Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

6. документування дІяльностІ колегІальних органІв державного управлІння та мІсцевого самоврядування

Планування роботи в органах влади.

Порядок підготовки, проведення та документального офо­рмлення апаратних нарад, засідань, зборів, конференцій, колегій.

Документування діяльності виборчих комісій та комісій з референдумів.