Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

1.2. нормативно-методична база діловодства

 

Процес діловодства організується за допомогою нормативно-методологічної бази, а саме:

положень Конституції України;

законів України;

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів АР Крим;

інших методичних документів.

Нормативно-методична база діловодства включає в себе:

законодавчі акти України у сфері інформації, документації та документування;

укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Уряду України, які регламентують питання доку-ментаційного забезпечення управління в Україні;

правові акти органів виконавчої влади (міністерств, відомств, комітетів) як загальногалузевого, так і відомчого характеру;

правові акти нормативного та інструктивного характеру;

методичні документи з діловодства закладів, організацій, пі­дприємств;

державні стандарти на документацію;

уніфіковані системи документів;

класифікатори техніко-економічної і соціальної інформації. Методичні документи регламентують:

^ технологію створення, обробки, зберігання, використання документів в організації;

^ роботу служби діловодства, її структуру, функції, штат, тех­нічне забезпечення тощо.

Крім того, архівні установи надають суб'єктам с правочинства організаційно-методичну допомогу щодо вдосконалення та органі­зації діловодства, розробляють та затверджують обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями нор­мативно-правові акти з питань організації документів у діловодстві, мають право перевіряти ведення діловодства в них і вимагати від їх керівників усунення виявлених внаслідок перевірок недоліків.