Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7.4. організація прийому громадян у місцевих органах влади

 

Прийом громадян у місцевих органах влади адміністрації здійс­нюють голова, перший заступник, заступники голови згідно з гра­фіком, затвердженим головою. Порядок прийому громадян у місце­вих органах влади, запис на прийом до її керівників визначає і здій­снює відділ по роботі зі зверненнями громадян.

Організацію прийому громадян головою органу місцевої влади за­безпечує відділ по роботі із зверненнями громадян, першим заступни­ком та заступниками голови - відповідні секретаріати.

Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому грома­дян, здійснює, відповідно, відділ по роботі із зверненнями громадян та секретаріати першого заступника та заступників голови органу місце­вої влади. Результати їх виконання доповідаються керівникам місцевої влади в установлені строки.

Письмові звернення громадян, приймаються, реєструється та попередньо розглядаються відділом по роботі із зверненнями гро­мадян органу місцевої влади, який передає їх відповідним секрета­ріатам для доповіді керівникам місцевої влади та розгляду по суті.

У разі необхідності окремі звернення з відповідними доручен­нями можуть надсилатися на розгляд нижчестоящим місцевим ор­ганам влади безпосередньо відділом по роботі із зверненнями гро­мадян.

Контроль за своєчасним виконанням та якісним розглядом зве­рнень громадян у місцевих органах влади здійснюють:

відділ по роботі зі зверненнями громадян - по зверненнях, які надійшли з органів влади та управління вищого рівня, від де­путатів усіх рівнів, засобів масової інформації та інших орга­нів і поставлених ними на контроль, а також по зверненнях, які розглядаються відділом безпосередньо;

секретаріати першого заступника, заступників голови органах місцевої влади - по письмових зверненнях, які надійшли з орга­нів державної влади та управління вищого рівня, депутатів усіх рівнів, засобів масової інформації і надісланих до місцевої дер­жавної адміністрації для розгляду, а також по зверненнях, які надійшли до місцевої державної адміністрації.

Відділ по роботі із зверненнями громадян органах місцевої вла­ди узагальнює та аналізує роботу по прийому громадян і розгляду письмових звернень та інформує голову відповідного органу влади за підсумками роботи за півріччя та рік.

7.5. Інформування населення про діяльність органу місцевої влади

 

Інформування населення про діяльність органу місцевої влади здійснюється прес-службою через засоби масової інформації. Джерелами інформації є: розпорядження органу місцевої влади; протоколи нарад;

плани офіційних та робочих заходів голови, першого за­ступника і заступників голови органу місцевої влади.

Керівники структурних підрозділів секретаріату органу місце­вої влади забезпечують взаємодію з прес-службою та оперативно надають на її прохання всі необхідні матеріали та інформацію, зміст якої погоджується з головою або відповідними заступниками голови органу місцевої влади.

Запрошення представників засобів масової інформації для уча­сті в нарадах та інших офіційних заходах органу місцевої влади чи окремих її структурних підрозділів здійснюється виключно прес-службою відповідного органу.