджуються інформаційні техно­логії (ІТ), які забезпечують підвищення рівня підготовки та ефектив­ності прийняття управлінських рішень за допомогою сучасних комп'ютерів, зокрема мережі Internet, спрямовані на втілення нового стилю організаційної культури, орієнтованої на підвищення гнучкості управління, його готовності до змін, впровадження ринкових методів, визнання таких пріоритетів, як клієнт-споживач управлінських послуг з наближенням управління до нього.

Для вирішення ключових управлінських задач і оцінки їх якості з точки зору досягнення кінцевого результату, про що засвідчує до­свід адміністративних реформ у провідних країнах Заходу, застосо­вуються підходи ділового менеджменту, які базуються на трьох складових (три «Е»): результативність (Effectiveness), ефективність (Efficiency) та економічність (Economy). Технології ділового мене­джменту як делегування повноважень внутрішнім підрозділам для прийняття управлінських рішень, застосування командної роботи, матричні методи управління, використання системного аналізу да­них, покладені в основу інформаційних технологій як засобів авто­матизації базових процесів управління - діловодства та документо­обігу, і визначають новий стиль управлінської діяльності.

В Україні повільно, але починають розуміти важливість ком­плексного підходу до проблем автоматизації підприємств і органі­зацій, усвідомлюючи, що ефективність автоматизації залежить, перш за все, від того, наскільки повно і всебічно охопила вона всі сфери виробничої діяльності. Саме тому в останні роки в області ІТ значно зросла роль систем керування документами (СКД), які є ва­жливою складовою частиною систем управління підприємством (організацією), характерною стала ідея побудови корпоративних інформаційних систем (КІС). При цьому поняття корпоративності передбачає наявність досить значної територіальної розпорошенос­ті інформаційної системи.

 

Інформаційна система - це система, яка проводить збір, оброб- ку, зберігання та вироблення інформації людьми з використанням автоматичних процесорів, тобто здійснює інформаційну підтрим- ку як виробничої, так і управлінської діяльності сучасних підпри- ємств та організацій.        

 

Термін «інформаційна система» відноситься до класу програ­мних продуктів, що полегшують або «автоматизують» основні про­цеси людської діяльності. Характеристика інформаційних систем підтримки управлінської діяльності неможлива без розгляду основ­них процесів, що її супроводжують та істотно впливають на опера­тивність і якість управління, а саме - аналіз, підготовку й ухвален­ня рішень, виконання рішень, облік і контроль прийнятих рішень.

Протягом останніх років в області ІТ помічено кілька основних тенденцій, що і визначили напрямок їхнього розвитку. Однією з них є зростання ролі СКД, тому що саме вони є важливою складовою частиною системи управління корпорацією, державною установою або відомством, підприємством або іншим об'єктом автоматизації (ОА).

Інша тенденція прослідковується в суцільній комп'ютеризації найрізноманітніших сфер людської діяльності, що дозволяє швидко і точно обробити великі інформаційні об'єми, а саме застосування комп'ютерів каталізує значне збільшення обсягів інформації на ОА. Виникає необхідність створення високопродуктивних програмних комплексів для систематизації й ефективного використання інфор­маційних запасів будь-якої організації.

Все це обумовило підвищення вимог до СКД і їх корінне пере­творення на якісно новому рівні. СКД повинні характеризуватися прекрасною масштабністю і надійністю, безпрецедентною відкриті­стю (можливістю настроювати і модифікувати як логіку роботи, так і інтерфейс системи), легкістю адміністрування і високою продук-тивностю.

І, нарешті, третьою тенденцією є поширення мереж на основі технологій Іпіетеї/іпітапеї і побудова гетерогенних мережевих комплексів, що потребують від прикладного програмного забезпе­чення (ПЗ) уміння працювати (або співіснувати з іншим програм­ним забезпеченням) у різноманітних операційних середовищах і на різних системах керування базами даних (СКБД). Звідси й вимога -гарне перенесення СКД і підтримка всіх раніше перерахованих платформ.

Інформаційні технології є потужним засобом оптимізації мене­джменту.

 

Інформаційні технології - це насамперед висока швидкість пе- редачі й обробки інформації, а також практично не обмежені за обсягом та одночасно компактні сховища даних.   

 

Особливості ІТ дозволяють розглядати їх як ще один засіб пі­двищення ефективності управління будь-якою структурою. Найбільший інтерес становлять два аспекти ІТ, а саме:

ІТ як інструмент скорочення витрат;

ІТ як інструмент оптимізації діяльності менеджерів.

