Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

10.3. захист інформації за допомогою технічних засобів

 

Використання технічних засобів для забезпечення збереження інформації створює додаткові гарантії того, що документи та інші носії інформації будуть надійно захищені. Технічні засоби захисту можуть бути поділені на такі види:

засоби охорони території підприємства;

засоби захисту комунікацій;

засоби захисту комп'ютерних систем і баз даних від несанк­ціонованого доступу.

Засоби охорони території - це різноманітні типи обмежень і кон­тролюючих систем, включаючи системи телевізійного контролю тери­торії, різноманітні електронно-оптичні та інші засоби охорони.

Засоби захисту комунікацій. У наш час джерелом витоку інфо­рмації у більшості випадків є процеси опрацювання, передачі і збе­рігання інформації, пов'язані з використанням електронних, елект­ромеханічних та електротехнічних засобів. Досить просто викорис­тати інформацію, яка зберігається в ЕОМ, звуко- та відео записую­чій апаратурі, якщо не вжито спеціальних засобів для її захисту.

Основними заходами захисту інформації при використанні те­хнічних засобів є:

забезпечення закритої передачі інформації по телефоно-телеграфним каналам шляхом її шифрування;

спеціальний захист апаратури від опромінення за допомогою спеціальних захисних засобів;

використання спеціальних засобів захисту комп'ютерних си­стем і баз даних;

створення штучних перешкод для перехвату електронних чи акустичних сигналів.

Заходи захисту комерційної таємниці при використанні комп'ютерних систем і баз даних можна поділити на такі групи:

кодування документів на магнітних носіях, тобто доповнення тексту документів ознакою авторства, що при нормальному прослуховуванні не читається;

шифрування всього документа чи його частин на машинних носіях, що робить цей документ недоступним для розуміння особам, які не володіють ключем чи кодом для розшифровки.

Використання комп'ютерів у бізнесі призвело до того, що великі об'єми ділової інформації передаються і отримуються по комп'ютерних мережах, які охопили вже майже весь світ. Саме через комп'ютерні мережі здійснюється більшість викрадень інформації.

Іншою проблемою є захист інформації, що передається, від підро­бок та перекручень. Для цього використовується програма під назвою «електронний підпис». Вона дозволяє засвідчити належність вам до­кумента, що передається по мережі,власнику «електронного підпису», але текст документа при цьому залишається незахищеним.

Щоб захистити всю інформацію, що передається, її потрібно зашифровувати. Зручніше зробити це за допомогою апаратних за­собів, підключити до комп'ютера додаткову електронну плату.

Просто та ефективно захищають дані, що зберігаються в комп'ютері, від копіювання механічні чи електромеханічні ключі, які входять до комплекту комп'ютера. Поворот ключа, який можна носити з собою, надійно блокує роботу комп'ютера.

Із безлічі варіантів захисту і збереження інформації головним правильно підібрати її носій та якомога найкращий вид захисту. В такому разі інформація буде належати тільки її власнику.

 

Питання для перевірки знань

Особливості охорони документів.

Забезпечення фізичного збереження документів.

Охорона документів, які містять комерційну таємницю.

Технічний захист каналів, якими рухається інформація, та документа.

Захист документів, що знаходяться в комп'ютерній мережі.

Захист баз даних від несанкціонованого доступу.