Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

Сутність зверн ень громадян до органів державного управління та місцевого самоврядування

 

Інструкція з діловодства районної державної адміністрації встановлює загальні правила документування управлінської діяль­ності районної державної адміністрації і регламентує порядок робо­ти з документами з моменту їх створення або надходження до пе­редачі в архів.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обме­женим доступом, та діловодства зі зверненнями громадян визнача­ється спеціальними нормативно-правовими актами. Тож громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, міс­цевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інфор­мації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статут­ної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соці­ально-економічних, політичних та особистих прав і законних інте­ресів та скаргою про їх порушення.

Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосу­ються їх службової діяльності.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке саме право на подання звернення, як і гро­мадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними догово­рами.

 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмо- вій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотан- ня) і скарги.