Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7.3. терміни (строки) розгляду звернень громадян і відповідальність за їх порушення

 

Звернення розглядаються і вирішуються у строк1 не більше од­ного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додат­кового вивчення - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у звернені питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник визначають термін, до якого має бути завершено його розгляд, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян не стя­гуючи плати.

Особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення гро­мадян», несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповіда­льність.

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгля­ду скарги на вимогу відповідного органу і втрачений за цей час заробі­ток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

Громадянину на його вимогу і в установленому порядку можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги.

1 Сучасне законодавство (цивільне, господарське) поняття «строк» розглядає як виконання якоїсь дії протягом певного часу у днях (15 днів), місяцях (один місяць), роках (два роки). Поняття «тер­мін» розуміється як точна дата виконання якоїсь дії (наприклад 1 березня 2007 р.).

Подання громадянином звернення, яке містить образи, дискре­дитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядуван­ня, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягнуть за собою відповідаль­ність, передбачену законодавством.

Витрати ж, понесені органом державної влади, місцевого самов­рядування, установою, організацією, підприємством незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, , засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відо­мості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Контроль за дотриманням законодавства про звернення грома­дян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Ки­ївська та Севастопольська міська, міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, мі­ські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства та інші центральні органи виконавчої влади щодо під­порядкованих їм підприємств, установ та організацій.