Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

5.4. документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців

 

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також квалі­фікації посадових осіб місцевого самоврядування вони один раз на чотири роки підлягають атестації.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, ва­гітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після вихо­ду на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за ди­тиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

У ході підготовчої та організаційної роботи до проведення ате­стації державних службовців кадрові служби готують пропозиції щодо складу атестаційних комісій, термінів і графіків проведення атестації; визначають кількість та складають списки державних службовців, які підлягають атестації; роз'яснюють цілі і порядок проведення атестації; готують необхідні для атестації документи: атестаційний лист попередньої атестації та бланк атестаційного ли­ста чергової атестації за зразком, затвердженим постановою Кабі­нету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922. Щорічні оці­нки виконання державним службовцем покладених на нього за­вдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, подаватимуться до атестаційної комісії при проведенні наступних атестацій.

Атестаційна комісія створюється за рішенням голови відповід­ної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар або заступник голови відповідної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова. До складу комісії включа­ються керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці, представники кадрової та юридичної служб. Керівник може залучати до роботи в комісії незалежних експертів. Залежно від кількості державних службовців, які підлягають атестації, наяв­ності територіальних і підпорядкованих органів, специфіки держа­вного органу утворюються одна чи кілька атестаційних комісій з непарною чисельністю членів комісії (як правило, від 5 до 11 осіб).

Термін і графік проведення атестації затверджуються наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які атес­туються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації. У графі­ках, як правило, зазначаються назва підрозділу, де працює держав­ний службовець, його прізвище, ім'я, по батькові, посада, дата та час проведення атестації.

Кількісний та персональний склад атестаційних комісій, терміни, місце проведення атестації, графік її проведення затверджуються нака­зом (розпорядженням) керівника державного органу. Цим наказом та­кож можуть надаватись відповідні доручення і встановлюватися дати подання необхідних документів до атестаційних комісій.

Атестація державних службовців - керівників структурних під­розділів та осіб, які увійшли до складу комісії, - передує атестації інших працівників цих підрозділів.

На кожного працівника, який підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується його безпосереднім ке­рівником, затверджується керівником вищого рівня і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. Службо­ву характеристику на керівника державного органу підписує керів­ник державного органу вищого рівня.

У службовій характеристиці мають бути відображені такі дані:

загальні відомості (прізвище, ім'я, по батькові, посада, стаж роботи на посаді);

професійні знання, рівень володіння державною мовою, дос­від роботи за фахом;

аналіз виконання посадових обов'язків, дотримання правил поведінки державного службовця, відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи;

ділові якості (професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність у при­йняття рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти най­головніше, працювати з нормативно-правовими актами, ін­шими документами);

особисті якості (працездатність, комунікабельність, вміння керувати підлеглими, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принциповість, послі­довність в роботі, самокритичність);

результативність роботи;

підвищення кваліфікації (види професійного навчання, що проходив державний службовець, або причини, з яких на­вчання не проводилось, використання одержаних знань у ро­боті, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного на­вчання підлеглих тощо);

можливості професійного і службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли);

зауваження і побажання державному службовцю, який атес­тується;

висновок про відповідність займаній посаді.

Державний службовець ознайомлюється із службовою характе­ристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім керівни­ком. У ході співбесіди повинні обговорюватись позитивні й негати­вні результати роботи державного службовця, його слабкі місця, визначатися шляхи подолання недоліків. Державному службовцю надається можливість ставити запитання та коментувати зауважен­ня й висновки щодо його роботи. У разі незгоди з відомостями, ви­кладеними у службовій характеристиці, державний службовець може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I.          Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові        

Дата народження  

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент атестації дер- жавного службовця)        

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу

і рік закінчення, спеціальність)

Науковий ступінь, вчене звання          

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив)       

Загальний трудовий стаж, у тому числі на державній службі      

Категорія посади    ранг   

Посада в кадровому резерві        

II.        Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії: Відповідає займаній посаді (за  , проти           )

Відповідає займаній посаді за умови   (за       , проти           )

Не відповідає займаній посаді (за        , проти           )

Рішення атестаційної комісії    

            (за       , проти           )

 

Голова атестаційної комісії       

(підпис) (розшифрування)

 

Члени комісії

 

(підпис) (розшифрування) Дата атестації «      »          20       року

З результатами атестації ознайомлений       

(підпис працівника, який атестується)

 

Атестація, а також співбесіда перед атестацією мають проходи­ти в умовах доброзичливості та неупередженості.

За результатами атестації кожного державного службовця атес-таційна комісія приймає одне з рішень, а також вносить на розгляд керівника державного органу рекомендації, зокрема вони можуть стосуватися удосконалення навичок використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, удосконалення володіння од­нією з іноземних мов тощо. У разі погодження працівника здобути такі знання або навички комісія приймає рішення про відповідність займаній посаді за певних умов (неповна службова відповідність) і рекомендує керівникові призначити повторне атестування через конкретний період, але не пізніше ніж через рік. У разі відмови працівника виконувати дані йому зауваження та рекомендації, ко­місія, як правило, приймає рішення про його невідповідність за­йманій посаді.

Результати атестації державного службовця (рішення і рекоме­ндації) фіксуються у протоколі засідання комісії та заносяться до атестаційного листа. Після проведення атестації державний служ­бовець ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис. У разі відмови від підпису складається відповідний лист.

Після завершення атестації її результати узагальнюються та аналі­зуються головою атестаційної комісії і кадровою службою державного органу. Остаточне рішення за наслідками атестації приймає керівник державного органу і видає відповідний наказ (розпорядження). В нака­зі (розпорядженні) доцільно визначити заходи щодо поліпшення робо­ти з кадрами на відповідний період. У додатках до наказу (розпоря­дження) зазначаються всі державні службовці, що проходили атеста­цію, з відповідним рішенням щодо них:

про визнання такими, що відповідають займаній посаді, у тому числі щодо тих працівників, які зараховуються до кад­рового резерву, кому дозволяється пройти стажування на ві­дповідній посаді, - встановлюються надбавки або змінюється їх розмір, присвоюються ранги державного службовця (з до­триманням порядку, встановленого законодавством);

про визнання такими, що відповідають займаній посаді за певних умов, з визначенням порядку їх виконання;

про невідповідність займаній посаді з визначенням осіб, які переводяться за їхньою згодою на іншу посаду, а також яких буде звільнено з посади.

Якщо державний службовець визнаний за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на підставі, передбаченій Кодексом законів про працю України.

Про результати атестації Головдержслужбі надається інформа­ція до закінчення поточного року. Інформація складається з цифро­вих даних за встановленою формою та довідки. У довідці вказуєть­ся: чи мали місце в органі при проведенні атестації випадки незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, оскар­ження дій атестаційної комісії та рішень керівника органу, прийня­тих за результатами атестації, а також пропозиції щодо удоскона­лення Положення про проведення атестацій державних службовців.