Усім відомо, що багато задач, вирішуваних людиною, машина може виконати набагато швидше і з меншою кількістю помилок. Крім того, витрати на машини істотно менше витрат на персонал. Все це свідчить про те, що в деяких випадках використовувати комп'ютери поряд з іншими елементами ІТ набагато ефективніше, ніж "живу" працю.

Що стосується ІТ як інструменту оптимізації менеджменту, то ви­сока швидкість передачі й обробки даних роблять ІТ незамінним в цій області, адже саме в управлінні оперативність і слушність прийнятих рішень багато в чому залежать і від повноти інформації про стан ор­ганізації і зовнішнього середовища та швидкості її обробки.

Максимальна швидкість обміну й обробки інформації в контурі керування досягається тільки при використанні ІТ. Проникнення ІТ у всі служби, підрозділи і відділи організації, особливо виробничої -маркетинг, розробка, постачання, виробництво, збут і фінанси - доз­воляє менеджеру в режимі реального часу збирати інформацію про роботу всієї організації і бачити її як єдиний функціонуючий організм.

На підставі отриманого "зрізу" стану організації і використо­вуючи засоби аналізу - невід'ємну частину ІТ - менеджер може моментально оцінити поточний стан справ і прорахувати альтерна­тиви подальшого розвитку ситуації залежно від прийняття того чи іншого управлінського рішення. Враховуючи власний досвід та ре­зультати розрахунків ІТ-системи, менеджер вибирає найбільш пра­вильне рішення і будує плани, адекватні прогнозам на майбутнє. Крім того, автоматизація діяльності менеджерів служить засобом скорочення і здешевлення апарату управління, що також знижує витрати, а значить відповідає умові конкурентноздатності.

Сьогодення, для якого характерне швидке зростання інформа­ційних аспектів управління підприємством, установою чи організа­цією незалежно від форм їх власності, змушує керівників усвідом­лювати важливість побудови КІС як необхідного інструментарію успішного управління бізнесом, а також державною установою чи організацією в сучасних умовах. При виборі перспективного про­грамного забезпечення (ПЗ) для побудови ІС необхідно чітко уяв­ляти всі аспекти розвитку основних методологій і технологій їх ро­зробки.

На розвиток ІС як сукупності спеціалізованого ПЗ і обчислю­вальної апаратної платформи, на якій, власне, інстальоване і на­строєне ПЗ, суттєво впливають три найбільш вагомих фактори:

розвиток методик управління організацією;

розвиток загальних можливостей і продуктивності комп'ю­терних систем;

розвиток підходів до технічної та програмної реалізації еле­ментів ІС.

Розвиток методик управління організацією. Необхідність оперативного вирішення задач у галузі державного управління зу­мовлює потребу застосування таких методів, які б забезпечували можливість всебічної оцінки обстановки і процесів, що відбуваєть­ся в суспільстві в цілому і в окремих регіонах, швидкого реагування на них, прийняття оптимальних рішень на основі отриманої інфор­мації. У галузі виробництва рівень конкуренції, що постійно зрос­тає, змушує керівників компаній шукати нові методи збереження своєї присутності на ринку та утримання рентабельності своєї дія­льності. До таких методів відносяться диверсифікація, децентралі­зація, управління якістю тощо. Сучасна ІС повинна відповідати всім нововведенням в теорії та практиці менеджменту. Без сумніву, це найголовніший фактор, оскільки побудова передової в технічно­му розумінні системи, яка не відповідає вимогам щодо функціона­льності, не має смислу. На підставі узагальнення окремих методів управління дає можливість створити нові управлінські методики як сукупність взаємопов'язаних способів та прийомів доцільного й ефективного проведення управлінської діяльності.

Розвиток загальних можливостей і продуктивності комп'ютерних систем. Прогрес в галузі зростання потужності і продуктивності комп'ютерних систем, розвиток мережевих техно­логій і систем передачі даних, широкі можливості інтеграції комп'ютерної техніки з найрізноманітнішим обладнанням дозволяє постійно нарощувати продуктивність ІС і їх функціональність у сфері управлінської діяльності.

