Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

11. охорона документІв, якІ мІстять державну таЄмницю І конфІденцІйну Ін­формацІю, що Є власнІстю держави, та робота з ними

11.1.     Сутність державноїтаємниці, особливості віднесення інформації до державної таємниці.

Охорона документів, що містять державну та комерцій­ну таємницю, та оформленням допуску до роботи з ними.

Сутність конфіденційної інформації, що є власністю дер­жави.

Охорона документів, що містять конфіденційну інфор­мацію, яка є власністю держави, та робота з ними.

11.5.3абезпечення схоронності документів. Перевірка їх наяв­ності.