Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

6.3. документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів

 

З метою забезпечення належної організації роботи виборчих комісій та комісій з референдумів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 15, ст. 18 Закону України «Про вибори Президента України», п. 1 ч. 2 ст. 22, ст. 25, ч. 1, 2, 4 ст. 86 Закону України «Про вибори народних депутатів України», ст. 14, 48 Закону України «Про вибори депута­тів Верховної Ради Автономної Республіки Крим», ст. 21, ч. 1, 2, 3 ст. 56 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сіль­ських, селищних, міських голів», п. 4 ст. 26, ч. 1, 2 ст. 31 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», Закону України «Про звернення громадян», ч. 2 ст. 1, ст. 11, 12, п. 7, 9 ст. 13, п. 6, 15 ст. 14. П. 6, 8 ст. 15 та ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», з урахуванням постанови Ка­бінеті міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 «Про затвер­дження Інструкцій з діловодства за зверненнями громадян в органи державної влади і місцевого самоврядування, об'єднань громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Центральна виборча комі­сія розробила та прийняла «Порядок ведення діловодства виборчих комісій та комісій з референдумів», зобов'язавши виборчі комісії по виборах Президента України, народних депутатів України, комі­сії з всеукраїнського референдуму після їх утворення забезпечити неухильне дотримання затвердженого Порядку.

Шдготовка та оформлення документів до засідання вибор­чої комісії чи комісії з референдумів. Підготовку матеріалів до за­сідання виборчої комісії та комісій з референдумів, оформлення та доопрацювання прийнятих на її засіданні документів, достовірність документування засідання комісії забезпечує секретар комісії.

Проект порядку денного засідання комісії готує секретар комі­сії згідно з планом роботи та за дорученням голови комісії, врахо­вуючи пропозиції членів комісії. Порядок денний має бути підгото­влено не пізніше ніж за день до засідання.

Проект порядку денного, після його погодження з головою комі­сії, секретар комісії доводить до відома членів комісії, як правило, не пізніше ніж за день до засідання комісії, а в день, що передує дню ви­борів, референдумів і в день виборів, референдумів - негайно.

Про порядок денний засідання комісії та дату його проведення члени комісії та інші зацікавлені особи повідомляються, як прави­ло, не пізніше ніж за день до засідання комісії. За необхідності про засідання комісії, порядок денний оголошується у засобах масової інформації та повідомляються особи, які мають право брати участь у засіданні комісії, а також обов'язково - особи, запрошені на засі­дання комісії.

Проект постанови комісії має відповідати чинному законодав­ству України та прийматись у межах повноважень комісії. Поста­нова комісії повинна містити такі реквізити: назву комісії, назву документа (постанова), місце та дату прийняття постанови, поряд­ковий номер, заголовок до тексту постанови, мотивувальну части­ну, резолюційну частину.

Заголовок до тексту постанови комісії має бути лаконічним і таким, що відображає її основний зміст. Якщо в постанові комісії йдеться про кілька питань, назва може бути узагальнюючою.

Мотивувальна частина постанови має містити обставини, ви­сновки комісії та настанови, що зумовили прийняття постанови з відповідного питання, посилання на закони чи інші нормативно-правові акти або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення.

Резолютивна частина постанови містить відповідне рішення комісії, викладене у формі висновку із зазначенням завдань і захо­дів, спрямованих на реалізацію повноважень комісії з питань, що розглядаються. У разі потреби резолютивна частина може містити вказівки на необхідність доведення її змісту до суб'єктів, на яких поширюється дія постанови, виконавців, осіб, на яких покладається контроль за виконанням документа, а також строки (термін) його виконання та додатки.

Резолютивна частина постанови складається з пронумерованих пунктів та підпунктів.

Після ознайомлення з підготовленими матеріалами і в разі від­сутності потреби внесення поправок до тексту голова комісії ста­вить на проекті постанови, що пропонується прийняти, резолюцію для розгляду на засіданні комісії.

Секретар комісії відповідає за реєстрацію осіб, які беруть участь у засіданні, та перед його початком подає голові комісії спи­сок цих осіб.

Оформлення рішення, прийнятого на засіданні комісії. Рішен­ня комісії приймається як правило, у формі постанови. Хід обговорен­ня рішення, що розглядається та приймається на засіданні комісії, фік­сується протоколом, який оформляється після засідання на підставі за­писів, зроблених під час засідання секретарем комісії чи особою, яка виконувала обов'язки за дорученням комісії або її голови.

Протоколи мають такі реквізити: назва документу - протокол, на­зва виду роботи дільничної комісії - засідання, назва комісії, дата і мі­сце проведення засідання, загальна кількість членів комісії, кількість присутніх на засіданні членів комісії, кількість запрошених на засідан­ня (у разі потреби до протоколу додається реєстраційний лист), поря­док денний з формулюванням питань у називному відмінку, текст протоколу, який складається з трьох частин, що прочинаються слова­ми «Слухали», «Виступили» «Вирішили» (Постановили).

