Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

5.2. документальне оформлення участі у конкурсі державних службовців

 

Прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої катего­рій здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, затвердже­ним Кабінетом Міністрів України (від 4 жовтня 1992 р., № 782).

Рішення про проведення конкурсу та про його умови приймається керівником органу, в якому оголошується конкурс. Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється конкурсна комісія, яку очо­лює, як правило, заступник керівника. Інформація про конкурс на за­міщення вакантних посад та умови конкурсу підлягають публікації в пресі та поширенню через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу та доводяться до відома праців­ників органу, в якому оголошується конкурс.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, що­до себе та членів сім'ї за формою, затвердженою Мінфіном Украї­ни. Декларація про доходи має такий вигляд.

Декларація

про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на заняття посади дер­жавного службовця щодо себе та членів своєї сім'ї *

*Розділи ІДІДІІ заповнюють державні службовці всіх категорій, а розділи ІУ,У,УІ - лише державні службовці першої та другої категорії.

Розділ І. Загальні відомості

1.        

(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання:          

(поштова адреса)

Займана посада і категорія державного службовця           

Посада і категорія державного службовця, на яку претендує осо- ба, що подає декларацію

Члени сім'ї**:

(Прізвище, ініціали і ступінь родинного зв'язку)

 

Розділ II. Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20          р.

 

(підпис) (дата)

 

Особи, які працюють в органі, де оголошено конкурс, чи зара­ховані до кадрового резерву цього органу і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

За рішенням комісії до участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу. Особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі, участі у конкурсі не беруть. Рішення комісії про недопущення до конкурсу надсилається заяв­никові і може бути оскаржено керівнику протягом трьох днів з дня одержання відмови комісії.

Учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою. їм може бути запропоновано викласти свої міркування чи підготувати реферат на тему, пов'язану з майбутньою роботою.

Учасники конкурсу завчасно повідомляються про час і місце засідання комісії.

Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

На підставі вивчення поданих документів, рефератів, співбесід комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому при­сутні не менше 2/3 її складу. Рішення приймається простою більші­стю голосів членів комісії, присутніх на засіданньї. Голосування проводиться на закритому засіданні. Засідання комісії оформляєть­ся протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і надається керівникові не пізніше як через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Рішення про укладення трудового договору приймає керівник на підставі рішення комісії про переможця конкурсу.

Відповідно до рекомендацій Головдержслужби, наказ про при­значення на посади осіб, які пройшли конкурсний відбір, має бути такого змісту:

 

Вищестояща організація, якій підпорядкована установа, організація Назва організації установи

 

Н А К А З

Дата               №                   місце видання        

 

Призначити (прізвище, ім'я, по батькові) з (число, місяць, рік)

на посаду (назва посади) з окладом     грн на місяць з

присвоєнням йому рангу державного службовця, як та- кого, що пройшов за конкурсом.

 

Керівник організації, установи       (підпис)   розшифровка підпису

Інші учасники конкурсу можуть бути зараховані до кадрового резерву чи прийняті на стажування. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Вона має такий зміст:

 

Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо до- тримувати Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати їх авторитет, охороняти права, сво- боди і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання державного службовця, сумлінно виконувати свої обов'язки.    

 

Державний службовець підписує текст Присяги, який зберіга­ється за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу може встановлюватися ви­пробування строком до шести місяців.