Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

10.2. комерційна таємниця та її збереження

 

Комерційною таємницею є ділова інформація, що має тактичну чи потенційну цінність для підприємства, іншої виробничої або творчої організації з комерційних причин. Ця інформація є комер­ційно вигідною для недобросовісних конкурентів у разі потраплян­ня до їх рук. Втрата комерційної таємниці може нанести збитки пі­дприємству (організації), або навіть привести до банкрутства.

Захист комерційної таємниці забезпечується заходами правово­го та організаційного характеру.

Правовий захист здійснюється методом закріплення прав і по­рядку захисту комерційної таємниці в нормативних і статутних ак­тах. Заходи захисту можуть бути закріплені у статуті підприємства, трудових угодах (контрактах) із співробітниками, наказах, правилах внутрішнього розпорядку тощо.

Організаційними мірами захисту є:

запровадження конфіденційного справочинства. Порядок функ­ціонування цього справочинства і ступінь конфіденційності до­кументів визначає і затверджує керівництво підприємства;

розмежування доступу до комерційної інформації: кожен співробітник підприємства може користуватись тільки тими відомостями, які необхідні йому для виконання службових обов'язків. Дозвіл на доступ до такої інформації видається керівником підприємства, при цьому співробітник несе від­повідальність за розголошення отриманих відомостей;

встановлення такого порядку використання технічних засобів і приміщень, який виключав би витік відомостей. Наприклад, при роботі з копіювальними засобами необхідно забезпечити суворо регламентоване копіювання тих документів, на які поширюється режим конфіденційності;

встановлення порядку ведення переговорів з відвідувачами, який би по-перше, унеможливив витік комерційної інформа­ції і, по-друге, дозволив отримати найбільш повні відомості про наміри відвідувачів;

■          навчання співробітників підприємства заходам захисту коме­рційної таємниці, підвищення їх відповідальності за її розго­лошення.