Протокол засідання комісії оформляє секретар комісії. До про­токолу долучаються у вигляді додатків оригінали документів, при­йнятих на засіданні, а також викладені в письмовій формі окремі думки осіб, які входили до складу комісії і не погодились з прийня­тими на засіданні комісії рішеннями.

Протокол підписує головуючий на засіданні та секретар комісії чи особа, яка виконувала обов'язки секретаря.

Постанова, прийнята на засіданні комісії, підлягає подальшому оформленню для підписання, надсилання і оприлюднення (у разі, якщо документ підлягає оприлюдненню відповідно до закону або за рішенням комісії). Протоколи одного робочого дня засідання мають один номер, якщо інше не встановлено головою комісії.

При доопрацюванні постанови комісії секретар комісії вносить до тексту зміни і доповнення, схвалені шляхом голосування на за­сіданні комісії.

Комплектність матеріалів, що додаються до постанови, а також реєстрація їх у відповідному журналі із зазначенням реєстраційних номерів на документах забезпечуються секретарем комісії.

Постанову, додатки до неї підписують голова комісії чи голо­вуючий на засіданні.

Залежно від характеру питання, що розглядалось комісією, пос­танова надсилається учасникам виборчого процесу і референдумів, органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади, виборчим комісіям, комісіям з референдумів, місцевим засо­бам масової інформації, громадськості, якщо предметом розгляду на засіданні були цікаві чи важливі для них питання, як правило, у день підписання постанови або наступного дня, напередодні та в день виборів чи референдуму.

Реєстрація та розгляд документів і звернень. що надходять до комісії. Документи, звернення, що надходять до комісії, прий­маються головою, заступником голови, секретарем комісії або - за дорученням голови комісії чи його заступника - членом комісії.

Звернення може бути усним, викладеним громадянином і зафіксо­ваним головою, заступником голови або членом комісії на особистому прийомі, чи письмовим, надісланим поштою або переданим особисто до комісії чи через уповноважену особу, якщо її повноваження оформ­лено відповідно до чинного законодавства України.

Документи, звернення реєструються у день їх надходження у журналі реєстрації документів і звернень виборчих комісій та комі­сій з референдумів. Документи, що надходять до комісії телефон­ним або факсовим зв'язком чи електронною поштою, також реєст­руються.

Не реєструються в особисті, поздоровні листи, запрошення, що надходять на адресу комісії.

У правій нижній частині першого аркуша документа, звернення або на іншому вільному від тексту місці цього аркуша (вільне місце зліва призначено для підшивки документа) зазначають реєстрацій­ний номер, що відповідає порядковому номеру запису в журналі реєстрації документів і звернень, та дату надходження.

У разі, якщо документ чи звернення надійшли повторно, після присвоєння їм чергового реєстраційного номера у правій верхній частині першого аркуша робиться напис «Повторно».

Документ, звернення після реєстрації розглядаються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секрета­рем комісії з метою поставлення резолюції про його виконання.

Не підлягають розгляду (залишаються без розгляду) докумен­ти, звернення без зазначення дати, місця проживання заявника, не підписані автором (авторами) або якщо за ними неможливо встано­вити авторство. Винятком є повідомлення про вчинення злочину. Таке повідомлення надсилається до органів Міністерства внутріш­ніх справ України за місцем розташування комісії.

Не розглядаються повторно документи, звернення від однієї й тієї самої особи з одного й того самого питання, якщо першого разу питання вирішено по суті, про що повідомляється особі, яка подала звернення, а також звернення особи, визнаної судом недієздатною.

Особистий прийом громадян проводиться в порядку, встанов­леному головою комісії.

Реєстрація осіб, які звернулися до комісії, ведеться в журналі обліку особистого прийому громадян у виборчий комісії та комісії з референдуму.

Контроль за виконанням документів (включаючи коригування процесу їх виконання, облік та аналіз результатів виконання, до­тримання встановленого терміну виконання) здійснює секретар ко­місії.

Про виконання документів робиться відмітка у відповідній графі журналу реєстрації документів і звернень та журналу обліку особистого прийому громадян.

Розглянуті документи, звернення передаються секретарю комі­сії для подальшого формування справи відповідно до затвердженої головою комісії номенклатури справ.

Про виконання документів, звернень секретар комісії інформує голову комісії.

 

Опишіть порядок планування роботи колегіальних органів управління.

Особливості розробки проекту плану роботи та його затвер­дження.

Порядок денний: сутність документа та особливості його складання.

Протокол засідання колегіального органу управління.

Апаратні наради: сутність, порядок проведення та докумен­тального оформлення.

Підготовка та оформлення документів до засідання виборчої комісії чи комісії з референдумів.

Оформлення рішення, прийнятого на засіданні комісії.

Реєстрація та розгляд документів і звернень, що надходять до комісії.