Розвиток підходів до технічної та програмної реалізації елеме­нтів ІС. Паралельно з розвитком технічних пристроїв («заліза») про­тягом останніх років відбувається постійний пошук нових більш зруч­них і універсальних методів програмно-технологічної реалізації ІС. По-перше, змінюється загальний підхід до програмування: з початку 90-х років об'єктно-орієнтоване програмування фактично витіснило модульне, і зараз безперервно вдосконалюються методи побудови об'єктних моделей. По-друге, у зв'язку з розвитком мережевих техно­логій локальні системи поступаються місцем клієнт-серверним реалі­заціям. Поява мереж Internet надала можливість працювати з віддале­ними підрозділами, відкрила широкі перспективи електронної комер­ції. Виявилось, що використання Internet-технологій в інтрамережах організації також надає очевидні переваги.

Побудова ІС сьогодні є актуальним завданням для багатьох прикладних    областей    (розподілені    структури державного управління, підприємства нафтогазового комплексу, торгові об'єднання тощо). Вимоги бізнесу, відповідно до яких виникла потреба в таких структурах, диктують основні властивості цих систем, які вповні відповідають і вимогам державного управління.

 

Властивості систем та їх характеристика наведені в табл. 7.

Таблиця 7

Властивості інформаційних систем Назва властивості                   Характеристика властивості

Централізованість

Точніше - централізоване збереження й обробка інформації. Це означає, що всі дані, необхідні для вирішення виробничих і фінансових задач, включаючи інформацію про роботу віддалених підрозділів, повинні надійно доставлятися в центральну базу даних, і навпаки, інформація, якою центр ділиться з усіма або частиною підрозділів підприємства, повинна гарантовано доставлятися в ці підрозділи.

Територіальна розподіленість

Обумовлена віддаленістю підрозділів, є ключовою особливістю для багатьох сучасних видів бізнесу. Ця властивість системи потребує побудови автономних (периферійних) інформаційних вузлів із власними базами даних (БД). Автономність - це наявність власної клієнт-серверної архітектури в кожному віддаленому підрозділі.

Зв'язність

Для централізації керування описаними вище розподіленими організаційними або виробничими структурами, із технічної точки зору, необхідна надійна синхронізація інформації, наявної в центрі, з інформацією автономних підрозділів, побудована за принципом копіювання трансакцій.

Невисокий рівень

оснащення

периферійних

інформаційних

вузлів (автономних

підрозділів)

обчислювальною

технікою

Ця особливість найчастіше пов'язана з нечисленністю таких підрозділів і недоцільністю використання в них, наприклад, апаратно виділених серверів (навіть під Windows NT, не говорячи вже про RISC/Unix-системи). Проте вимога побудови системи на основі клієнт-серверної архітектури залишається в силі. Окремим випадком автономного підрозділу є окремий комп'ютер, що сполучить БД, яка періодично синхронізується з центром, і прикладну клієнтську частину.

Гетерогенність

Об'єднання в єдину інфраструктуру БД й інших елементів ІС, що поставляються різноманітними виробниками.

При побудові власної ІС організація має враховувати основні критерії оцінки ІС. Такими критеріями є:

безпека - інформація повинна бути захищена як під час збереження в системі, так і в момент обміну між користувачами різних рівнів організації. Можливість несанкціонованого доступу (НСД) має бути виключена. Всі операції повинні бути зареєстровані, а будь-які порушення системи безпеки -виявлені і виправлені;

надійність - ІС повинна бути надійна (як апаратна частина, так і ПЗ). Інформація клієнта має бути точною, доступною і надаватися негайно. У разі поломки системи інформація повинна бути відновлена, а поломка - усунута;

продуктивність - надання клієнту "живої" інформації повинно мати вирішальне значення. Крім того, має бути забезпечена можливість пакетної обробки інформації, наприклад, при підведенні щоденного балансу в банківській системі;

адаптованість - оскільки більшість ОА у даний час перебувають на високому рівні динаміки свого розвитку, то існуючі системи підлягають модифікуванню, розширенню, а найчастіше - і повній переробці. Тому ІС повинні мати у своєму складі відповідні мобільні методичні й інструментальні засоби, що підтримують динаміку розвитку ОА і його навколишнього середовища;

зручність експлуатації - ІС повинні бути легко встановлювані, легко конфігуровані під конкретного користувача, зручні у використанні й обслуговуванні. Дублювання інформації має бути зведене до мінімуму, а множина всіх документів системи -максимально стандартизована, щоб звести до мінімуму зайві витрати;

можливість розвитку - оскільки ОА найчастіше розростаються, у них з'являются нові види діяльності, збільшується об'єм інформації, то для користувача має бути передбачена можливість розширення системи без порушення вищезгаданих критеріїв. Іншими словами, ІС повинна бути відкритою з точки зору її розвитку.