Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

6.2. порядок підготовки, проведення та документального оформлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій

 

Апаратна нарада - це нарада голови та заступників голови мі­сцевої державної адміністрації, керівників основних структурних підрозділів, які входять до складу апарату виконавчого органу міс­цевої влади.

Апаратна нарада проводиться головою місцевої державної ад­міністрації або, за його дорученням, одним із його заступників, як правило, щоп'ятниці о 9-й годині.

Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення апаратних нарад здійснює організаційний відділ.

Порядок денний апаратної наради формується на підставі при-мірного переліку питань, що складається на квартал та затверджу­ється головою місцевої державної адміністрації.

За рішенням голови місцевої державної адміністрації або осо­би, яка його заміщає, на розгляд апаратної наради можуть виноси­тись питання, не передбачені примірним переліком.

До кожного питання порядку денного апаратної наради відпо­відними службами готується довідковий матеріал, проект протоко­льних доручень та, за необхідності, проект розпорядження місцевої державної адміністрації, список осіб, запрошених для розгляду пи­тання.

Відповідальність за якість та своєчасність підготовки матеріа­лів покладається на першого заступника та заступника голови міс­цевої державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Підготовлені матеріали, погоджені в установленому порядку, подаються до організаційного відділу за чотири дні до засідання для узагальнення і підготовки необхідного комплекту документів.

Коло службових осіб, які запрошуються на апаратну нараду з питань порядку денного, визначається першим заступником та за­ступником голови місцевої державної адміністрації, відповідальни­ми за підготовку питань.

Учасники апаратної наради запрошуються на засідання органі­заційним відділом місцевої державної адміністрації.

Доручення, напрацьовані під час апаратної наради, оформля­ються протокольно організаційним відділом і подаються на затвер­дження головуючому на засіданні.

Порядок підготовки та проведення нарад з окремих питань, ор­ганізація роботи постійних або тимчасових робочих органів визна­чаються положеннями про них.

Наради з окремих питань проводяться головою, першим за­ступником, заступниками голови місцевої державної адміністрації у відповідності з планами роботи, а також у разі оперативної необ­хідності.

Коло службових осіб, запрошених на наради, визначається від­повідним керівником, з ініціативи якого вони проводяться.

Запрошення на наради (крім апаратних) або за іншою службо­вою необхідністю голів районних у містах державних адміністрацій здійснюється за погодженням з головою міської державної адмініс­трації.

Повідомлення про запрошення на наради здійснюється відпові­дним секретаріатом завчасно, як правило, не пізніше, ніж за один день до їх проведення.

Рішення, прийняті на нарадах, оформляються протоколами із зазначенням виконавців та термінів виконання.

Питання, що потребують фінансового забезпечення, узгоджу­ються з фінансовим управлінням. Ведення протоколів і контроль за їх виконанням покладається на відповідні секретаріати.