Діловодство в органах державного управління та місцевого само­врядування - Навчальний посібник (Іванова Т.В., Піддубна Л.П.)

5.1. державна служба та її особливості в україні

 

Відповідно до загальної декларації прав людини, яка прийнята генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників, право рівного доступу до дер­жавної служби у своїй країні.

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апаратах щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є держав­ними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

Посада - це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покла­дено встановлене нормативними актами коло службових повнова­жень. Посадовими особами вважаються керівники та заступники кері­вників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснен­ня організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Прийняття на державну службу, просування по ній здійснюєть­ся відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з ран­гами, які їм присвоюються.

Основними критеріями класифікації посад державних службов­ців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на ро­боту, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і міс­це посади в структурі державного органу.

В Україні встановлено сім категорій посад службовців та п'ятнадцять рангів, які присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад. Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відпо­відних категорій посад. Для присвоєння чергового рангу в межах від­повідної категорії посади державний службовець повинен успішно ві­дпрацювати на займаній посаді два роки. За виконання особливо від­повідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад.

Для присвоєння чергового рангу оформляється подання держа­вного службовця для присвоєння рангу, яке підписується начальни­ком управління (окремого відділу, служби), завіряється гербовою печаткою та подається до кадрового органу державних службовців (посадових осіб), яким надано право розгляду документів для під­готовки проектів наказів про присвоєння рангів.

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляються наказами відповідних посадових осіб. У трудо­вій книжці державного службовця робиться запис про присвоєння, зміну і позбавлення відповідного рангу.