Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

1. документ І документацІйне забезпечення управлІння в украЇнІ

Документ, його роль та місце в державному управлінні та міс­цевому самоврядуванні.

Нормативно-методична база діловодства.

Види документів та їх класифікація.

Стандартизація, уніфікація та трафаретизація управлінських документів.

1.5.      Документування та документальне забезпечення управлінсь- кої діяльності органів державного управління та місцевого са- моврядування.

1.6.      Історія розвитку діловодства в органах державного управління та місцевого самоврядування.