Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

7.2. особливості складання окремих документів

 

Пропозиція (зауваження) - це звернення громадян, де вислов­люється порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюється думка щодо регулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законо­давством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, уста­нов, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також вислов­лення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист за­конних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішен­нями державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, об'єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, установам, організаціям незалежно від форм влас­ності, об'єднанням громадян, підприємствам або посадовим осо­бам, до повноважень яких належить вирішення порушених у них питань.

У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, міс­це проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, за­уваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і запи­саним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформленні відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуаль­не), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення має бути підписано заявником (заявника­ми) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Звернення, оформлені належним чином і подані в установле­ному порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмовляти в прийнятті та розгляді звернень з поси­ланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віро­сповідання, національність, незнання мови звернення.

Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за по­дання звернення до органів державної влади, місцевого самовряду­вання, установ, організацій, підприємств незалежно від форм влас­ності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.

Ніхто не може бути примушений до подання власного чи під­писання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій. Також не допускається розго­лошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо вона ущемляє права і законні інтереси громадян.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення не підлягає розголо­шенню його прізвище, місце проживання та роботи.