Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7.6. звернення громадян в інші органи державної влади та до посадових і службових осіб

 

Одним із видів звернення громадянина до посадових і службо­вих осіб є прохання про посвідчення заповіту.

Заповіт - це документ, в якому викладено волевиявлення одні­єї особи (заповідача) щодо розпорядження майном, що йому нале­жить, на випадок смерті.

Заповіт викладається в письмовій формі із зазначенням місця і часу його складання, підписується заповідачем і засвідчується но­таріусом.

У разі відсутності ту населеному пункті нотаруса заповіт може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою органу місцевого самоврядування.

Якщо особа перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному лікувальному закладі, будинку інвалідів та осіб по­хилого віку, її заповіт можуть посвідчити головний лікар, його за­ступник з медичної частини або черговий лікар, начальник госпіта­лю, директор або головний лікар будинку інвалідів та осіб похило­го віку.

Заповіт можуть також посвідчити капітан судна, що перебуває в плаванні; начальник експедиції, що перебуває в пошуці (полі); командир (начальник) військової частини, установи, навчального закладу - особам, які в них служать, працюють, вчаться; начальник місця позбавлення волі - особам, які відбувають покарання.

Заява - це вид звернення, за допомогою якого громадяни реалі­зують через державні органи або громадські організації надані їм права (на чергову відпустку, обмін житлової площі, отримання над­бавок до заробітної плати).

Різновидом заяви, що часто зустрічається в практиці, є заява про призначення пенсії:

Реквізити:

назва установи, структурного підрозділу, до якого звертаєть­ся громадянин;

назва виду документу (заява);

прізвище, ім'я, по батькові та адреса того, хто подає заяву;

дата народження;

відомості про паспорт (серія, номер, коли і ким виданий);

вид пенсії, яку просять призначити, а також відомості про те, чи отримує той, хто подає заяву, іншу пенсію;

зобов'язання повідомити відділ соціального забезпечення про вступ на роботу (тимчасову, постійну, сезонну), про зміни в складі сім'ї;

дата, підпис того, хто складає заяву;

відмітка про реєстрацію документа.

Зразок заяви про призначення пенсії та зразок довідки про її ре­єстрацію наводяться нижче.

Комісія з призначення пенсії при Печерській районній адміністрації міста Києва Соколик Віри Іванівни, яка працює на Київському маргариновому заводі, народилася 30 червня 1952 року, прописана за адресою: Київ-28, вул. Січових Стрільців 12, кв. 4 паспорт СО № 056567, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України м. Києва 1 грудня 1999 року

 

ЗАЯВА

Прошу призначити пенсію за старістю. Повідомляю, що на утриманні маю одного члена сім'ї. Пенсію на інших підставах чи від іншої організації не отримую.

У разі вступу на роботу, звільнення з роботи, змін у складі сім'ї і мешкання зобов'язуюсь своєчасно повідомити у відділ соціального забезпечення.

 

10 лютого 2007 року         Соколик В.І.

(підпис)

 

Представлення: заяву Соколик В.І. з доданими документа­ми отримано 10 лютого 2007 року та зареєстровано під № 23.

Документи, яких не вистачає для призначення пенсії, по­винні бути додані 15 лютого 2007 року.

 

Інспектор     М.О.Гаврилюк

(підпис)

 

Ще одним різновидом звернень громадян є позивні заяви до суду. Позовні заяви, наприклад, про стягнення аліментів, подаються до суду в письмовій формі і містять такі реквізити: 1. назва суду;

прізвище, ім'я, по батькові позивача, відповідача і місце їх проживання або знаходження;

зміст вимоги позивача, час вступу до шлюбу, наявність дітей, рік їх народження;

час, з якого відповідач ухиляється від своїх обов'язків, вимог позивача;

докази, що підтверджують позов;

дата, підпис.

Особливістю таких документів є наявність назви суду, до якого звертається позивач, прізвища, ім'я та по батькові позивача та від­повідача, місця їх проживання, знаходження, назви документа (по­зовна заява).

Зміст тексту позовної заяви зумовлюється причиною звернення

до суду.

У заяві позивач повинен якомога детальніше викласти факти, що стали причиною звернення до суду, представити місце і роль ві­дповідача в картині подій, назвати прізвища очевидців, свідків, за­пропонувати матеріальну оцінку шкоди залежно від змісту заяви.

Позивач обов'язково посилається на статтю або статті Цивіль­ного кодексуУкраїни або Кримінального кодексу України.

Позовна заява до суду має додаток, про що зазначається в тексті: «Додаток». Додатками можуть бути довідки, калькуляції вартості ре­монту чогось, висновки експертів, копія позовної заяви, рукописи тво­рів, свідоцтво про шлюб, довідки про заробітну плату тощо.

Як і всі офіційні документи, такі заяви закінчуються зазначен­ням дати її складання (цифрами) та підписом позивача.

Питання для перевірки знань

Сутність звернення громадян до органів державного управ­ління.

Особливості складання громадянами пропозицій та заяв у мі­сцеві органи влади.

Особливості складання скарг .

Особливості складання звернень громадян до органів держа­вного управління та місцевого самоврядування.

Термін розгляду і відповідальність за порушення термінів ро­згляду звернень громадян.

Реєстрація звернень громадян в державних органах управління.

Організація прийому громадян у міській державній адмініст­рації.

Інформування населення про діяльність місцевої державної адміністрації.

Звернення громадян в інші органи державної влади та до по­садових осіб.